พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ร่วมเวียนเทียนและฟังการแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และร่วมกันส่งเสริมการสืบทอดพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยผู้แทน คุณพัชรา อุบลศรี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยผู้แทนหัวหน้างานฯ เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Awareness of Breast Cancer in Suandok Hospital : สามนิ้ว สามสัมผัส สะกัดมะเร็งเต้านม รุ่นที่ 4 โดยจัดให้มีการบรรยายและการสอนการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง โดยคณาจารย์แพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนใด้ตื่นตัวในเรื่องภัยของมะเร็งเต้านม และสามารถเตรียมรับมือได้ เนื่องจากมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งชนิดเดียวที่สามารถตรวจหาในเบื้องต้นด้วยตัวเองได้ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 250 คน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาแพทย์ก่อนการขึ้นชั้นปี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องบรรยาย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          อ.นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มช. และผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อผู้ป่วยสูงวัย โดยมี ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์การหาทุน เพื่อพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย นายแพทย์ เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ประธานฯ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รองประธานฯ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ร่วมประชุมหารือเพื่อวางแนวทางในการหาทุน นำไปช่วยเหลือผู้ป่วย และพัฒนาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้นที่ 24 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี