Font Size

SCREEN

Profile

Cpanel
Prev Next Page:

งานของกิ๋นบ้านเฮา ประจำปี ๒๕๖๒ คณะแพทยศา…

๐๙-๐๔-๒๕๖๒ Hits:9 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

งานของกิ๋นบ้านเฮา ประจำปี ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดงานของกิ๋นบ้านเฮา เพื่อจำหน่ายให้บุคลากรคณะฯและผู้มารับบริการของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นการร่วมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมล้านนา ระหว่างวันที่ 1–3 เมษายน ๒๕๖2 ณ บริเวณลานใต้อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

กิจกรรมจำหน่ายผ้าพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์พ…

๐๙-๐๔-๒๕๖๒ Hits:7 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

กิจกรรมจำหน่ายผ้าพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ประจำปี ๒๕๖๒

    รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เยี่ยมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง ซึ่งจัดจำหน่ายให้บุคลากรคณะฯและผู้มารับบริการของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในโอกาสที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจำหน่ายผ้าพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์พื้นเมือง เพื่อรณรงค์ และส่งเสริมให้มีการแต่งกายชุดพื้นเมืองอย่างแพร่หลายในช่วงประเพณีปีใหม่เมือง โดยจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗– ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โถงชั้น ๑ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

พิธีทำบุญปอยหลวง โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยา…

๑๘-๐๒-๒๕๖๒ Hits:20 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญปอยหลวง โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

          พระสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะอำเภอจอมทอง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทำบุญปอยหลวง โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธี เป็นจำนวนมาก โอกาสนี้มีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ และแขกผู้มีเกียรติจากทุกภาคส่วน อาทิ...

Read more

พิธีทำบุญ ทักษิณานุปทาน แด่ศิษย์เก่าคณะแ…

๑๓-๐๒-๒๕๖๒ Hits:17 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญ ทักษิณานุปทาน แด่ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์

                  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญ ทักษิณานุปทาน แด่ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ล่วงลับ โดยมีคณาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณลานชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

Read more

พิธีทำบุญงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทย…

๐๘-๐๑-๒๕๖๒ Hits:29 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒

                   รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถวุฒิ ดีสมโชค รองคณบดีด้านวิชาการ ประธานในพิธีทำบุญงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยมี อาจารย์ ดร.อริสา บอนเนซซ์ ผู้ช่วยคณบดีรับผิดชอบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานงานประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น ๙ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

พิธีทำบุญศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

๒๔-๑๒-๒๕๖๑ Hits:44 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เป็นประธานในพิธีทำบุญศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ประจำปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กับศูนย์ฯ และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมลฤดี เอกมหาชัย หัวหน้าศูนย์เพทซีทีและไซโคลตรอน และบุคลากรเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา  

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิ…

๑๙-๑๒-๒๕๖๑ Hits:25 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๕๔๘ ร่าง และพิธีทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุน “สร้างบ้านหลังใหม่..แด่อาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ” โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมในพิธีฯจากทั่วประเทศ เป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖ ณ วัดวัดลัฏฐิวัน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Read more

พิธีทำบุญล่องสะเปา ป๋าเวณีเก่าจาวล้านนา …

๒๙-๑๑-๒๕๖๑ Hits:32 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญล่องสะเปา ป๋าเวณีเก่าจาวล้านนา ประจำปี ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสประเพณียี่เป็ง

        พระครูวิทิตศาสนาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุพา สุมิตสวรรค์ประธานคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทำบุญล่องสะเปา ป๋าเวณีเก่าจาวล้านนา ประจำปี ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสประเพณียี่เป็ง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. ผู้ป่วยและญาติ รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันเก่าแก่ของชาวล้านนา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าห้องหลวงปู่แหวน สุจิณโณ...

Read more

พิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ป…

๓๐-๑๐-๒๕๖๑ Hits:32 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี ๒๕๖๑

                   พิธีทอดผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี ๒๕๖๑ คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีทอดถวายผ้ากฐิน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนคณะศรัทธาวัดฝายหิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคุณบุญจิรา กิติสิทธิ์ เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ...

Read more

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา คณะแพทยศาสตร์…

๒๗-๑๐-๒๕๖๑ Hits:49 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑

           พระครูปัญญาวรคุณ หลวงพ่อทองแดงวรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดดอยพระเจ้าตนหลวง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานสงฆ์ในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีและคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ หาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีฯ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม...

Read more

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ แ…

๑๐-๑๐-๒๕๖๑ Hits:68 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และอายุงาน ประจำปี ๒๕๖๑

             คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย ชื่นจงกลกุล              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และอายุงาน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และสืบชาตา, พิธีมอบโล่เกษียณอายุราชการและอายุงาน, สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระราชบิดา, ไหว้พระห้องหลวงปู่แหวน สุจิณโณ, ไหว้หลวงพ่อทันใจ และไหว้โฮงยา ลาเจ้าตี้ ศาลพระภูมิ ซึ่งในปีนี้คณะแพทยศาสตร์ มช....

Read more

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร …

๑๐-๑๐-๒๕๖๑ Hits:37 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพิธีมอบโล่เกียรติยศ กองทุนหมอเจ้าฟ้า เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑

                       ๗ คณะ ๑ สถาบัน วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพิธีมอบโล่เกียรติยศ กองทุนหมอเจ้าฟ้า เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร ๗ คณะ ๑ สถาบัน วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่...

Read more

พิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมห…

๒๕-๐๙-๒๕๖๑ Hits:43 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑

              ๗ คณะ ๑ สถาบัน วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี คุณศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร ๗ คณะ ๑ สถาบัน วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งหน่วยงาน...

Read more

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป เนื่องใน…

๒๕-๐๙-๒๕๖๑ Hits:48 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑

      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี คุณศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีฯ...

Read more

การแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสด มหิดลกรอง…

๑๔-๐๙-๒๕๖๑ Hits:51 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

การแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสด มหิดลกรองแก้วแวววรรณ ครั้งที่ ๑๑ "เทิดพระเกียรติหมอเจ้าฟ้าประชาสยาม" ประจำปี ๒๕๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสด มหิดลกรองแก้วแวววรรณ ครั้งที่ ๑๑ "เทิดพระเกียรติหมอเจ้าฟ้าประชาสยาม" ประจำปี ๒๕๖๑ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนจากทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม...

Read more

กิจกรรมทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม และจิตอาส…

๑๒-๐๙-๒๕๖๑ Hits:35 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

กิจกรรมทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม และจิตอาสา งานบริหารทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ ‎มช.

          งานบริหารทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ ‎มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยนางอรวรรณ เร่งเร็ว หัวหน้างานบริหารทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ และเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไปพร้อมครอบครัว  ทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม และปัจจัย ณ วัดป่าเปอะ  ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อสาธารณประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีการปลูกต้นไม้ ตัดหญ้า เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ทำความสะอาดบริเวณ ณ บ้านนันทราษฎร์ มูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน...

Read more

พิธีถวายพระพรฯ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ…

๐๗-๐๘-๒๕๖๑ Hits:31 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีถวายพระพรฯ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งมีพิธีมอบรางวัลแม่ตัวอย่างและแม่ผู้เสียสละ และการเสวนาเรื่อง การเลี้ยงดูบุตร ธิดาที่ดีมีคุณภาพต่อสังคม

                       เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อร่วมน้อมเกล้าฯ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรฯ ได้จัดให้มีพิธีถวายพระพรฯ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งมีพิธีมอบรางวัลแม่ตัวอย่างและแม่ผู้เสียสละ และการเสวนาเรื่อง การเลี้ยงดูบุตร ธิดาที่ดีมีคุณภาพต่อสังคม เมื่อวันที่ ๖...

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายเ…

๒๖-๐๗-๒๕๖๑ Hits:66 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ณ วัดปันเส่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

                                   อาจารย์จารุวรรณ ปฐมธนพงศ์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณะฯร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดปันเส่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายเ…

๒๖-๐๗-๒๕๖๑ Hits:34 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายเทียนจำนำพรรษา ๒๕๖๑ ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

                                อาจารย์จารุวรรณ ปฐมธนพงศ์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณะฯ ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวาย…

๒๖-๐๗-๒๕๖๑ Hits:30 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดพระสิงห์วรวิหาร

                              อาจารย์จารุวรรณ ปฐมธนพงศ์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณะฯ ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระสิงห์วรวิหาร โดยมีบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายเ…

๒๖-๐๗-๒๕๖๑ Hits:31 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง

                                 อาจารย์จารุวรรณ ปฐมธนพงศ์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณะฯ ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง โดยมีบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายเ…

๒๖-๐๗-๒๕๖๑ Hits:38 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

    รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณะฯ ถวายเทียนจำนำพรรษา วัดดอยแม่ปั๋ง เพื่อน้อมรำลึกหลวงปู่แหวน สุจิณโณ เมื่อครั้งยังจำพรรษา และเพื่อความเป็นศิริมงคล ทั้งเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามในพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป โดยมีบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวาย…

๒๔-๐๗-๒๕๖๑ Hits:44 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดป่าตึง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

           รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษาของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดป่าตึง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Read more

พิธีหล่อเทียนพรรษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทย…

๑๙-๐๗-๒๕๖๑ Hits:40 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีหล่อเทียนพรรษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๑

           ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อนำไปถวายวัดต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โถงชั้น ๑ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์...

Read more

พิธีเปิด โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหารา…

๑๓-๐๗-๒๕๖๑ Hits:73 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีเปิด โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชามอบถวาย สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานประกอบพิธีเปิด “โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่” โดยมีพระพรหมมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค ๗ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่และในจังหวัดต่างๆในภาคเหนือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณบดี คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป ร่วมถวายการต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๑...

Read more

พิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ป…

๑๕-๐๖-๒๕๖๑ Hits:44 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑

         รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม ชัยทอง, อาจารย์จารุวรรณ ปฐมธนพงศ์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคระแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อบ้านเมืองเชียงใหม่ ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗...

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมในพิธีวันวิสาขบูชา…

๓๑-๐๕-๒๕๖๑ Hits:46 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมในพิธีวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

              ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต ประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งจัดโดยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Read more

งานนิทรรศการ “สัปดาห์วันวิสาขบูชา” ประจำ…

๒๘-๐๕-๒๕๖๑ Hits:48 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

งานนิทรรศการ “สัปดาห์วันวิสาขบูชา” ประจำปี ๒๕๖๑

     รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “สัปดาห์วันวิสาขบูชา” ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมทั้งแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระครูธีรสุตพจน์(พระมหาสง่า ธีรสํวโร) เจ้าอาวาสวัดผาลาด โดยมี ผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้รับฟัง และเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร นักศึกษา ผู้สนใจ ได้ระลึกถึงวันสำคัญทางศาสนาพุทธ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑...

Read more

ร่วมงานพิธีประเพณีสมโภชบูชาเสาอินทขิล (เ…

๑๖-๐๕-๒๕๖๑ Hits:104 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

ร่วมงานพิธีประเพณีสมโภชบูชาเสาอินทขิล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑

          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุพา สุมิตสวรรค์, อาจารย์จารุวรรณ ปฐมธนพงศ์ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานพิธีประเพณีสมโภชบูชาเสาอินทขิล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Read more

พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจา…

๐๑-๐๕-๒๕๖๑ Hits:70 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๑

       คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดขบวนดำหัว สวยงาม ให้เกียรติมอบโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศาลาอ่างแก้ว...

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม การประกวดกา…

๓๐-๐๔-๒๕๖๑ Hits:76 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม การประกวดการแต่งกายพื้นเมืองงาม การประกวดขันโตกงาม และ การประกวดลาบสุก เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๑

    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม การประกวดการแต่งกายพื้นเมืองงาม การประกวดขันโตกงาม และ การประกวดลาบสุก เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ อาคารสันทนาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

พิธีทำบุญทักษิณานุปทานแด่บูรพาจารย์คณะแพ…

๓๐-๐๔-๒๕๖๑ Hits:73 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญทักษิณานุปทานแด่บูรพาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑

            ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญทักษิณานุปทานแด่บูรพาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

พิธีดำหัวคณาจารย์อาวุโสของคณะแพทยศาสตร์ …

๓๐-๐๔-๒๕๖๑ Hits:55 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีดำหัวคณาจารย์อาวุโสของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๑

                     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีดำหัวคณาจารย์อาวุโสของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ อาคารสันทนาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีดำหัวผู้ว่าราช…

๑๘-๐๔-๒๕๖๑ Hits:53 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี ๒๕๖๑

              คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนท์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จารึก หาญประเสริฐพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมขบ…

๑๗-๐๔-๒๕๖๑ Hits:96 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี ๒๕๖๑

            คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.หรรษาเทียนทอง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมขบวนแห่พร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม อันดีงามของชาวล้านนาสืบไป เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ จังหวัดเชียงใหม่  

Read more

พิธีทำบุญงานนโยบายและแผน ประจำปี ๒๕๖๑

๑๐-๐๔-๒๕๖๑ Hits:59 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญงานนโยบายและแผน ประจำปี ๒๕๖๑

         รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพงษ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีด้านแผนยุทธศาสตร์ ประธานในพิธีทำบุญงานนโยบายและแผน ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยมี หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และบุคลากรเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงานงานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

จำหน่ายของกิ๋นบ้านเฮา ๒–๔ เมษายน ๒๕๖๑

๐๔-๐๔-๒๕๖๑ Hits:63 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

จำหน่ายของกิ๋นบ้านเฮา ๒–๔ เมษายน ๒๕๖๑

                รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และประธาน             คณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เยี่ยมร้านของกิ๋นบ้านเฮา ซึ่งจัดจำหน่ายให้บุคลากรคณะฯและผู้มารับบริการของโรงพยาบาลมหาราชนครเพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมล้านนา ระหว่างวันที่ ๒–๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานใต้อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

กิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง ประจ…

๐๒-๐๔-๒๕๖๑ Hits:58 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

กิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง ประจำปี ๒๕๖๑ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                    รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย      คณะกรรมการฯ เยี่ยมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง ซึ่งจัดจำหน่ายให้บุคลากรคณะฯและผู้มารับบริการของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในโอกาสที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจำหน่ายผ้าพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์พื้นเมือง เพื่อรณรงค์ และส่งเสริมให้มีการแต่งกายชุดพื้นเมืองอย่างแพร่หลายในช่วงประเพณีปีใหม่เมือง โดยจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐...

Read more

พิธีทำบุญงานบริหารงานบุคคล ประจำปี ๒๕๖๑

๒๘-๐๓-๒๕๖๑ Hits:48 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญงานบริหารงานบุคคล ประจำปี ๒๕๖๑

       ศาสตราจารย์ นายแพทย์คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีด้านบริหารทั่วไป ประธานในพิธีทำบุญงานบริหารงานบุคคล ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพงษ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีด้านแผนยุทธศาสตร์ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และบุคลากรเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานงานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

พิธีทำบุญงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี ๒๕…

๐๙-๐๒-๒๕๖๑ Hits:52 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๑

          รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพงษ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีด้านแผนยุทธศาสตร์ ประธานในพิธีทำบุญพิธีทำบุญงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์คม สุคนธสรรพ์ พร้อมผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และบุคลากรเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สำนักงานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

Read more

พิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ประจำปีก…

๑๓-๑๒-๒๕๖๐ Hits:212 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

             ศาสตราจารย์ นายแพทย์คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานใน พิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีขึ้นเพื่อบำเพ็ญกุศล รวมถึงฌาปนกิจอาจารย์ใหญ่ผู้ อุทิศร่างให้เป็นวิทยาทานแก่การศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ ฯลฯ จำนวน ๔๙๕ ร่าง โดยมีคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ...

Read more

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประ…

๑๒-๑๒-๒๕๖๐ Hits:98 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และญาติอาจารย์ใหญ่เข้าร่วมพิธี ณ ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

พิธีทำบุญ ล่องสะเปา ป๋าเวณีเก่าจาวล้านนา

๐๓-๑๑-๒๕๖๐ Hits:95 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญ ล่องสะเปา ป๋าเวณีเก่าจาวล้านนา

            ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจโลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทำบุญ “ล่องสะเปา ป๋าเวณีเก่าจาวล้านนา” ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวล้านนา เป็นการปัดเคราะห์ สะเดาะภัยให้แก่บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไปที่มารับบริการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าห้องหลวงปู่แหวน สุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ…

๓๐-๑๐-๒๕๖๐ Hits:78 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๕๘ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

              ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๕๘ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ระเบียงชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

พิธีทำบุญทอดกฐินคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั…

๒๕-๑๐-๒๕๖๐ Hits:100 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญทอดกฐินคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ วัดพระธาตุดงสีมา

          ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ วัดพระธาตุดงสีมา เพื่อนำปัจจัยไปสร้างกุฏิสำหรับพระภิกษุสงฆ์ของวัด เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุดงสีมา ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

Read more

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ แ…

๐๒-๑๐-๒๕๖๐ Hits:118 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และอายุงานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และอายุงาน ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และสืบชาตา, พิธีมอบโล่เกษียณอายุราชการและอายุงาน, สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระราชบิดา, ไหว้พระห้องหลวงปู่แหวน สุจิณโณ, ไหว้หลวงพ่อทันใจ และไหว้โฮงยา ลาเจ้าตี้ ศาลพระภูมิ ซึ่งในปีนี้คณะ  แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้เกษียณอายุราชการ จากภาควิชา ฝ่ายและงานต่างๆ จำนวน ๑๕๗ ท่าน...

Read more

พิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร…

๒๗-๐๙-๒๕๖๐ Hits:79 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๐

                      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมงานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม...

Read more

พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ …

๒๗-๐๙-๒๕๖๐ Hits:116 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๐

           คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมงานในพิธี เมื่อวันที่...

Read more

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป เพื่อถวา…

๒๗-๐๙-๒๕๖๐ Hits:103 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ประจำปี ๒๕๖๐

        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ นักศึกษา...

Read more

การแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสด เนื่องใน …

๒๕-๐๘-๒๕๖๐ Hits:268 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

การแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสด เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี ๒๕๖๐ มหิดลกรองแก้วแวววรรณ ครั้งที่ ๑๐

              ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสดเนื่องใน“วันมหิดล” ประจำปี 2560 มหิดลกรองแก้วแวววรรณ ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “มหิดลประทีปทองส่องทั่วหล้า” โดยจัดให้มีการแข่งขันในประเภทกลอนแปด ค่าวฮ่ำ และประเภทกาพย์ยานี 11 ทั้งนี้มีพระภิกษุ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการแข่งขันอย่างมากมาย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2...

Read more

พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ …

๑๘-๐๘-๒๕๖๐ Hits:72 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ ประจำปี ๒๕๖๐

           คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย นายประวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี , ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ ประจำปี 2560 ได้รับเงินทำบุญทั้งสิ้น จำนวน 2,011,470.- บาท เพื่อระดมทุนนิธิสงฆ์อาพาธ...

Read more

เข้าพรรษาชำระใจใสสะอาดคณะ แพทยศาสตร์ มหา…

๑๔-๐๘-๒๕๖๐ Hits:86 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

เข้าพรรษาชำระใจใสสะอาดคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) จัดโครงการเข้าพรรษาชำระใจใสสะอาด โดยการจัดอบรมธรรมะแก่บุคลากรในทีมสุขภาพ และบุคลากรในภาควิชา/ฝ่าย/งาน ของคณะแพทยศาสตร์ที่สนใจ ในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560 เวลา 8.00-16.00 น. ณ วัดพระเจ้าหลวง ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

Read more

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริก…

๑๑-๐๘-๒๕๖๐ Hits:92 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย  ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มช ถวายเทียนพรรษา ประจำปี …

๐๕-๐๗-๒๕๖๐ Hits:82 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ มช ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดปันเส่า

           นางอรุณลักษณ์ เหล็กเพชร หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษาของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดปันเส่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มช. ถวายเทียนพรรษา ประจำปี…

๐๕-๐๗-๒๕๖๐ Hits:110 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ มช. ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

           นางสาวศุกลรัตน์ พรพุทธษา ผู้ตรวจการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มช. ถวายเทียนพรรษาของคณะแพ…

๐๕-๐๗-๒๕๖๐ Hits:101 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ มช. ถวายเทียนพรรษาของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง

             รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุพา   สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษาของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มช. ถวายเทียนพรรษา ประจำปี…

๐๕-๐๗-๒๕๖๐ Hits:84 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ มช. ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง

         รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุพา   สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษาของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มช. นำเทียนพรรษาเข้าร่วมพิ…

๒๙-๐๖-๒๕๖๐ Hits:91 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ มช. นำเทียนพรรษาเข้าร่วมพิธีในพิธีหล่อเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐

           คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุพา สุมิตสวรรค์ รองศาสตราจารย์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ นำเทียนพรรษาของคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีสมโภชในพิธีหล่อเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

พิธีหล่อเทียนพรรษาคณะแพทยศาสตร์ มช. ประจ…

๒๗-๐๖-๒๕๖๐ Hits:85 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีหล่อเทียนพรรษาคณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี ๒๕๖๐

              รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๙ เล่ม เพื่อนำเทียนพรรษาไปถวายวัดต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา และเพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกันทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมกันอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยสืบต่อไป เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐   ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

กิจกรรมจิตอาสางานบริหารทั่วไปคณะแพทยศาสต…

๑๙-๐๖-๒๕๖๐ Hits:92 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

กิจกรรมจิตอาสางานบริหารทั่วไปคณะแพทยศาสตร์ ‎มช. ประจำปี ๒๕๖๐

        งานบริหารทั่วไปคณะแพทยศาสตร์ ‎มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยนางอรวรรณ เร่งเร็ว หัวหน้างานบริหารทั่วไปคณะแพทยศาสตร์ และเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไปพร้อมครอบครัว  ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อสาธารณประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีการทำความสะอาดวัด ปลูกต้นไม้ ถวายเทียนพรรษา เครื่องไทยธรรม ปัจจัย และถวายภัตตาหารเพล ณ วัดสันมะเกี๋ยง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๖ บ้านสันมะเกี๋ยง ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน ๒๕60

Read more

จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ทำจากใจ ถ…

๑๒-๐๖-๒๕๖๐ Hits:112 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง

              คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง จำนวน ๘,๙๐๐ ดอก เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ขอเชิญบุคลากรและประชาชนทั่วไปร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น....

Read more

พิธีทำบุญประจำปี ๒๕๖๐ คณะแพทยศาสตร์ มหาว…

๐๘-๐๖-๒๕๖๐ Hits:100 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญประจำปี ๒๕๖๐ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      พระครูปัญญาวรคุณ (พระอาจารย์ทองแดง วรปัญโญ) วัดดอยพระเจ้าตนหลวง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานสงฆ์ในพิธีทำบุญประจำปี ๒๕๖๐ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องพระหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ชั้น ๑ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

พิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ป…

๐๗-๐๖-๒๕๖๐ Hits:187 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ประตูสวนดอก

        รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๒๑ ปี และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อบ้านเมืองเชียงใหม่ ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Read more

พิธีทำบุญอุทิศแด่ดวงวิญญาณผู้เสียชีวิต ใ…

๓๐-๐๕-๒๕๖๐ Hits:86 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญอุทิศแด่ดวงวิญญาณผู้เสียชีวิต ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญอุทิศแด่ดวงวิญญาณผู้เสียชีวิต ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานใน พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าหน่วยรักษาศพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

ร่วมงานพิธีประเพณีสมโภชบูชาเสาอินทขิล ปร…

๒๒-๐๕-๒๕๖๐ Hits:110 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

ร่วมงานพิธีประเพณีสมโภชบูชาเสาอินทขิล ประจำปี ๒๕๖๐

        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุพา สุมิตสวรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพันธ์ ผดุงเกียรติ, รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม ชัยทอง, อาจารย์จารุวรรณ ปฐมธนพงศ์ และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สัตยา โรจนเสถียร หัวหน้าภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานพิธีประเพณีสมโภชบูชาเสาอินทขิล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐...

Read more

ร่วมพิธีไหว้พระสวดมนต์ และเวียนเทียน เนื…

๑๐-๐๕-๒๕๖๐ Hits:120 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

ร่วมพิธีไหว้พระสวดมนต์ และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง

        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีไหว้พระสวดมนต์ และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่

Read more

นิทรรศการ “สัปดาห์วันวิสาขบูชา” ประจำปี …

๐๘-๐๕-๒๕๖๐ Hits:143 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

นิทรรศการ “สัปดาห์วันวิสาขบูชา” ประจำปี ๒๕๖๐

                     รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “สัปดาห์วันวิสาขบูชา” ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมทั้งแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระครูปลัดณัฐพล จันฺทิโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนดอกพระอารามหลวง เพื่อให้บุคลากรในองค์กรและประชาชนทั่วไปได้ทราบเกี่ยวกับพุทธชยันตี และเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร นักศึกษา ผู้สนใจ ได้ระลึกถึงวันสำคัญทางศาสนาพุทธ ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดปร…

๐๘-๐๕-๒๕๖๐ Hits:158 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประกวดแข่งขันอาหารพื้นเมือง ประกวดขันโตก และการแต่งกายพื้นเมืองงาม เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๐

      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๐ โดยจัดประกวดแข่งขันอาหารพื้นเมือง ประกวดขันโตก และการแต่งกายพื้นเมืองงาม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาสืบต่อไป เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อาคารสันทนาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพ…

๐๖-๐๕-๒๕๖๐ Hits:118 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐

      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี...

Read more

พิธีทำบุญทักษิณานุปทานแด่บูรพาจารย์คณะแพ…

๐๕-๐๕-๒๕๖๐ Hits:86 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญทักษิณานุปทานแด่บูรพาจารย์คณะแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๐

               ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญทักษิณานุปทานแด่บูรพาจารย์คณะแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้อาวุโสคณะแพทยศาส…

๐๓-๐๕-๒๕๖๐ Hits:105 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้อาวุโสคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๐

    ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้อาวุโสคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาสืบต่อไป เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อาคารสันทนาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขบ…

๒๘-๐๔-๒๕๖๐ Hits:132 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขบวนร่วมพิธีดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๐

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ จัดขบวนร่วมพิธีดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมข…

๒๘-๐๔-๒๕๖๐ Hits:150 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ จัดขบวนแห่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาสืบต่อไป เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ อ.ฃำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มช.จัดกิจกรรมของกิ๋นบ้านเฮ…

๐๗-๐๔-๒๕๖๐ Hits:143 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ มช.จัดกิจกรรมของกิ๋นบ้านเฮา ประจำปี ๒๕๖๐

       คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฯ จัดกิจกรรม ของกิ๋นบ้านเฮา ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และประชาชนทั่วไปได้เลือกซื้ออาหารพื้นเมืองไปบริโภค ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์การสืบทอดวัฒนธรรมล้านนา ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานใต้อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

กิจกรรม “ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเ…

๓๐-๐๓-๒๕๖๐ Hits:145 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

กิจกรรม “ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง” ประจำปี ๒๕๖๐ คณะแพทยศาสตร์ มช.

   คณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          จัดกิจกรรม  “ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง” ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์การสืบทอดวัฒนธรรมล้านนา ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานใต้อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

พิธีทำบุญภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาส…

๒๔-๐๓-๒๕๖๐ Hits:152 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีทำบุญภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย หัวหน้าภาควิชาฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ใช้ทุน และนักศึกษาปริญญาโท เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอ ชั้น ๕ อาคาร ๕๐...

Read more

พิธีทำบุญห้องตรวจนรีเวชเบอร์ 3 ฝ่ายการพย…

๐๑-๐๒-๒๕๖๐ Hits:182 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญห้องตรวจนรีเวชเบอร์ 3 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิชา สิริอารีย์ ประธานในพิธีทำบุญห้องตรวจนรีเวชเบอร์ 3 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประจำปี 2560 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีรวิทย์ ปิยะมงคล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์จตุพล ศรีสมบูรณ์ แพทย์ พยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ณ...

Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่ออุทิ…

๒๐-๐๑-๒๕๖๐ Hits:181 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

พิธีทำบุญโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ…

๒๙-๑๒-๒๕๕๙ Hits:208 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และพิธีทำบุญทักษิณานุปทาน ประจำปี ๒๕๕๙

    ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์กำพล กลั่นกลิ่น ประธานองค์กรแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และพิธีทำบุญทักษิณานุปทาน ประจำปี ๒๕๕๙ น้อมอุทิศแด่ดวงวิญญาณผู้ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ ใต้อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประ…

๒๐-๑๒-๒๕๕๙ Hits:298 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๙

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และญาติอาจารย์ใหญ่เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

พิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ คณะแพทยศ…

๑๙-๑๒-๒๕๕๙ Hits:405 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

           ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๕๓๘ ท่าน ผู้ซึ่งเสียสละอุทิศร่างกายให้เป็นวิทยาทานแก่การศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วัดลัฏฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Read more

พิธีทำบุญประจำปีศูนย์การแพทย์แผนไทยและกา…

๐๖-๑๒-๒๕๕๙ Hits:188 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญประจำปีศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (TTCM)

            รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญประจำปีศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (TTCM) เพื่อเป็นการรำลึกถึง และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณพระอนุรัฐนฤผดุง (คุณล้อม นะมะหุต) ผู้บริจาคบ้านและที่ดินให้แก่ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (TTCM) ใช้ดำเนินกิจการ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (TTCM) ถนนสามล้าน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Read more

พิธีทำบุญประจำปีของศูนย์การแพทย์แผนไทยแล…

๐๖-๑๒-๒๕๕๙ Hits:178 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญประจำปีของศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (TTCM)

              รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อาจารย์ นายแพทย์สุรัตน์ ตันประเวช รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (TTCM) และประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป ในพิธีทำบุญประจำปีของศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (TTCM) ในสังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (TTCM)...

Read more

พิธีจุดเทียนแสดงความไว้อาลัยแด่ พระบาทสม…

๐๑-๑๒-๒๕๕๙ Hits:242 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีจุดเทียนแสดงความไว้อาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในพิธี “แพทยศาสตร์เชียงใหม่ เทิดไท้พระภูมิพล”

           คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีจุดเทียนแสดงความไว้อาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในพิธี “แพทยศาสตร์เชียงใหม่ เทิดไท้พระภูมิพล” โดยมีบุคลากรของคณะฯ กว่า ๒,๕๐๐ คน ร่วมแปรอักษร จุดเทียน ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณพลับพลาที่ประทับ...

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มช.จัดพิธีรวมพลังแห่งความภ…

๒๔-๑๑-๒๕๕๙ Hits:228 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ มช.จัดพิธีรวมพลังแห่งความภักดีและถวายสัตย์ปฎิญา

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงพลังแห่งความสามัคคีพร้อมกับชาวไทยทั่วประเทศ ในกิจกรรม "ร่วมพลังแห่งความภักดี" และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาแพทย์ ร่วมกันปฏิญานตนเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ โถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

พิธีทำบุญล่องสะเปา ป๋าเวณีเก่าจาวล้านนา …

๑๑-๑๑-๒๕๕๙ Hits:203 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญล่องสะเปา ป๋าเวณีเก่าจาวล้านนา ประจำปี ๒๕๕๙ ของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสประเพณียี่เป็ง

                     รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีทำบุญล่องสะเปา ป๋าเวณีเก่าจาวล้านนา ประจำปี ๒๕๕๙ ของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสประเพณียี่เป็ง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และประชาชนโดยทั่วไปที่ได้ร่วมทำบุญปัดเคราะห์ สะเดาะภัยต่าง ๆ รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันเก่าแก่ของชาวล้านนา เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าห้องหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ชั้น ๑ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์...

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิ…

๑๐-๑๑-๒๕๕๙ Hits:174 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และแสดงความกตัญูกตเวทิตาคุณ รวมทั้งถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกับองค์กฐินมหาวิทย…

๑๐-๑๑-๒๕๕๙ Hits:180 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกับองค์กฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทอดถวายวัดฝายหิน ประจำปี ๒๕๕๙

       คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน นำองค์กฐินสามัคคีของคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกับองค์กฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทอดถวายวัดฝายหิน ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดฝายหิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง...

Read more

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ…

๐๙-๑๑-๒๕๕๙ Hits:152 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๕๗ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๕๗ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์...

Read more

พิธีทำบุญทอดกฐินคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั…

๐๘-๑๑-๒๕๕๙ Hits:179 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญทอดกฐินคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดพระธาตุดงสีมา

               ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์       โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดพระธาตุดงสีมา เพื่อนำปัจจัยต่อเติมสร้างวิหาร โบสถ์ และกำแพงวัด เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดพระธาตุดงสีมา ตำบลแม่พริก อำเภอ      แม่สรวย จังหวัดเชียงราย

Read more

เกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาล…

๑๗-๑๐-๒๕๕๙ Hits:164 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

เกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙

        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต, เจริญพระพุทธมนต์ และสืบชาตา, มอบโล่เกษียณอายุราชการ, สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระราชบิดา, ไหว้พระห้องหลวงปู่แหวน สุจิณโณ, ไหว้หลวงพ่อทันใจ และไหว้โฮงยา ลาเจ้าตี้ ศาลพระภูมิ แด่ผู้เกษียณอายุราชการฯ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดพิธีลงนามถวายอาลัยส…

๑๔-๑๐-๒๕๕๙ Hits:158 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดพิธีลงนามถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ

    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โถง ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ …

๑๔-๑๐-๒๕๕๙ Hits:234 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙

            คุณกฤษณ์  ธนาวณิช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วัฒนา  นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิสิต  วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่...

Read more

จัดกิจกรรมห้องโหรพยากรณ์ เนื่องในวันมหิด…

๑๔-๑๐-๒๕๕๙ Hits:13 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

จัดกิจกรรมห้องโหรพยากรณ์ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙

           คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนู หินทอง ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายห้องโหรพยากรณ์ อาจารย์จารุวรรณ ปฐมธนพงศ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายห้องโหรพยากรณ์ จัดกิจกรรมห้องโหรพยากรณ์ เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โดยมีผู้ให้ความสนใจมาใช้บริการจำนวนมาก เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป เนื่องในโอกา…

๑๔-๑๐-๒๕๕๙ Hits:143 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙

             คุณกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙...

Read more

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร …

๑๓-๑๐-๒๕๕๙ Hits:169 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙

          ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พิธีมอบโล่เกียรติยศ พิธีมอบทุนหมอเจ้าฟ้า และปาฐกถาพิเศษ เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

งานฮับน้องขันโตก ประจำปี ๒๕๕๙ คณะแพทยศาส…

๒๙-๐๙-๒๕๕๙ Hits:277 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

งานฮับน้องขันโตก ประจำปี ๒๕๕๙ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วัฒนา  นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ ในงานฮับน้องขันโตก ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

การแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสด เนื่องในว…

๐๒-๐๙-๒๕๕๙ Hits:320 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

การแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสด เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ “มหิดลกรองแก้วแวววรรณ” ครั้งที่ ๙

                 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานการแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสด เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ “มหิดลกรองแก้วแวววรรณ” ครั้งที่ ๙ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ …

๑๑-๐๘-๒๕๕๙ Hits:134 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ ประจำปี ๒๕๕๙

       คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อระดมทุนนิธิสงฆ์อาพาธ สำหรับเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าภัตตาหาร และค่าพาหนะ ถวายแด่พระภิกษุสามเณรอาพาธที่เข้ารับการรักษาพยาบาล...

Read more

พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง…

๐๘-๐๘-๒๕๕๙ Hits:194 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะแพทยศาสตร์ มช.

            ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วัฒนา  นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔  พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

โครงการเข้าพรรษาชำระใจใสสะอาดให้แก่บุคลา…

๐๖-๐๘-๒๕๕๙ Hits:268 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

โครงการเข้าพรรษาชำระใจใสสะอาดให้แก่บุคลากรในทีมสุขภาพของคณะแพทยศาสตร์ มช.

                   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง จัดโครงการเข้าพรรษาชำระใจใสสะอาดให้แก่บุคลากรในทีมสุขภาพของคณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ดร.หรรษา  เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี เมื่อวันที่ 29-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ วัดพระเจ้าหลวง ตำบลแม่ขะจาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายเ…

๑๕-๐๗-๒๕๕๙ Hits:172 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษาของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง

                    รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุพา   สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ถวายเทียนพรรษาของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวาย…

๑๕-๐๗-๒๕๕๙ Hits:170 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง

                   รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุพา   สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ถวายเทียนพรรษาของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙  ณ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวาย…

๑๕-๐๗-๒๕๕๙ Hits:193 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

                    รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุพา   สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ถวายเทียนพรรษาของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายเ…

๑๕-๐๗-๒๕๕๙ Hits:162 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดปันเส่า

                   รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุพา   สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ถวายเทียนพรรษาของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙  ณ วัดปันเส่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ๒๕๕๙  

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวาย…

๑๔-๐๗-๒๕๕๙ Hits:167 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดป่าตึง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

          รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุพา  สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ถวายเทียนพรรษาของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙  ณ วัดป่าตึง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายเ…

๑๔-๐๗-๒๕๕๙ Hits:170 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดดอยแม่ปั๋ง

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิสิต  วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ถวายเทียนพรรษาของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Read more

ชมรมหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์ …

๑๓-๐๗-๒๕๕๙ Hits:176 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

ชมรมหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๕๙

      ชมรมหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษาของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙  ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง วัดปงสนุก วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม และวัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕9

Read more

กิจกรรมจิตอาสางานบริหารทั่วไปเพื่อสาธารณ…

๐๕-๐๗-๒๕๕๙ Hits:238 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

กิจกรรมจิตอาสางานบริหารทั่วไปเพื่อสาธารณประโยชน์ ประจำปี ๒๕๕๙

‎เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไปและครอบครัว คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยนางสาวสุรีย์พร กิจหรารักษ์ เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ ทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อสาธารณประโยชน์ ประจำปี ๒๕๕๙  โดยการทำความสะอาดวัด ปลูกต้นไม้ ถวายเทียนพรรษา เครื่องไทยธรรม ปัจจัย และถวายภัตตาหารเพล ณ วัดอุโบสถ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Read more

พิธีหล่อเทียนพรรษาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี …

๐๔-๐๗-๒๕๕๙ Hits:216 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีหล่อเทียนพรรษาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙

                 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๙ เล่ม เพื่อนำเทียนพรรษาไปถวายวัดต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา และเพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกันทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมกันอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยสืบต่อไป เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รอ…

๑๗-๐๖-๒๕๕๙ Hits:258 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙

       รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ  อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙  เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๒๐  ปี และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อบ้านเมืองเชียงใหม่ ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๙  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

Read more

ร่วมงานพิธีประเพณีสมโภชบูชาเสาอินทขิล (เ…

๐๓-๐๖-๒๕๕๙ Hits:167 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

ร่วมงานพิธีประเพณีสมโภชบูชาเสาอินทขิล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙

        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุพา  สุมิตสวรรค์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพันธ์  ผดุงเกียรติ ,รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม  ชัยทอง ที่ปรึกษาผู้ทรงวุฒิฯ และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สัตยา  โรจนเสถียร หัวหน้าภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานพิธีประเพณีสมโภชบูชาเสาอินทขิล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่)...

Read more

ร่วมพิธีไหว้พระสวดมนต์ และเวียนเทียน เนื…

๒๖-๐๕-๒๕๕๙ Hits:414 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

ร่วมพิธีไหว้พระสวดมนต์ และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุพา  สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีไหว้พระสวดมนต์ และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่  

Read more

งาน “สัปดาห์วันวิสาขบูชา” ประจำปี ๒๕๕๙ ค…

๑๗-๐๕-๒๕๕๙ Hits:209 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

งาน “สัปดาห์วันวิสาขบูชา” ประจำปี ๒๕๕๙ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                    รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “สัปดาห์วันวิสาขบูชา” ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจัดให้มีแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

พิธีดำหัวคณาจารย์ผู้อาวุโส ภาควิชาอายุรศ…

๒๘-๐๔-๒๕๕๙ Hits:355 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีดำหัวคณาจารย์ผู้อาวุโส ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                พิธีดำหัวคณาจารย์ผู้อาวุโส ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อแสดงความเคารพและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชาญ สถาปนกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

Read more

คณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี…

๒๖-๐๔-๒๕๕๙ Hits:214 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙

                    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการอธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวอวยพรแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความเคารพและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป...

Read more

พิธีทำบุญประจำปี และพิธีรดน้ำดำหัวคณาจาร…

๒๖-๐๔-๒๕๕๙ Hits:197 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญประจำปี และพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโสภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙

           พิธีทำบุญประจำปี ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์และเจ้าหน้าที่ และพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรคณาจารย์อาวุโส เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาสืบต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สำนักงานภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิ…

๒๖-๐๔-๒๕๕๙ Hits:926 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแข่งขันอาหารพื้นเมือง ประกวดขันโตก และการแต่งกายพื้นเมืองงาม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙

        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๙ โดยจัดประกวดแข่งขันอาหารพื้นเมือง ประกวดขันโตก และการแต่งกายพื้นเมืองงาม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาสืบต่อไป เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ อาคารสันทนาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้อาวุโสคณะแพทยศาส…

๒๖-๐๔-๒๕๕๙ Hits:300 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้อาวุโสคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙

               ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้อาวุโสคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาสืบต่อไป เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ อาคารสันทนาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

พิธีทำบุญทักษิณานุปทานแด่บูรพาจารย์คณะแพ…

๒๕-๐๔-๒๕๕๙ Hits:204 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญทักษิณานุปทานแด่บูรพาจารย์คณะแพทย์ ประจำปี ๒๕๕๙

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์กอสิน อมาตยกุล อาจารย์อาวุโสคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญทักษิณานุปทานแด่บูรพาจารย์คณะแพทย์ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ชั้น ๑อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขบ…

๑๙-๐๔-๒๕๕๙ Hits:224 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขบวนร่วมพิธีดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี ๒๕๕๙

                       คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ จัดขบวนร่วมพิธีดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขบ…

๑๙-๐๔-๒๕๕๙ Hits:170 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขบวนแห่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่

        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร      ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ จัดขบวนแห่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาสืบต่อไป เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙    อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Read more

พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙ ฝ…

๑๒-๐๔-๒๕๕๙ Hits:261 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙ ฝ่ายการพยาบาล        โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อนำเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ สมทบทุนสร้างอาคารที่พักสงฆ์อาพาธวัดปันเสา และสนับสนุนกิจกรรมสวัสดิการของฝ่ายการพยาบาล จำนวนเงินทั้งสิ้น๒๘๒,๗๘๔.- บาท เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องพิธีการสงฆ์ อาคารสุจิตโต ชั้น ๑ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่    

Read more

พิธีทำบุญงานโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ม…

๐๔-๐๔-๒๕๕๙ Hits:181 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญงานโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         พิธีทำบุญงานโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สำนักงานงานโสตทัศนศึกษา

Read more

กิจกรรม ของกิ๋นบ้านเฮา ประจำปี ๒๕๕๙

๒๔-๐๓-๒๕๕๙ Hits:179 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

กิจกรรม ของกิ๋นบ้านเฮา ประจำปี ๒๕๕๙

        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฯ จัดกิจกรรม ของกิ๋นบ้านเฮา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และประชาชนทั่วไปได้เลือกซื้ออาหารพื้นเมืองไปบริโภค ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์การสืบทอดวัฒนธรรมล้านนา ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานใต้อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

จัดกิจกรรม “ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าพื…

๒๓-๐๓-๒๕๕๙ Hits:293 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

จัดกิจกรรม “ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง” ประจำปี ๒๕๕๙ คณะแพทยศาสตร์ มช.

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฯ จัดกิจกรรม “ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง” ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์การสืบทอดวัฒนธรรมล้านนา ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙  ณ บริเวณลานใต้อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียง

Read more

พิธีทำบุญภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาส…

๐๒-๐๓-๒๕๕๙ Hits:222 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙

              รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานในพิธีทำบุญภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย หัวหน้าภาควิชาฯ คณาจารย์ บุคลากร แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ใช้ทุน และนักศึกษาปริญญาโท เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ สำนักงานภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวันมาฆบูชา ๒๕๕๙…

๒๕-๐๒-๒๕๕๙ Hits:327 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวันมาฆบูชา ๒๕๕๙ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง

        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย หัวหน้างานบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวันมาฆบูชา ๒๕๕๙ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในการนี้ พระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และ...

Read more

พิธีทำบุญครบรอบ ๓๐ ปี ภาควิชาเวชศาสตร์คร…

๒๓-๐๒-๒๕๕๙ Hits:178 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญครบรอบ ๓๐ ปี ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

  พิธีทำบุญครบรอบ 30 ปี ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อภินันท์ อร่ามรัตน์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

Read more

พิธีเปิดอาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุคณะ…

๒๓-๐๒-๒๕๕๙ Hits:341 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีเปิดอาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนเชียงใหม่–ฮอด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Read more

พิธีทำบุญหอผู้ป่วยสังเกตอาการ งานการพยาบ…

๑๙-๐๒-๒๕๕๙ Hits:229 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญหอผู้ป่วยสังเกตอาการ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

                  พิธีทำบุญหอผู้ป่วยสังเกตอาการ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ที่เสียชีวิต โดยมีหัวหน้าหอผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และญาติผู้ป่วย เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2559 ณ หอผู้ป่วยสังเกตอาการฯ

Read more

พิธีทำบุญหน่วยรับส่งผู้ป่วย งานบริการกลา…

๒๕-๐๑-๒๕๕๙ Hits:190 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญหน่วยรับส่งผู้ป่วย งานบริการกลางโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทำบุญหน่วยรับส่งผู้ป่วย งานบริการกลางโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล ผู้ช่วยคณะบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หัวหน้างานบริการกลางโรงพยาบาล หัวหน้าหน่วยรับส่งผู้ป่วย และบุคลากร เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ณ สำนักงานหน่วยรับส่งผู้ป่วย...

Read more

พิธีทำบุญงานซ่อมบำรุง คณะแพทยศาสตร์ มช. …

๑๕-๐๑-๒๕๕๙ Hits:199 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญงานซ่อมบำรุง คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี ๒๕๕๙

พิธีทำบุญงานซ่อมบำรุง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยมีหัวหน้างานซ่อมบำรุง หัวหน้าหน่วยฯ และเจ้าหน้าที่งานซ่อมบำรุง เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ สำนักงานงานซ่อมบำรุง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

ชมรมดนตรีพื้นเมืองทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนน…

๑๕-๐๑-๒๕๕๙ Hits:287 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

ชมรมดนตรีพื้นเมืองทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ

       ชมรมดนตรีพื้นเมือง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 อาคารสงฆ์อาพาธ “สุจิตโต” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

พิธีทำบุญโรงพยาบาล และทำบุญทักษิณานุปทาน…

๐๔-๐๑-๒๕๕๙ Hits:196 กิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ผู้ดูแลเว็บ - avatar ผู้ดูแลเว็บ

พิธีทำบุญโรงพยาบาล และทำบุญทักษิณานุปทาน ประจำปี ๒๕๕๘

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญโรงพยาบาล และทำบุญทักษิณานุปทาน ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

ติดต่อเรา

งานบริหารทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์ : ๐-๕๓๙๔-๖๑๔๑

โทรสาร : ๐-๕๓๙๔-๖๒๒๓

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.