เปรียบเทียบการส่งสัญญาณแบบอนาล็อกกับแบบดิจิตอล

           1. สัญญาณรบกวน ( Noise) ที่เกิดขึ้นในการส่งสัญญาณแบบอนาล็อกจะถูก " ขยาย " เมื่อสัญญาณ ถูกขยาย แต่สำหรับการส่งสัญญาณแบบ ดิจิตอล จะไม่มีการขยายสัญญาณแต่จะเป็นการ " ทบทวน "     สัญญาณใหม่ให้กลับมาเหมือนเดิม ดังนั้น  ค่าของอัตราส่ว่นของสัญญาณที่ส่ง ต่อสัญญาณรบกวน
( Signal -to- Noise ratio,S/N ) ของการส่งแบบดิจิตอลจึงดีกว่าการส่งแบบอนาล็อก

           2. การมัลติเพล็กซ์ การส่งสัญญษข้อมูลจากแหล่งกำเนิดหลายแหล่ง โดยผ่านตัวกลาง สายส่งเดียวกันเป็นวิธีทีประหยัดค่าใช้จ่าย เพียงแต่มี เทคนิคที่เรียกว่า " การมัลติเพล็กซ์ " ( Multiplex ) และ " การดีมัลติเพล็กซ์ " ( Demultiplex ) เพื่อแยกแต่ละสัญญาณออกจากกันเมื่อสัญญาณ ทั้งหมดถึงปลายทาง ค่าใช้จ่ายในการมัลติเพล็กซ์และดีมัลติเพล็กซ์ สัญญาณในการส่งสัญญาณแบบอนาล็อกนั้นแพงกว่าที่ใช้ในการส่งสัญญาณ แบบดิจิตอลมาก

            3. ความเร็ว ความเร็วในการส่งสัญญาณข้อมูล ในเครือข่ายแบบดิจิตอลสามารถทำได้เร็ว และส่งได้มากกว่าในเครือข่ายแบบอนาล็อก แนวโน้ม ปัจจุบันแลแะอนาคตของการส่งข้อมูล ในระบบเครือข่าย จะเป็นแบบดิจิตอลมากขึ้นกว่าแบบอนาล็อก