คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับ คุณภัสสรณ์ ไชยสิทธิ์ นักศึกษาปริญญาเอก จากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT Center) คณะแพทยศาสตร์ มช. ( อาจารย์ที่ปรึกษาโดย ศ.ดร.ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร ) ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลงานวิจัยเด่นด้าน Alzheimer’s and Ageing โดยได้รับมอบในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่นของสมาคม Alzheimer’s (AAIC) ของสหรัฐอเมริกา ในการประชุม AAIC 2019 ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 14 -18 กรกฎาคม 2562 ณ เมือง Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา          คุณรัมภา ลักษณาภิรักษ์ บริจาคเงินจำนวน 40,000 บาท สมทบทุนราชสมาทร โดยมี ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ธนัญชัย ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่วอเตอร์เทค อ. เมือง จ.เชียงใหม่          รศ.ดร.พญ.ตันหยง พิมานเมฆาภรณ์ ประธานคณะกรรมการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และอาจารย์ประจำภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง Advance Cardiac Life Support (ACLS Provider course) สำหรับบุคลากร ทางการแพทย์ (พยาบาล) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 116 ณ ห้องศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น 9 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คณะแพทยศาสตร์ มช. นำโดย รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยบุคลากร นำเทียนพรรษา ของคณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2562 ไปถวาย ณ วัดต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง วัดสวนดอกพระอารามหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และ วัดปันเส่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คุณรอยบุญ จิตศักดานนท์ ผู้แทนคุณศิริวรรณ จิตศักดานนท์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนราชสมาทร โดยมี ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.