NCD
mwmber


member

Team Leader
  ศ (เชียวชาญพิเศษ) ดร.นพ. กิตติพันธ์ ฤกษ์เกษม

Team

 

อ.นพ.ศุภพงษ์ อาวรณ์

อ.นพ.สารนาถ ออรพินท์

นพ.สิทธิชัย วชิราศรีศิริกุล

นพ.เติมพงศ์ เรียนแพง

นพ.สฤษฎ์พัฒน์ ออรพินท์

นพ.กฤษฎา พฤกสวัสดิ์นนท์

Secretary
 

น.ส.อรพินท์ พงษ์ธรรม

น.ส.จันทนา มาธรรม

Research Associate
 

พญ.รุ่งรุจี กาวีแว่น

พญ.ณัฐพร รัตนสุนทรชัย

พญ.เจริญชมน์ มีกุล

นพ.นิติกร อินตา

นพ.ศิวรักษ์ ตันตินราวัฒน์

นพ.ธนัญชัย คัมภีร์


Research nurses
 

Foot Clinic

น.ส.ยุพาวรรณ สิงห์สุภา


 

 

 

 

BMI Project

น.ส.วาสนา โกเอี่ยม

น.ส.วิไลวรรณ จงรักษ์สัตย์

น.ส.ฐิติวัลคุ์ กัมพลาวลี


 

DM foot Project

น.ส.ปภาวี มณีรัตน์

น.ส.พัชรี ติ๊บตา

นาง พัชรินทร์ พิกุลเคหา

น.ส.อุไรวรรณ จันทวาลย์


น.ส.วันทนีย์ ไชยวงศ์

 

Immunonutrition Project

น.ส.ผกาพรรณ จันทร์เปา


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย © Vascular Research Team 2009
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่