ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับเชิญจาก Pinghua Liu ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสิบสองปันนา ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง " Hospital Management MedCMU Experience " ในการประชุมนานาชาติ Hospital Management forum Among China , Laos , Myanmar and Thai & the Fourth forum for presidents of China - Laos Hospitals in Mekong - Langcang Week 2019 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาล เขตปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน          อ.นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ หัวหน้าหน่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "การช่วยชีวิตขั้นสูง Advance Cardiac Life Support" (ACLS Provider course) รุ่นที่ 105 เพื่อให้ความรู้ และเพิ่มทักษะการช่วยชีวิต ที่ต่อยอดจากการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้แก่พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น 9 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค รองคณบดี และ อ.ดร.มนัสพร พัสระ ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Assistant Professor Mariko Saito-Obata, Ph.D. จาก Tohoku University Graduate School of Medicine ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ อนึ่งTohoku University เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านการศึกษาและการวิจัยในประเทศญี่ปุ่น และยังเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร มอบหน้ากากป้องกัน pm 2.5 ให้แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. ผ่านหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้แทนหน่วยงาน เพื่อเป็นการรณรงค์ให้บุคลากรของคณะฯได้ตระหนักถึงการป้องกันตนเอง จากภาวะวิกฤตฝุ่นควัน ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียงอยู่ในขณะนี้ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ "วันต้อหินโลก ปี 2562 " กิจกรรมภายในงาน จัดให้มีการบรรยายและตอบปัญหาเรื่อง "โรคต้อหิน" ให้บริการตรวจวัดความดันลูกตา ถ่ายภาพจอประสาทตา ให้คำปรึกษาโดยจักษุแพทย์ ซึ่งจัดโดยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.