ncdวิสัยทัศน์

โครงสร้างของประเทศไทยในปัจจุบันมีอัตราการเกิดลดน้อยลง และประชากรผู้สูงวัยมีเพิ่มจำนวนมากขึ้นพร้อมๆ กับการเกิดโรคต่างๆ มากมาย เช่น โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันในเลือดสูง โรคหลอกเลือด โรคหัวใจ ที่เรียกรวมอีกชื่อว่า “โรคติดต่อไม่เรื้อรัง” ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของอัตราการเสียชีวิตในคนไทยปัจจุบัน
กลุ่มวิจัยโรคไม่ติดต่อ มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเรื่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Chronic non-communicable diseases) เพื่อป้องกัน และการรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพในประชากรกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูง (High risk population) และกลุ่มประชากรที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง (ระยะ I-III) โรคไตวายระยะสุดท้าย (End Stage renal disease ) และกลุ่มประชากรที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง

วัตถุประสงค์

 

Research

Burden and care system in patients with peripheral arterial disease

 โครงการภาระและระบบการดูแลโรคหลอดเลือดส่วนปลาย (Burden and care system in patients with peripheral arterial disease) 

โรคหลอดเลือดส่วนปลาย (peripheral artery disease-PAD) ดูเหมือนเป็นโรคที่ไม่รุนแรง แต่ในแง่การอัตราการเสียชีวิตใน 5 ปีสูงเมื่อเทียบกับโรคมะเร็งที่รุนแรงหลายชนิดอัตราการเสียชีวิตสูงยิ่งกว่ามะเร็งหลายอย่างที่กังวลกันในประชากรทั่วไป นอกจากนั้นจากอีกการศึกษากลุ่มวิจัยของเรา พบว่าอัตราการเสียชีวิตดังกล่าวในผู้ป่วย PAD ในผู้ป่วยเบาหวานยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้น การศึกษานี้พบว่าในคนเบาหวานพบว่าที่มีแผลที่เท้าและเป็นโรคขาขาดเลือดติดตามไปช่วงประมาณเพียง 3 ปี   พบว่าอัตราเสียชีวิต 56.6% ทุกคนเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด (CAD) อีกทั้งโรค PAD ในผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสเสียขาสูงกว่าคนไม่เป็นเบาหวาน 3 เท่า ซึ่งการเสียขาในผู้สูงอายุจะมีคุณภาพชีวิตที่ต่ำมาก ดังนั้นการศึกษาตรวจค้นหา PAD ในผู้ป่วยเบาหวานจึงมีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ได้รับการรักษาและการป้องกันที่ดีที่สุด ลดการสูญเสียทรัพยากรของประเทศไทยทั้งทางด้านทรัพยากรมนุษย์และการสูญเสียเศรษฐกิจของประเทศชาติ

ศ.นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

Research

The prevalence and risk factors of peripheral artery disease in HIV patients

โครงการความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดส่วนปลายในผู้ป่วยเอชไอวี (The prevalence and risk factors of peripheral artery disease in HIV patients)

เนื่องจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Human Immunodeficiency Virus (HIV) มีอายุยืนยาวขึ้นกว่าเดิมหลังจากมีการใช้ยา highly active antiretroviral therapy (HAART) แต่ถึงอย่างไรก็ตามมีความกังวลว่าผู้ป่วยโรคนี้จะมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจเร็วขึ้น และความชุกของโรค PAD ในผู้ป่วย HIV ยังไม่ทราบแน่นอนมีผู้รายงานตั้งแต่ 0.9%-30% ซึ่งน่าจะอธิบายจากการที่มีการวิจัยที่มีรูปแบบแตกต่างกัน การเลือกผู้ป่วยแตกต่างกัน  การศึกษามักมีขนาดเล็ก รวมถึงไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (control group) ดังนั้นการศึกษานี้มีจุดประสงค์ศึกษาความชุกของโรค PAD โดยใช้การตรวจ ankle brachial index (ABI) ในผู้ป่วย HIV รวมถึงศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด PAD ในผู้ป่วยกลุ่มนี้  นอกจากนั้นเพื่อเป็นการศึกษา vascular biology ของหลอดเลือดให้ลึกลงไป  โดยจะศึกษา surrogate marker ของ atherosclerosis ได้แก่ pulse wave velocity (CAVI index) carotid intimal medial thickness (CIMT)

ศ.นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

Research

Vacular model for surgical exercise in small blood vessel anastomosis

     ปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องการการผ่าตัดตัดต่อหลอดเลือดขนาดเล็กเช่น ผู้ป่วยที่มีโรคไตวายเรื้อรังหรือหลอดเลือดอุดตันที่บริเวณขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่ไตวายเรื้อรังพบได้บ่อยมาก โรคไตวายพบได้เป็นโรคอันดับ 6 ของภาคเหนือ มีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งในกลุ่มนี้ต้องการได้รับการตัดต่อหลอดเลือด เพื่อใช้ในการล้างไต (Arteriovenous fistula) คือ การต่อนำหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงที่บริเวณข้อมือหรือข้อศอกมาต่อกันแล้วใช้ในการฟอกไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ผู้วิจัยพบว่าการอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการตัดต่อหลอดเลือดเป็นไปได้อย่างลำบาก แพทย์ประจำบ้านมักจะเห็นอาจารย์ทำการผ่าตัด  และเมื่อจบการอบรมทางศัลยศาสตร์มักจะไม่ได้มีโอกาสผ่าตัดเอง ในขณะที่มีอาจารย์ผู้คุมดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าเวลาไม่เหมาะสมและเมื่อจบไปแล้วศัลยแพทย์เหล่านี้มักจะต้องฝึกหัดทำการผ่าตัดจริง เมื่อไปปฏิบัติงานของตนเองซึ่งจะมีโอกาสเกิดผลเสียเป็นอันมากเพราะ ถ้าหากได้การทำตัดต่อหลอดเลือดขนาดเล็กซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ต้องใช้เทคนิคการผ่าตัดอย่างละเอียด จะเป็นการดีที่สามารถผ่าตัดโดยที่มีอาจารย์ผู้มีประสบการณ์คุมในการผ่าตัด เพื่อลดความผิดพลาดและลดเวลา Learning curve กลุ่มผู้วิจัยจึงคิดว่าการฝึกหัดจากคนและมีอาจารย์สามารถควบคุมดูแลระหว่างการฝึกหัดจะเป็นทางออกทางหนึ่งของการแก้ปัญหานี้

ศ.นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม และ ผศ.วัชรินทร์   สิทธิเจริญ

Research

Comparison in the Inflammatory Response between a Immunonutrition Formula Enriched Arginine, Glutamine and Omega-3 Fatty acid, with a Cuuently High Enriched Enteral

อุบัติเหตุทางสมองเป็นปัญหาหลักในหน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุมากที่สุด (70%) และในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรงมักจะเสียชีวิตมากที่สุดในวันหลังเกิดเหตุ 48 ชั่วโมง หรือทุกลภาพมากและต้องนอนอยู่โรงพยาบาลนาน ผู้ป่วยส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้มักต้องได้รับอาหารทางสายยางอยู่แล้ว  ทางกลุ่มวิจัย คิดว่าการให้ immunonutrition น่าจะช่วยลดการตอบสนองกระบวนการอักเสบซึ่งน่าจะทำให้ผลการรักษาดีขึ้นด้วย เมื่อเทียบกับการให้อาหารที่ให้ตามปกติ

ศ.นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม แ ละ คณะ

Research


  DM foot Care-The Multidiscipinary Approach

     ในประเทศไทยเรามีการคาดการณ์ว่ามีประมาณ 7 ล้านคนที่เป็นเบาหวานและเบาหวานเหล่านี้มีประมาณ 1 ล้านคนที่มีปัญหาที่เท้า เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าโรคเบาหวานทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียขาไได้สูง ทั้งๆที่รู้ว่าเหล่านี้สามารถป้องกันได้ถ้ามีความรู้ที่ดีในการดูแลตนเองและได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอจากแพทย์แต่เท่าที่ผ่านมาในการปฏิบัติเวชกรรม กลุ่มวิจัยพบว่าผู้ป่วยมักมาในระยะสุดท้ายของโรคนั่นคือ ขาเน่าและต้องได้รับการถูกตัดขาในส่วนมากโดยเฉพาะในฤดูฝนทางกลุ่มวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ถึงแนวทางในการสำรวจปัญหาว่าทำไมผู้ป่วยจึงไมารู้วิธีการดูแลรักาาตนเองและทำไมผู้ป่วยเบาหวานที่รู้แต่ไม่ทำตามที่เป็นข้อแนะนำต่างๆ กลุ่มวิจัยยังพยายามค้นหาวิธีการที่จะป้องกันของโรคที่เท้าทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มได้ดัดแปลงวิธีการดูแลผู้ป่วยจากงานที่ได้รับการสนับสนุนจาก กลุ่มสถาบันแพทศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท .)และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมโรคเบาหวานในขณะนี้กำลังดำเนินการวิจัยอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 ที่ผ่านมา

ศ.นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม


Research

   Risk factors of leg amputation in patients with vascular injury

      ในจังหวัดเชียงใหม่อุบัติเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดคืออุบัติเหตุจากการจราจรโดยเฉพาะจากรถมอเตอร์ไซต์ ผู้ป่วยเหล่านี้มักจะมีอายุน้อย มีผุ้ป่วยจำนวนหนึ่งซึ่งได้รับการบาดเจ็บของหลอดเลือดที่ขาและถูกทำให้ขาต้องเสียจากการบาดเจ็บของหลอดเลือดอย่างรุนแรง เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเพราะผุ้ป่วยเหล่ามักจะมีอายุน้อยจะต้องเสียขาและต้องทำงานเลี้ยงดูครอบครัวอีกมาก ทางกลุ่มวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาศึกษาปัจจัยเสี่ยงว่าปัจจัยเสี่ยงใดที่สามารถบ่งบอกได้ว่าผู้ป่วยคนใดที่มีการบาดเจ็บของหลอดเลือดส่วนขาแล้วมีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการถูกตัดขา ถ้าเราทราบเราอาจจะสามารถที่จะลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นทำให้การถูกตัดขาได้ลดลง ในการศึกษาที่ผ่านมาจะพบว่ผู้ป่วยในแต่ละการศึกษามีจำนวนน้อย ดังนั้นผลการศึกษาถึงปัจจัยเสี่ยงในแต่ละการศึกษานั้นจึงมีความแตกต่างกัน กลุ่มผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยใช้วิธีการทาง Systematic Review and meta - analysis เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าปัจจัยเสี่ยงใดมีผลต่อผู้ป่วยถูกตัดขา งานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงในภาวะแตกต่างกันในหลายๆด้าน เช่น ในด้านปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยเอง ปัจจัยและเทคนิคทางด้านการผ่าตัดแบบต่างๆ เป็นต้น

นพ.ศุภพงษ์ อาวรณ์ และ พญ.กนกกาญจน์ เทพมาลัย

Research


   Accurary in diagnosis of deep vein thrombosis

    การศึกษานี้เราสนใจเกี่ยวกับทางด้านการเกิดก้อนเลือดที่ขา หรือที่เรียกว่า deep vein thrombosis (DVT) เดิมเคยเชื่อว่าเป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยในคนไทย แต่จากการปฏิบัติเวชกรรม กลุ่มผู้วิจัยพบว่าโรค DVT พบมากขึ้นเรื่อยๆ อาจจะเป็นเพราะว่าปัจจุบันการวินิจฉัยเรามีเครื่องมือที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามการวิจินิจฉัยโดยใช้หลักการทางคลินิกเป็นส่วนที่สำคัญและละเลยไม่ได้ กลุ่มผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาและพิสูจน์ว่าอาการของผู้ป่วยชนิดใดที่สามารถให้การวินิจฉัยผู้ป่วยเป็น DVT ได้ง่ายสะดวก โดยที่การวินิจฉัยส่วนมากทางกลุ่มวิจัยใช้ Ultrasound เป็นตัวพิสูจน์ผุ้ป่วยกลุ่มนี้

  พญ.บุญทรัพย์ ศักดิ์บุญ

Research


   Central vein catheterization

   ในปีที่ผ่านมาได้มีงานวิจัยในสถาบันเราพบว่า การหาเส้นโดยการแทงเข้าหลอดเลือดใหญ่บริเวณ Subclavian vein สามรถเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ในจำนวนมาก กลุ่มวิจัยจึงสนใจที่พยายามที่จะคิดวิธีการแทง หลอดเลือดดำใหญ่ดังกล่าวหรือหลอดเลือดดำอื่นๆ เพื่อที่จะไปประเมินภาวะของหัวใจให้ปลอดภัยมากที่สุด และสามารถที่จะวางลงตำแหน่งที่หเมาะสมมากที่สุด โดยใช้วิธีการที่ใช้เครื่องมือเท่าที่จำเป็น ซึ่งผลการศึกษานี้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับโรงพยาบาลทั่วไปที่สามารถจะแทงสวนหลอดเลือดดังกล่าวและได้ตำแหน่งที่เหมาะสมและภาวะแทรกซ้อนน้อย ในปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยจำนวนมากในภาคเหนือที่ต้องการการแทงหลอดเลือดดำใหญ่ นอกจากผู้ป่วยที่อยู่ในขั้นวิกฤตที่ต้องการแทงหลอดเลือดดังกล่าว ปัจจุบันพบว่าโรคไตวายเป็นโรคที่พบบ่อยอันดับ 6 ของภาคเหนือซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้มีจำนวนหนึ่งจำเป็นจะต้องล้างไต การล้างไตอย่างชั่วคราวคือการแทงหลอดเลือดดำใหญ่เช่นนี้ ดังนั้นพอจะเล้งเห็นว่าจะมีผู้ป่วยจำนวนมากที่จะต้องการแทงสวนหลอดเลือดดำใหญ่เพื่อใช้ในการล้างไต กลุ่มวิจัยจึงคิดว่าการทำการศึกษาทางด้านนี้น่าจะมีประโยชน์อย่างมากต่อผู้ป่วย

  นพ.กระสิน เขียวปิง


Research


   Vascular Anastomosis Model

     ปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องการตัดต่อหลอดเลือดขนาดเล็กไม่ว่าจากการซึ่งมีหลอดเลือดอุดตันที่ขาหรือการตัดต่อหลอดเลือดเพื่อทำเส้นล้างไตซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อยอันดับ 6 ของภาคเหนือ ในอดีตที่ผ่านมาพบว่าศัลยแพทย์ที่จบการศึกษาเพื่อออกไปปฏิบัติงานมักไม่ทำการผ่าตัดหลอดเลือดขนาดเล็กอีกและมักจะส่งผู้ป่วยมาผ่าตัดที่ศูนย์การแพทย์ การเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เป็นปัญหาอย่างมากเพราะผู้ป่วยจำนวนมากต้องวิ่งเข้ามารักษาในโรงพยาบาลใหญ่ นอกจากจะทำให้เสียเวลาแล้วยังเสียการจัดการบริหารของโรงพยาบาลทั้งอันที่จริงแล้วการผ่าตัดหลอดเลือดขนาดเล็กจำนวนมากสามารถทำได้ในโรงพยาบาลศูนย์ทั่วไปหรือโรงพยาบาลประจำจังหวัด เมื่อมาวิเคราะห์แล้วเราพบว่าเกิดจากการที่แพทย์หรือศัลยแพทย์ไม่มีความมั่นใจในการต่อหลอดเลือด อาจจะเป็นไปได้ส่าช่วงที่ได้รับการฝึกหัดไม่ได้มีโอกาสฝึกการตัดต่อหลอดเลือดอย่างมั่นใจ กลุ่มวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาหุ่นเพื่อที่จะให้แพทย์หรือแพทย์ประจำบ้าน ฝึกหัดในการเย็บหลอดเลือดโดยที่สามารถเย็บฝึกหัดในเวลาที่อาจารย์สามารถที่มาควบคุมพัฒนาเทคนิคได้มากกว่าที่จะไปรอการทำผ่าตัดในเวลาฉุกเฉินยามวิกาล ผู้วิจัยคิดว่าการประดิษฐ์เครื่องมือดังกล่าวสามารถที่จะฝึกแก้ไขความผิดพลาดทางด้านเทคนิคและย่นระยะเวลา  Learning curve ของแพทย์ได้ อันที่จริงหุ่นจำลองดังกล่าวมีผลิตในต่างประเทศ แต่ชุดหนึ่งมีราคาระดับหมื่นบาท จึงไม่เหมาะสมที่จะใช้ในโรงพยาบาลทั่วไป กลุ่มวิจัยหวังว่างานวิจัยนี้จะสามารถสร้างหุ่นในราคาที่ถูกและสามารถจำหน่ายเพื่อให้ศัลยแพทย์ไทยได้รับการฝึกฝนอย่างดีขึ้น

  นพ.เกษม ลิ้มรุ่งยืนยง

 

Research  Immunonutrition

    เป็นที่ทราบดีอยู่ว่าในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหรืออุบัติเหตุใดๆก็ตามมีโอกาสเสียชีวิตสูง ถ้าระดับการอักเสบในร่างกายมีสูงเกินไป (Systemic Infalmmatory Response Syndrome (SIRS)) ผู้ป่วยเหล่านี้มักจะได้รับการบาดเจ็บหรือเป็นโรคที่รุนแรงจนเกิดภาวะช็อก เป็นต้น กลุ่มวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาสูตรอาหารและพิสูจน์ว่าสูตรอาหารที่สามารถปรับสมดุลของภาวะการอักเสบในร่างกายสามารถที่จะลดความเสี่ยงของเสียชีวิตของผู้ป่วยหรือทำให้ผลการรักษาดีขึ้น เช่น ผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลสั้นลง ในขณะนี้กลุ่มวิจัยกำลังดำเนินการวิจัยในด้านของอาหารชนิดพิเศษนี้ซึ่งมีส่วนผสมอย่างเช่น Arginine Glutamine และ Fish oil ซึ่งที่ผ่านมาในอดีตพบว่าสารเหล่านี้สามารถปรับสมดุลของการอักเสบส่งเสริมทำให้ผนังหลอดเลือดทำงานได้ดีขึ้นและมีการรั่วของสารน้ำออกสู่เนื้อเยื่อน้อยลง ซึ่งหากอาหารประเภทนี้สามารถลดการอักเสบได้ก็น่าจะทำให้ผู้ป่วยมีผลการรักษาที่ดีขึ้น

Research


  Early Atherosclerotic Detection

    ปัจจุบันโรคหลอดเลือดแข็งตัวเป็นโรคพบได้บ่อยมี ผู้ประมาณการว่าในอีก 20 ปีข้างหน้าประเทศที่กำลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยจะมีผู้ป่วยซึ่งหลอดเลือดแข็งตัวจากโรค Atherosclerosis เพิ่มขึ้นจำนวนมากยกตัวย่างเช่น ในประเทศอินเดียเชื่อว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า จากข้อมูลขององค์การธนาคาร พบว่าโอกาสที่ผู้ป่วยจะตายจากโรคหลอดเลือดแข็งตัวจะพบประมาณ 30% สถานการณ์ดังกล่าวน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเพราะการรักษาบำบัดโรคหลอดเลือดแข็งตัวมีราคาแพงมากและการรักษาต่างๆต้องใช้เงินอย่างมากในการรักษา แต่ในสถานการณ์แม้กระทั่งมีข้อมูลดังกล่าวแล้ว กลุ่มผุ้วิจัยพบว่ายังไม่มีข้อมูลที่บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าประเทศเหล่านั้นจะมีปัญหาหลอดเลือดแข็งตัวจำนวนมากอย่างนั้นหรือไม่ กลุ่มวิจัยจึงสนใจในการศึกษาหลอดเลือดแข็งตัวในระยะเริ่มต้นโดยใช้เครื่องวัด Angle Brachail Pressure Index และ pulse wave velocity ในการศึกษาว่าผู้ป่วยหรือประชากรที่ต้องการตรวจร่างกายสุขภาพประจำปีมีความชุกของโรคหลอดเลือดแข็งตัวระยะเริ่มต้นมีมากน้อยแค่ไหน ซึ่งถ้ามีความสามารถในการระบุว่าผู้ป่วยคนใดเริ่มมีหลอดเลือดแข็งตัวมักจะไม่ได้รับการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างที่ควรจะเป็นทั้งที่ได้รับการศึกษาที่ดี การซึ่งมีเครื่องมือสามารถบ่งบอกได้ คนใดมีหลอดเลือดแข็งตัว อาจจะเป็นวิธีที่นำไปสู่การดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้น เพราะผู้ป่วยรู้ว่าตนเองมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว ควรจะดูแลตนเองให้ดี ซึ่งถ้าพบว่ามีจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการต่อต้านโรคหลอดเลือดต่อไป

Research  Carotid Screening Program

    Carotid Artery Stenosis สามารถนำไปสู่การพิการของผู้ป่วยอันเกิดจากก้อนเลือดที่บริเวณ Carotid Artery Stenosis หลุดลอยไปสมอง มีการศึกษามากมายพบว่าการผ่าตัดบริเวณดังกล่าวสามารถที่จะลดโอกาสเกิดสมองพิการได้จำนวนมาก แต่ที่ผ่านมาในประเทศไทยมีการตรวจวินิจฉัยในผู้ป่วยที่เป็นหลอดเลือดตีบตันที่บริเวณดังกล่าวสามารถที่จะลดโอกาสเกิดความพิการทางสมองจากโรคดังกล่าว เมื่อได้ข้อมูลและผลการศึกษา ผู้วิจัยเชื่อว่าจะสามารถที่จะแสดงให้เห็นว่า Carotid Artery Stenosis มีความสำคัญและช่วงวางมาตรการในการดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้น

นพ.เทิดภูมิ เบญญากร

 

Research  Risk Factors of Stroke Add Death following carotid endarterectomy

   จากการศึกษาที่ผ่านมาการลอกผนังหลอดเลือดที่หนาตัวบริเวณ carotid artery หรือที่เรียกว่า c สามารถลดโอกาสเกิดการพิการจากสมองขาดเลือดได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามการผ่าตัดดังกล่าวสามารถนำไปสู่การเกิด Stroke และเสียชีวิตได้ กลุ่มผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาศึกษาว่าปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด carotid endarterectomy และเสียชีวิตนั้นหลังการผ่าตัดประเภทนี้มีอะไรบ้าง เพื่อที่จะสามารถปรับทำให้การผ่าตัดนั้นเป้นไปได้อย่างปลอดภัยมากที่สุดและผู้ป่วยได้ผลประโยชน์มากที่สุดจากการรักษา การศึกษานี้ได้ทำร่วมกับกลุ่มวิจัยที่มหาวิทยาลัย Oxford โดยใช้เทคนิคทาง Systematic Review and meta-analysis ในการทำ

Research  Pre and Post-operative nutritional status

    มีงานวิจัยมากมายที่ผ่านมาพบว่าภาวะโภชนาการของผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดสามารถส่งผลดีและผลเสียของการรักษาได้ กลุ่มวิจัยสนใจว่าภาวะโภชนาการผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดมีอัตราภาวะทุพโภชนาการเท่าใดและภาวะทุพ
โภชนาการเช่นใดที่ส่งผลทำให้การรักษาผู้ป่วยเป็นเช่นใดกลุ่มวิจัยร่วมกับการพยาบาล พิเศษ 2,พิเศษ 7,ศัลยกรรมชาย 1,ศัลยกรรมหญิง 1,ศัลยกรรมฉุกเฉิน,ศัลยกรรมอุบัติเหตุ จึงได้ร่วมกันทำวิจัยในหัวข้อดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยมาร่วมในโครงการมากและน่าจะสรุปผลของการศึกษาภายในปี 2549 นี้

 

 

 


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย © Vascular Research Team 2009
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่