ระบบจองหอพักนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดให้สมัครเข้าพักหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ตามรอบดังนี้

ชั้นปี

สมัครหอพัก

วัน/เดือน/ปี

วันเข้าหอพัก

ชั้นปี 6/2560
(ชาย-หญิง)

สมัครหอพัก (ห้องเดิม)

12-18 มกราคม 60

11-15 เมษายน 60

สมัครหอพัก (ย้ายห้อง)

19-25 มกราคม 60

ชั้นปี 5/2560
(ชาย)

สมัครหอพัก (ย้ายห้อง)

2 -8 กุมภาพันธ์ 60

18-23 เมษายน 60
(ปี 5 ชายทุกคนต้องอยู่หอชาย 1)

(หญิง)

สมัครหอพัก (ห้องเดิม)

19-25 มกราคม 60

สมัครหอพัก (ย้ายห้อง)

2 -8 กุมภาพันธ์ 60

ชั้นปี 4/2560
(ชาย-หญิง)

สมัครหอพัก (ย้ายห้อง)

16-22 กุมภาพันธ์ 60

24 เมษายน –       6 พฤษภาคม 60
(ปี 4 ชายทุกคนต้องอยู่หอชาย 2)

ชั้นปี 3/2560
(ชาย-หญิง)

สมัครหอพัก (ย้ายห้อง)

2-8 มีนาคม 60

7-20 พฤษภาคม 60

ชั้นปี 2/2560
(ชาย-หญิง)

สมัครหอพัก

20-26 มีนาคม 60

1-20 กรกฎาคม 60

หมายเหตุ.  – นักศึกษาที่สมัคร ห้องเดิม ถ้าหน่วยกิจการฯตรวจเช็คแล้ว ไม่ใช่ห้องเดิมที่ได้รับจัดสรรในปีการศึกษา 2559 จะถูกตัดสิทธิ์ และให้สมัคร ย้ายห้อง รอบสุดท้าย
                 - ขอความร่วมมือนักศึกษาปี 6/2559 ย้ายออกจากหอพักภายในวันที่ 10 เมษายน 2560 ตามกฎระเบียบของหอพัก

- กำหนดการจองหอพักในแต่ละรอบ ระบบจะเปิดให้จองตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวัน    แรก จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันสุดท้าย
                 - ระบบรองรับกับ Browser IE 8+ ,Google chrome หรือ Firefox 


- สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจองหอพักได้ที่ หน่วยกิจการนักศึกษา โทร. 0-5393-5271
- แจ้งปัญหาการใช้งานระบบได้ที่ หน่วยสารสนเทศทางการบริหาร โทร. 0-5393-4407