[ ปิดหน้าต่าง ]   
  ข้อมูลนักศึกษา สาขาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553
 
Download Excel file..
รายชื่อนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 จำนวน 186 คน
 
 ที่  รหัสประจำตัว  ชื่อ  สกุล  ประเภท
1 4307108 นางสาว พิริยา สัยงาม นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
2 4507157 นางสาว อาริษา จารุวัฒน์ นักศึกษาส่วนกลาง
3 4807011 นาย กานต์ เรืองวีรยุทธ นักศึกษาส่วนกลาง
4 4807064 นางสาว ธนิฏฐา สิงคิบุตร นักศึกษาส่วนกลาง
5 4807135 นางสาว ยุวลักษณ์ บุตรศรี นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
6 490710001 นางสาว กชกร ไตรศรีวิรัตน์ นักศึกษาส่วนกลาง
7 490710002 นางสาว กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
8 490710004 นางสาว กมลพรรณ จันทร์อินทร์ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
9 490710005 นาย กฤตธี การดำริห์ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
10 490710006 นาย กฤษฎา ฆะบูชา นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
11 490710007 นาย กฤษฎา ปินตาแจ่ม นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
12 490710008 นาย กลวัชร ไพบูลย์ศิลป นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
13 490710009 นางสาว กษมา ชิตเมธา นักศึกษาส่วนกลาง
14 490710010 นาย กิตติคุณ จอมใจ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
15 490710011 นาย กิตติธัช บุญเจริญ นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
16 490710012 นางสาว กุสุมา สยะนานนท์ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
17 490710013 นางสาว ขวัญชนก คุณนะลา นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
18 490710014 นางสาว ขวัญชนก ริยะปาน นักศึกษาส่วนกลาง
19 490710015 นางสาว ขวัญนภัส นกเอี้ยงทอง นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
20 490710016 นางสาว ไข่มุก ไกรสิริเดช นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
21 490710017 นาย คมเข้ม แก้วบัวดี นักศึกษาส่วนกลาง
22 490710019 นางสาว คุณธัญญ์ เหล่าไพโรจน์ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
23 490710020 นางสาว เคียงญาดา ยาคล้าย นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
24 490710021 นาย จตุชาติ ชุติพงศ์สถาพร นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
25 490710022 นางสาว จริยา เลาหสุขไพศาล นักศึกษาส่วนกลาง
26 490710023 นาย จักรพันธ์ ยรรยงเมธ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
27 490710024 นาย จาริกธรรม แซ่ลิ้ม นักศึกษาส่วนกลาง
28 490710025 นางสาว จิตรฟ้า หรูรุ่งโรจน์ นักศึกษาส่วนกลาง
29 490710026 นาย จิรวัฒน์ จรัสวุฑฒิกุล นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
30 490710027 นาย จิระพงศ์ รุจิราพรพงค์ นักศึกษาส่วนกลาง
31 490710028 นางสาว จิราพร จิรายุเจริญศักดิ์ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
32 490710029 นาย จิรายุทธ์ พุทธรักษา นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
33 490710030 นาย จีรยุทธ ศิลปจิตต์ นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
34 490710031 นางสาว จุฑาทิพย์ เฉลิมวงศ์ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
35 490710032 นางสาว จุฑาภา ธรรมศิลป์ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
36 490710033 นางสาว เจริญชนม์ มีกุล นักศึกษาส่วนกลาง
37 490710035 นางสาว ชญานี วิวัฒนเศรษฐ์ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
38 490710036 นาย ชนม์ชาญ เยาวละออง นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
39 490710037 นางสาว ชลลดา สกาวจิต นักศึกษาส่วนกลาง
40 490710038 นางสาว อัญญาวีร์ อภิโชติธิวัฒน์ นักศึกษาส่วนกลาง
41 490710039 นาย ฐานิตย์ คุณานุสนธิ์ นักศึกษาส่วนกลาง
42 490710040 นาย ฐิติ ธุวดาราตระกูล นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
43 490710041 นางสาว ฐิตินันท์ ญาณสมเด็จ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
44 490710042 นางสาว ฐิติยา ร่วมพรภาณุ นักศึกษาส่วนกลาง
45 490710043 นางสาว ณัฏฐวรรณ ค้ำชู นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
46 490710044 นาย ณัฐ คูณรังษีสมบรูณ์ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
47 490710045 นางสาว ณัฐกานต์ ล้อนพรัตน์ นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
48 490710046 นางสาว ณัฐชนก นิยติวัฒน์ชาญชัย นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
49 490710047 นางสาว ณัฐชยาภรณ์ วัฒนธรรมรักษ์ นักศึกษาโครงการพิเศษ (เรียนดี)
50 490710048 นางสาว ณัฐชา วิบูลรังสรรค์ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
51 490710049 นางสาว ณัฐณิชา ตั้งเที่ยงธรรม นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
52 490710050 นาย ณัฐธกูล ไชยสงคราม นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
53 490710052 นาย ณัฐพล สุวรรณ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
54 490710053 นาย ณัฐวัฒน์ จันทรังษี นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
55 490710054 นางสาว ณัฐิณี ลักษณานันท์ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
56 490710055 นางสาว ณิชมน เกื้อวัชรวงศ์ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
57 490710056 นาย ดนัย ภววัฒนานุสรณ์ นักศึกษาโครงการพิเศษ (เรียนดี)
58 490710057 นาย ดวิษ ลิมกุล นักศึกษาโครงการพิเศษ (เรียนดี)
59 490710058 นางสาว ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ นักศึกษาส่วนกลาง
60 490710059 นาย ดิเรก อกิญจนานนท์ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
61 490710061 นาย ตอง นิรุกติศานติ์ นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
62 490710062 นางสาว ติยารัชต์ ขยันกิจ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
63 490710063 นาย ทรงเดช วงค์ฝั้น นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
64 490710064 นางสาว ธนพรรณ วงษา นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
65 490710065 นาย ธนพล สนสร้อย นักศึกษาส่วนกลาง
66 490710066 นาย ธนวัต บูรณพัฒนา นักศึกษาส่วนกลาง
67 490710067 นาย ธนากร ธนามี นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
68 490710068 นาย ธเนศ ฉัตรมงคลวัฒน์ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
69 490710069 นางสาว ธันย์ชนก ทวิวัฒนกุล นักศึกษาส่วนกลาง
70 490710070 นางสาว ธันยธร ธีรนรเศรษฐ์ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
71 490710071 นางสาว ธันยาภรณ์ ทิสยากร นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
72 490710072 นางสาว ธิดา สีสด นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
73 490710073 นาย ธีรพล ตั้งสุวรรณรักษ์ นักศึกษาโครงการพิเศษ (เรียนดี)
74 490710074 นาย ธีรภัทร ศรีตะวรรณ นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
75 490710076 นางสาว นทสรวง ชาวปรางค์ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
76 490710077 นาย นภสิน มาไพโรจน์ นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
77 490710078 นางสาว นภัสยชญ์ สว่างตระกูล นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
78 490710079 นาย นรากร มาสมบรูณ์ นักศึกษาส่วนกลาง
79 490710080 นาย นัฐพงษ์ นิมิตรรุ่งทวี นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
80 490710081 นางสาว ณันน์ทพร การเวกปัญญาวงศ์ นักศึกษาส่วนกลาง
81 490710082 นางสาว นันทาภา สุจริตวณิชพงศ์ นักศึกษาส่วนกลาง
82 490710083 นาย นิธิ บุญยืน นักศึกษาส่วนกลาง
83 490710084 นางสาว นิธิภา จิรตระกูลชัย นักศึกษาส่วนกลาง
84 490710085 นางสาว นุชนาถ ดวงตา นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
85 490710086 นางสาว นุสรา กิตติคุณากร นักศึกษาส่วนกลาง
86 490710087 นาย บัญชา ใจตรง นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
87 490710088 นาย บัณฑิต ดวงดี นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
88 490710089 นาย ปฏิถาณ ตันพิริยะกุล นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
89 490710090 นาย ปรัชญาพงศ์ สมณะ นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
90 490710091 นางสาว ปรางค์ทิพย์ กังวานวงศา นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
91 490710092 นางสาว ปริญญา ปริญญาณัฏฐ์ นักศึกษาโครงการพิเศษ (เรียนดี)
92 490710093 นางสาว ปรียาภรณ์ เสนะวัต นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
93 490710094 นางสาว ปัทมพร แสงแก้ว นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
94 490710095 นางสาว ปาจารีย์ กฤษณพันธุ์ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
95 490710096 นาย ปิติ อินทะพันธุ์ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
96 490710097 นางสาว ปิยวดี เสียงเรืองแสง นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
97 490710098 นางสาว ปิยาภรณ์ สุขประทุม นักศึกษาส่วนกลาง
98 490710099 นางสาว ปุณย์จารี วิริยโกศล นักศึกษาส่วนกลาง
99 490710100 นาย พรเทพ วงศ์เมธาวี นักศึกษาส่วนกลาง
100 490710101 นางสาว พันธกานต์ อัตถากร นักศึกษาส่วนกลาง
101 490710102 นาย พันเลิศ ตันยากุล นักศึกษาส่วนกลาง
102 490710103 นางสาว พิมพ์ชนก ตุ้ยเต็มวงศ์ นักศึกษาส่วนกลาง
103 490710104 นางสาว พิมพ์ชนก สุนทร นักศึกษาส่วนกลาง
104 490710105 นางสาว กัญญาภัค สะอาดอ้น นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
105 490710106 นางสาว พุทธาสินี พิตรพิบูลย์วงศ์ นักศึกษาส่วนกลาง
106 490710107 นาย ภัทรัตน์ ปานสุวรรณจิตร์ นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
107 490710108 นางสาว ภัสสรา อิฐสถิตไพศาล นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
108 490710109 นาย ภาคภูมิ คันธรส นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
109 490710110 นาย ภาสุ วิภาตะนัย นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
110 490710111 นาย ภูวฤทธิ์ พรมนิ่ม นักศึกษาส่วนกลาง
111 490710112 นาย ภูวัส เฟยลุง นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
112 490710113 นางสาว เมธานี กาญจนาภา นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
113 490710114 นาย ยุธวัน เอี่ยมกุศลกิจ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
114 490710115 นางสาว ยุวรินทร์ โฆษิตวรกิจกุล นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
115 490710116 นางสาว รติภรณ์ รังษี นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
116 490710117 นางสาว ระวิพิมพ์ ศรีจารึก นักศึกษาโครงการพิเศษ (เรียนดี)
117 490710118 นาย รัษชัย นาทองไชย นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
118 490710119 นางสาว รัฐิญา เพียรพิเศษ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
119 490710120 นาย ราเชนทร์ สอนมา นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
120 490710121 นางสาว ริสา โอโกโนกิ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
121 490710122 นางสาว ลลิตา ทรงสถาพร นักศึกษาส่วนกลาง
122 490710123 นางสาว วณิชยา เจริญสุข นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
123 490710124 นาย วรวิทย์ ศรีธาราธิคุณ นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
124 490710126 นาย วรุตม์ หอมพลูทรัพย์ นักศึกษาส่วนกลาง
125 490710127 นาย วศิน นาคนาม นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
126 490710128 นาย วสุ เตชะวัฒนากุล นักศึกษาส่วนกลาง
127 490710129 นาย วัชรพงศ์ ปวงแก้ว นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
128 490710130 นางสาว วัชรี บุญเงิน นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
129 490710132 นาย วันเฉลิม ศรีทันดร นักศึกษาโครงการพิเศษ (เรียนดี)
130 490710133 นาย วัสยส กรุยรุ่งโรจน์ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
131 490710134 นางสาว ณัฏฐ์ชานันท์ อุตสาห์ปัน นักศึกษาโครงการพิเศษ (นักกีฬา)
132 490710135 นาย วิทวัส แสนมา นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
133 490710136 นาย วิศรุต วันไชยธรวงศ์ นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
134 490710137 นางสาว วิสาข์ พีรพัฒนโภคิน นักศึกษาโครงการพิเศษ (เรียนดี)
135 490710138 นาย วุฒินันท์ มนัสสุนทรวุฒิ นักศึกษาส่วนกลาง
136 490710139 นาย ศรัญ พลเสน นักศึกษาส่วนกลาง
137 490710140 นาย ศราวุธ เชื้อทอง นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
138 490710141 นางสาว ศลิษา ศรีวงศ์พรธนา นักศึกษาส่วนกลาง
139 490710142 นาย ศิริวัฒน์ บัญอาษา นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
140 490710143 นาย ศุภฉัตร เหล่าธีรศิริ นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
141 490710144 นาย ศุภโชค นิเวศเจริญไพศาล นักศึกษาส่วนกลาง
142 490710145 นางสาว ศุภธินี ตันศรีตรัง นักศึกษาส่วนกลาง
143 490710146 นาย ศุภสิทธิ์ สมอินทร์ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
144 490710147 นางสาว สมกัญญา ตั้งสง่า นักศึกษาส่วนกลาง
145 490710148 นาย สมาธิต พรวัฒนเวทย์ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
146 490710149 นางสาว สริตา หวังจิรนิรันทร์ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
147 490710150 นางสาว สลิล กังสเจียรณ์ นักศึกษาส่วนกลาง
148 490710151 นางสาว สัณหพรรณ ธนามี นักศึกษาโครงการพิเศษ (เรียนดี)
149 490710152 นางสาว สายสมร ศรีคำมูล นักศึกษาส่วนกลาง
150 490710153 นาย สิทธิชัย หวังมนิดากุล นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
151 490710154 นาย สิทธิราช จันทรัตน์ นักศึกษาส่วนกลาง
152 490710155 นาย สิรวิชญ์ ศิริรัตน์ นักศึกษาส่วนกลาง
153 490710156 นาย สิโรดม มาดาวิศิษฏ์ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
154 490710157 นางสาว สุกานดา ถิระวัฒน์ นักศึกษาส่วนกลาง
155 490710158 นางสาว สุขุมาภรณ์ อดุลย์เกษม นักศึกษาส่วนกลาง
156 490710159 นางสาว สุจารี เขมกปสิทธิ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
157 490710160 นางสาว สุชาวดี เงินโน นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
158 490710161 นาย สุทธิชน เบ็ญจวิไลกุล นักศึกษาส่วนกลาง
159 490710162 นางสาว สุภาพร เข็มจ้อย นักศึกษาส่วนกลาง
160 490710163 นางสาว สุภาภรณ์ งามเลิศตระกูล นักศึกษาส่วนกลาง
161 490710164 นางสาว สุวัฒนา กล้าณรงค์ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
162 490710165 นางสาว แสงระวี ลัดดาชยาพร นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
163 490710166 นางสาว หทัยชนก มหรรณพกุล นักศึกษาส่วนกลาง
164 490710167 นางสาว หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ นักศึกษาส่วนกลาง
165 490710168 นาย หาญชัย ขลิบเงิน นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
166 490710169 นางสาว อทิตา อินทร์วงศ์ นักศึกษาส่วนกลาง
167 490710170 นาย อธิษฐ์ วุฒิสารวัฒนา นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
168 490710171 นาย อนุชา โทนอ้น นักศึกษาส่วนกลาง
169 490710172 นาย อนุสรณ์ กองก่อ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
170 490710173 นาย อภิชัย ธีระโรจนพงษ์ นักศึกษาส่วนกลาง
171 490710174 นางสาว อภิวรรณ บุญมาชัย นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
172 490710176 นาย อมฤต โพธิกุล นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
173 490710177 นางสาว อลิสา จิรการพงษ์ นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
174 490710178 นาย อัคร อมันตกุล นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
175 490710179 นางสาว อัญญกานต์ เจริญสุขรุ่งเรือง นักศึกษาส่วนกลาง
176 490710180 นาย อิทธิพัฒน์ ทามณีวัน นักศึกษาโควตาภาคเหนือ
177 490710181 นาย เจษฏาภรณ์ แก้วนิล นักศึกษาส่วนกลาง
178 490710182 นางสาว ชมพูนุท ทองม่วง นักศึกษาส่วนกลาง
179 490710183 นาย ชัยยันต์ ทรัพยากร นักศึกษาส่วนกลาง
180 490710185 นาย ณัฐถกล พัฒนโสภณ นักศึกษาส่วนกลาง
181 490710186 นางสาว ธีรานุช จุรีมาศ นักศึกษาส่วนกลาง
182 490710187 นางสาว ภัทรียา รัตนพันธ์ นักศึกษาส่วนกลาง
183 490710188 นางสาว ภาณุมาศ คำเขื่อน นักศึกษาส่วนกลาง
184 490710189 นางสาว ยงสุดา ฉัตรศรีสุวรรณ นักศึกษาส่วนกลาง
185 490710190 นางสาว ศิริลักษณ์ ผลศิริปฐม นักศึกษาส่วนกลาง
186 490710191 นางสาว อัจฉมาพร สาลี นักศึกษาส่วนกลาง
 
 
 
 
  พัฒนาโดย หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐