ลักษณะจอภาพการทำงาน

 •  

  Excel Window

  • พื้นที่ทำงาน (Sheet)

  พื้นที่ทำงานของ Microsoft Excel เรียกว่า Worksheet หรือ Sheet โดยใน 1 Sheet จะประกอบด้วยบรรทัดในแนวตั้งและบรรทัดในแนวนอน ซึ่งมีการเรียกชื่อเฉพาะ ดังนี้

   • บรรทัดในแนวตั้ง เรียกว่า คอลัมน์ ( Column) มี 256 คอลัมน์
   • บรรทัดในแนวนอน เรียกว่า แถว ( Row) มี 65,536 แถว

   

  • เซลล์ (Cell)

  การทำงานใน Microsoft Excel จะกระทำ ณ จุดตัดกันของแถวและคอลัมน์ โดยข้อมูล 1 รายการ หรือข้อมูล 1 ข้อมูล จะพิมพ์ ณ ตำแหน่งที่เป็นจุดตัดกันนี้เสมอ และเรียกจุดตัดกันของแถว และคอลัมน์ในชีตว่า "เซลล์ (Cell)"

  การใช้งานเซลล์ในซีต จะอาศัยชื่อเรียกที่เกิดจากการผสมกันของชื่อเรียกคอลัมน์ ตามด้วยชื่อเรียกแถว โดยชื่อเรียกคอลัมน์ จะเป็นด้วยตัวอักษร A - Z, AA - AZ, BA - BZ, CA - CZ, ... , IA - IV ในขณะที่ชื่อเรียกแถวจะเป็นตัวเลข ดังนั้นชื่อเรียกเซลล์ จะอยู่ในลักษณะของ

  ชื่อเซลล์ = < ชื่อคอลัมน์>< ตัวเลขแถว>

  ตัวอย่างการเรียกเซลล์

  • ทำงานกับเซลล์ในแถวที่ 10 คอลัมน์ J เรียกว่า J10
  • ทำงานกับเซลล์ในแถวที่ 250 คอลัมน์ CZ เรียกว่า CZ250