ฟังก์ชันวันที่และเวลา ( Date&Time)

 • Excel ทำงานกับวันที่และเวลาตามเงื่อนไขต่อไปนี้

  • ค่าของวันที่และเวลา จะเป็นตัวเลขเสมอ
  • การแสดงผลวันที่ให้เป็นภาษาไทยนั้น ถึงแม้จะแสดงเดือนให้เป็นภาษาไทย แต่ไม่สามารถนำมาใช้คำนวณวันที่ที่ถูกต้องได้ เนื่องจากเมื่อเราใช้ปีเป็น 2543 โปรแกรมยังคงเข้าใจว่า เป็นปี ค.ศ.2543
  • ตัวเลขหลังจุดทศนิยมที่ได้จากการหาค่าวันที่ จะหมายถึง เวลาของวันนั้น โดยให้คำนวณเวลาจากระบบ 24 ชั่วโมง(1 วัน) เช่น 100000.5 หมายถึง วันที่ 100000 กับอีก 0.5 วัน (หรือ 12 ชั่วโมง)

  =TODAY()

  ให้ค่าเป็นวันที่ปัจจุบัน

   

  =NOW()

  ใช้หาวันที่และเวลาปัจจุบัน

   

  =DATE(Year,Month,Day)

  ใช้สำหรับใส่ข้อมูลที่เป็นวันที่

   

  =DAY(Serial Number or Text)

  ใช้หาวันที่ของแต่ละเดือน

  =DAY(" 9/15/98 ")
  ได้ค่าเป็น 15

  =DATEVALUE(" ข้อความในรูปแบบของวันที่")

  ใช้ในการแปลงข้อความที่อยู่ในรูปของวันที่ ให้เป็นตัวเลขวันที่

  ทั้งนี้ตัวเลขที่ได้จะนับเริ่มจาก 12:00 AM ของวันที่ 1 มกราคม 1900

  =HOUR(Serial Number)

  ใช้ในการแปลงตัวเลขให้เป็นชั่วโมง (ภายใน 24 ชั่วโมง)

   

  =MINUTE(Serial Number)

  ใช้ในการแปลงตัวเลขให้เป็นนาที ( Minute) หรือ วินาที (Second) จาก 1 ถึง 59

   

  =MONTH(Serial Number)

  หาค่าของเดือน (ตัวเลข 1 ถึง 12)

   

  =WEEKDAY(Serial Number,Return Type)

  หาค่าของวันในสัปดาห์(ตัวเลข 1 ถึง 7)

  Return Type มีค่าเป็นตัวเลข 1,2 และ 3 ตามความหมายดังนี้
  1 ให้ค่าเป็นตัวเลข 1 ถึง 7 (Sunday ถึง Saturday)
  2 ให้ค่าเป็นตัวเลข 1 ถึง 7 (Monday ถึง Sunday)
  3 ให้ค่าเป็นตัวเลข 0 ถึง 6 (Monday ถึง Sunday)
  ค่า Default คือ 1 ( ถ้าไม่ใส่ จะหมายถึง 1)

  =YEAR(Serial Number)

  ใช้หาค่าของปี (ตัวเลข 4 ตำแหน่ง)

   

  ตัวอย่างการคำนวณ

  สูตรคำนวณอายุงาน (หน่วยเป็นปี)

  ปีปัจจุบัน 2001

  =year( วันปัจจุบัน)

  =year(today())

  ลบ

   

   

  ปีที่เข้าทำงาน 1991

  =year( วันที่เข้าทำงาน)

  =year(g2)

  =year(today())-year(g2)

   

   

  สูตรคำนวณอายุงาน (แบบเต็ม)

  วันที่ปัจจุบัน = today()
  ลบ
  วันที่เข้าทำงาน g2
  สูตรก็คือ =today() - g2 ผลลัพธ์คือ ผลต่างของจำนวนวัน 3778
  365 วัน = 1 ปี
  3778 วัน = 3778/365 ปี = 10 ปี
  เศษที่ได้คือ จำนวนวันที่เหลือ = 128 วัน มาจาก (3778 - ( จำนวนวันในรอบ 10 ปี)
  =mod(3778,365)
  =mod(today()-g2,365)
  mod = modulus หารเอาแต่เศษ
  30 วัน = 1 เดือน
  =int((mod(today()-g2,365))/30)
  int = interger แสดงเฉพาะจำนวนเต็ม (ไม่แสดงจุดทศนิยม)
  128 วัน = 128/30 เดือน = 4 เดือน
  เศษที่ได้คือ จำนวนวันที่เหลือ
  หาจำนวนวันคือ
  128 mod 30 = วันที่เหลือ

  สรุปคำสั่งหาอายุงานแบบเต็ม
  ปี =YEAR(TODAY())-YEAR( ตำแหน่งเซลล์)
  เดือน =INT(MOD(TODAY()- ตำแหน่งเซลล์,365)/30)
  วัน =MOD(MOD(TODAY()- ตำแหน่งเซลล์,365),30)
  หมายเหตุ ตำแหน่งเซลล์ คือ ตำแหน่งเซลล์ของข้อมูล "วันที่เข้าทำงาน" เช่น G2