บทเรียน

จุดประสงค์บทเรียน
 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของระบบย่อยอาหารของมนุษย์
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงสร้างและหน้าที่ของระบบการกำจัดของเสียของมนุษย์
 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของระบบหายใจของมนุษย์
 4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์
 5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงสร้างและหน้าที่ของระบบการกำจัดของเสียของมนุษย์
 6. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของระบบการระบบน้ำเหลืองและ
  ภูมิคุ้มกันของมนุษย์
 7. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของระบบโครงกระดูก
  และกล้ามเนื้อของมนุษย์
 8. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์
 9. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อให้กลไกการทำงานของร่างกาย
  เป็นไปโดยปกติ


กลับหน้าหลัก