เทคนิคการจัดหน้ากระดาษ

  • การสร้างเอกสารแบบพิมพ์หน้า , หลังในแผ่นเดียวกัน จะต้องกำหนดค่า Mirror margins จากบัตรรายการ Margins ของคำสั่ง File, Page Setup…

          

  • กำหนดหัวกระดาษ , ท้ายกระดาษ และเลขหน้าแตกต่างกันระหว่างหน้าแรก, หน้าคู่ และหน้าคี่ ให้เลือกรายการ Difference odd and even และ Difference first page จากบัตรรายการ Layout ของคำสั่ง File, Page Setup…