บทเรียน
แบบทดสอบเรื่อง ร่างกายของเรา

 

 

  :: คำชี้แจง ::

         ผู้เรียนสามารถทำแบบฝึกหัดได้เหมือนการทำแบบฝึกหัดทั่วไป คือ สามารถเปลี่ยนคำตอบได้ ข้ามข้อคำถามได้ โดยการทำแบบฝึกหัดนี้ จะไม่มีการกำหนดเวลา
    เมื่อผู้เรียนทำการตอบข้อคำถามทุกข้อและแน่ใจในคำตอบที่เลือกแล้ว

        ให้คลิกปุ่มรวมคะแนน   เพื่อให้โปรแกรมทำการตรวจการทำแบบฝึกหัดของผู้เรียนจากนั้นทางโปรแกรมจะแจ้งผลคะแนนให้กับผู้เรียนได้ทราบ
        ส่วนปุ่ม  ใช้เมื่อต้องการที่จะยกเลิกการทำแบบฝึกหัดทุกข้อที่ทำไป เพื่อกลับไปทำใหม่อีกครั้ง


เวลาที่เหลือ

 
???????????????? SQL ?????? Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061)