Font Size

Cpanel

คณะกรรมการ 2549-2551

คณะกรรมการชุดแรก (วาระ ปี พ.ศ. 2549 – 2551)

                        

ประธานรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไตรจักร  ซันดูภาควิชาศัลยศาสตร์
รองประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีรัตน์  ชัยพฤกษ์ ภาควิชาวิสัญญี
เลขานุการ อาจารย์ นายแพทย์งามวงศ์  จรัสอุไรสิน           ภาควิชาจิตเวช
ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภนิมิตร  ฑีมชุณหเถียร ภาควิชาเภสัชวิทยา
เหรัญญิก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธานินทร์  ภู่พัฒน ภาควิชานิติเวช
กรรมการ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชเนนทร์  วนาภิรักษ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 

อาจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์  วงไวเวช                                       

ภาควิชานิติเวช
  อาจารย์ นายแพทย์สมบูรณ์  ชัยศรีสวัสดิ์สุข ภาควิชาศัลยศาสตร์
  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอภิชนา  โฆวินทะ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ  ลีอังกูรเสถียร ภาควิชาจักษุ
  อาจารย์ นายแพทย์โชติ  นิสูง  ภาควิชาวิสัญญี
  อาจารย์ นายแพทย์เธียรไชย  ภัทรสกุลชัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนพมาศ  โรจนเสถียร ภาควิชาเภสัชวิทยา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประภาพร  สู่ประเสริฐ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิวาพร  จันทร์กระจ่าง ภาควิชาอายุรศาสตร์
  อาจารย์ นายแพทย์สุรินทร์  จิรนิรามัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
  ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาต  สุคนธสรรพ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
  นายแพทย์อนุชิต  อิศรางกูร ณ อยุธยา ตัวแทนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน