ผลงานวิจัยของหน่วยต่างๆ

ศัลยศาสตร์ทั่วไปสาย A
ศัลยศาสตร์ทั่วไปสาย B
ศัลยศาสตร์ทั่วไปสาย C
ศัลยศาสตร์ทั่วไปสาย D
 ศัลยศาสตร์หัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก  
 กุมารศัลยศาสตร์
 ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ประสาทศัลยศาสตร์ 
ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ


จัดรวบรวมโดยหน่วยวิจัยของภาควิชาศัลยศาสตร์ ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2547
หน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป สาย A

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ไตรจักร ซันดู

ผลงานวิจัยจำนวน 1 เรื่อง

 1. Trichak S. Three- port vs standard four-port laparoscopic cholescystectomy. Surg Endosc 2003; 17: 1434-36.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริกาญจน์ ยามาดะ

ผลงานวิจัยจำนวน 6 เรื่อง

 1. Yamada S., Chakrabandhu T., Lertprasertsuke N., Eosinophilic Enteritis caused chronic partial small intestinal obstruction: A case report and review of the literature. J Med Assoc Thai 2000; 83: 948-952.
 2. Taniai N., Onda M., Tajiri T, Akimaru K., Yoshida H., Yokomuro S., Mamada H., Mineda S., Yoshioka M., Kirakata A., Yoshimura K., Yamada S., Mikita M., Ikesaki H., Shitara T., Terasima K.: The first case of Living-related Liver Transplantation in Nippon Medical School. J Nippon Med Sch 2000; 67 (5) : 384-387
 3. Matsukura N., Onda M., Yokomuro S., Yamada S., Kato S. : Helicobacter bilis in bile and biliary tract malignancy. J Nippon Med Ssch 2000; 67 (5) : 411
 4. Yamada S., Onda M., Kato S., Matsuda N., Matsuhisa T., Yamada N., Miki M., Matsukura N.: Genetic differences in CYP2C19 single nucleotide polymorphisms among four Asian nationalities. J Gasroenterol (in press)
 5. Kato S., Onda M., Yamada S., Matsuda N., Tokunaga A., Matsukura N.: The association of the interleukin- 1 beta genetic polymorphism and gastric cancer risk. J Gastoenterol (in press)
 6. Suzuki S., Kita Y., Fukunishi L., Kotani K., Yamada. S., Johnson Karin., Komma T., Aranami Y., Ekataksin W., Ohata AY.: Overcoming foreign family’s stresses and concerns in living-related liver transplantaiton: Lessons learned from Thai family who traveled to Japan for living-related liver transplantation. Progress in Transplantation (in press)

UP


หน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป สาย B

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพศิษฐ์ ศิริวิทยากร

ผลงานวิจัยที่จำนวน 1 เรื่อง

 1. Siriwittayakorn P,Saeteng, Chotirosniramit N. Endorectal Mucosal Advancement Flap for Treatment of Complex Anal Fistula. Thai J Surgery 1999; 20:133-6

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำพล เลาหเพ็ญแสง

ผลงานวิจัยที่จำนวน 27 เรื่อง

 1. Laohapensang K, Songtanasak T., Senarat S. Electrical Injuries : A review of 61 cases. Bulletin of Trauma 1984 ; 3(4) : 7-16
 2. Laohapensang K, songtanasak T, Senarat S. Bronchoscopy for Surgical Patients. Chiangmai Med Bull 1985 ; 24 (1) : 1-9
 3. Laohapensang K, songtanasak T, Senarat S. Blunt Colorectal Injuries, Bulletin of Trauma 1985 ; 4(1) : 9-20
 4. Laohapensang K, Navicharern P. Prathnadi P. Management of Thyroglossal duct cysts. J of Int Coll Surg Thai 1986 ; 29(3) : 119-122
 5. Laohapensang K, Senarat S. Successful management of free intraperitoneal ruptured common iliac artery aneurysm. Chiang Mai Med Bull 1988 ; 27(2) : 179-183
 6. Laohapensang K, Kiratikanonda P. Thoracoscopy with Flexible Fiberoptic Bronchoscope. Thai J Surg 1988 ; 9 : 45-48
 7. Prathnadi P., Laohapensang K, subtaveesin T. Thoracic Injuries in Chiang Mai University Hospital Thai J Surg 1989; 10(3) : 57-60
 8. Laohapensang K, Prathnadi P. Negative laparotomy for abdominal injury. Chiang Mai Med Bull 1989 ; 10(3) : 57-60
 9. Laohapensang K., Kanchanarak C., Sittitrai P. One stage operation for Pharngoesophageal and Cervical esophageal carcinoma with immediate reconstruction. Thai J Surg 1992 ; 13 : 61-64
 10. . Laohapensang K., Lumlertkul D., Pongcheowboon A. Complications of vascular access surgery. Thai J Surg 1992 ; 13 : 86-90
 11. Laohapensang K, Prathnadi P. Traumatic Arterial Injuries of the upper extremities. Thai J Surg 1993
 12. Laohapensang K. Prathnadi P. Popliteal Arterial Injuries. Thai J Surg 1993 ; 14 : 48-52
 13. Laohapensang K. Salvage of failing vascular access J Int Coll Surg Thai 1993; 38 : 41-44.
 14. Laohapensang K., Prathnadi P., Lumley JSP. Intraluminal shunting for Limb - threatening Vascular Injuries. Asian J Surg 1994 ; 17(4) : 371-376
 15. Sittitrai P., Laohapensang K., Pattrasakulchai T., et al. Leiomyosarcoma of the trachea : A case report. Chiang Mai Med Bull 1993 ; 32 (3) : 159-163
 16. Laohapensang K, Sittitrai P., Sawangtham T. Esohpageal conduit in nearly hopeless corrosive esophageal stricture patient. J Med Assoc Thai 1997 ; 80(8) : 534-539
 17. Laohapensang K., Salitattakorn V., Ankatawanich V. Management of Celiac Artery Aneurysm : A case report. J Med Assoc Thai 1997 ; 80 (8) : 609-612
 18. Laohapensang K., Pongcheowboon A., Rerkasem K. The Retroperitoneal Approach for Abdominal Aortic Aneurysms. J Med Assoc Thai 1997 ; 80(8) : 479-485
 19. Laohapensang K. Abdominal Incisional Endometrioma following Cesarean section : A case report J. Med Assoc Thai 1999; 82 : 1254-56.
 20. Laohapensang K, Hanpanich S. Surgical treatment of phlegmasia cerulea dolens and venous gangrene. The Bulletin of Vascular Surgery 1999; 3 : 9-15.
 21. Bulyalert N, Laohapensang K. Simple Vessel Loop for Vascular operation. The Bulletin of Vascular Surgery 1998; 2: 82-85.
 22. Laohapensang K. Antibioties in Vascular Surgery. The Bolletin of Vascular Surgery 1999; 1: 34-38.
 23. Laohapensang K. Burger’s Disease (Thromboangiitis Obliterans) The Bulletin of Vascular Surgery 1997; 1: 51-57.
 24. Laohapensang K. Hanpipat S. Popliteal Entrapment Syndrome. The Bulletin of Vascular Surgery 2000; 3: 33-37.
 25. Laohapensang K. Ischemic Upper Extremity. The Bulletin of Vascular Surgery 1997; 1: 111-118.
 26. Laohapensang K, Hanpipat S, Katipattanapong V. Phlegmasia Caerulea Dolens and Venous Gangrene. Thai J of Surg 2003; 24: 9-14.
 27. Laohapensang K, Rerkasem K, Kattipattanapong V. Seasonal variation of Buerger's disease in Northern part of Thailand. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2004 Oct;28(4):418-20.

อาจารย์ นายแพทย์สมเจริญ แซ่เต็ง

ผลงานวิจัยที่จำนวน 2 เรื่อง

 1. Saeteng S, Tongprasert S. Important Prognostic Factor for Thoracoscopic Talc Pleurodesis. Chiangmai Med Bull 2004;43:(3) 113-9
 2. Siriwittayakorn P,Saeteng S, Chotirosniramit N. Endorectal Mucosal Advancement Flap for Treatment of Complex Anal Fistula. Thai J Surgery 1999; 20:133-6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต

ผลงานวิจัยที่จำนวน 1 เรื่อง

 1. Siriwittayakorn P,Saeteng S, Chotirosniramit N. Endorectal Mucosal Advancement Flap for Treatment of Complex Anal Fistula. Thai J Surgery 1999; 20:133-6

UP

 


หน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป สาย C

อาจารย์นายแพทย์วัฒนา ขัตติพัฒนพงศ์

ผลงานวิจัยจำนวน 2 เรื่อง

 1. Rerkasem K, Kutipattanapong W, Tadadoltip T, Chotirotniramit A. Human Ecchinococcosis in Liver and Lung. Chiang Mai Medical Bulletin 1995; 34: 28 (abstract).
 2. Rerkasem K, Kattipatanapong W, Oljaraspon W, Sorasuchart S, Chotironiramit A, Chronic Traumatic Arteriovenous fistula. A case report. Chiang Mai Medical Bulletin 1997; 36: 24 (abstract).

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทยกิตติพันธ์ ฤกษ์เกษม

ผลงานวิจัยจำนวน 13 เรื่อง

 1. Rerkasem K, Kutipattanapong W, Tadadoltip T, Chotirotniramit A. Human Ecchinococcosis in Liver and Lung. Chiang Mai Medical Bulletin 1995; 34: 28 (abstract).
 2. Mahantapab P, Rerkasem K, Chitmaitree V, Vamitanakom P. Multiple cystic peritoneal mesothelioma: a case report and review of literature. Chiang Mai Medical Bulletin 1996; 35: 83-89.
 3. Rerkasem K, Kattipatanapong W, Oljaraspon W, Sorasuchart S, Chotironiramit A, Chronic Traumatic Arteriovenous fistula. A case report. Chiang Mai Medical Bulletin 1997; 36: 24 (abstract).
 4. RF Grimble, P Calder, K Rerkasem, J Williams, C Shearman, GK Grimble. Effect of types of anaesthesia during carotid endarterectomy on plasma interleukin-6 and urinary neopterin secretion. Clinical nutrition 2001; 20(supplement 3): 17(abstract)
 5. Rerkasem K, Shearman CP, Williams JA, Morris GE, Phillips MJ, Calder PC, Grimble RF. C-reactive protein is elevated in symptomatic compared with asymptomatic patients with carotid artery disease. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2002 Jun; 23(6) : 505-9.
 6. Thies F, Garry JM, Yaqoob P, Rerkasem K, Chilakadabba A, Shearman CP, Gallagher PJ, Calder PC, Grimble RF. Dietary n-3 polyunsaturted fatty acids are readily incorporated into carotid atheromatous plaques and are associated with histological changes which indicate increased plaque stability. Lancet 2003; 361: 477-85.
 7. Bond R, Rerkasem K, Rothwell PM. Routine or selective carotid artery shunting for carotid endarterectomy (and different methods of monitoring in selective shunting). Stroke 2003; 34: 824-825.and Cochrane Database Syst Rev. 2002; (2) : CD 000190. Review.
 8. พิมประพรรณ สถาพรพัฒน์, กิตติพันธ์ ฤกษ์เกษม, ลักษณะของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, Chiang Mai Med Bull 2003 ; 42 (3) : 81.
 9. Rerkasem K, Bond RA, Rothwell PM. Systematic review of the risk of carotid endarterectomy in relation to the clinical indication and the timing of surgery,Stroke 2003 ; 34 (9) : 2290-301.
 10. Bond R, Rerkasem K, AbuRahma A, Naylor A, Rothwell P. Patch angioplasty versus primary closure for carotid endarterectomy. Cochrane Database Syst Rev. 2004;2
 11. Rerkasem K, Bond R, Rothwell P. Local versus general anaesthesia for carotid endarterectomy. Cochrane Database Syst Rev. 2004;2
 12. Bond R, Rerkasem K, Naylor R, Rothwell P. Patches of different types for carotid patch angioplasty. Cochrane Database Syst Rev. 2004;2
 13. Laohapensang K, Rerkasem K, Kattipattanapong V. Seasonal variation of Buerger's disease in Northern part of Thailand. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2004 Oct;28(4):418-20.

 

UP


หน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป สาย D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ สุมิตสวรรค์

ผลงานวิจัย จำนวน 7 เรื่อง

 1. Martin N, Sumisawan S, Wongtraghan P. Surgical Treatment of pancreatic duct stones. 4 cases report. Chiangmai Med Bull 1979, vol. 18; 135-140.
 2. Trakultivakorn H, Martin N, Sumisawan S, Wong-Trangan P, Srisuko S. Male breast cancer in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital. Thai cancer J 1987; 13: 145-52.
 3. Martin N, Changwiwit W, Srisukho S, Trakultivakorn H, Sumisawan S, Suttajit M. Population based cancer incidence and mortality rates in Chiang Mai Med Univ. Chiang Mai, Thailand.
 4. Sumitsawan S, Sridukho S, Martin N, Jivaratanasatit J, Wongtrangau P, Trakultivakorn H, et al. Pheochromicytoma, Chiang Mai Med Bull 1986; 25: 135-43.
 5. Srisukho S, Sumitsawan S. Incidence of hepatocellular and cholangiocarcinoma in Chiang Mai Med Bull 1999; 38(1-2) : 25-32.
 6. Srisukho S, Tadadoltip V, Trakuntivakorn H, Sumitsawan S, et al. Blunt abdominal trauma unusual presentation of hollow viscus injuries (A cases report). Trauma Bull 1987 ; vol. 2, 29-36.
 7. Lorvidhaya V, Kamnerdsupaphon P, Chitapanarux I, Sridukho S, Trakultivaakorn H, Sumisawan S, Sukthomya W, Tonusin A. Combination of Vinorelbine + Doxorubicin in Advanced Breast Cancer. JCLS 2003; 1131.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทรงพล ศรีสุโข

ผลงานวิจัยจำนวน 6 เรื่อง

 1. Srisukho S, Tadadoltip V, Trakuntivakorn F, Sumitsawan S, et al. Blunt abdominal trauma unusual presentation of hollow viscus injuries (A cases report). Trauma Bull 1987 ; vol. 2, 29-36.
 2. Trakultivakorn H, Martin N, Sumisawan S, Wong-Trangan P, Srisuko S. Male breast cancer in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital. Thai cancer J 1987; 13: 145-52.
 3. Martin N, Srisukho S, Kunpradist O, Suttajit M. Cancer Survival in Chiang Mai, Thailand. In : Sankaranarayanan R, Black RJ, Parkin DM, ed. Cancer Survival in Developing Countries. IARC Scientific Publication No.145. IARC, Lyon, France, 1998: 109-22.
 4. Srisukho S, Sumitsawan S. Incidence of hepatocellular and cholangiocarcinoma in Chiang Mai Med Bull 1999; 38(1-2) : 25-32.
 5. Lorvidhaya V, Srisukho S, Trakultivakorn H., et al. Incidence and mortality rate of
  female lung cancer in Chiangmai 1983-1997
  . The 22nd Annual Meeting of the International
  Association of Cancer Registries, 2000; Abstract no. P17.
 6. Lorvidhaya V, Kamnerdsupaphon P, Chitapanarux I, Sridukho S, Trakultivaakorn H, Sumisawan S, Sukthomya W, Tonusin A. Combination of Vinorelbine + Doxorubicin in Advanced Breast Cancer. JCLS 2003; 1131.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ห้องสิน ตระกูลทิวากร

ผลงานวิจัย จำนวน 9 เรื่อง

 1. Trakultivakorn H, Martin N, Sumisawan S, Wong-Trangan P, Srisuko S. Male breast cancer in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital. Thai cancer J 1987; 13: 145-52.
 2. Trakultivakorn H, Sundu T, Prathnadi P, Laohapensang K, Tadadoltip, W. The use of cefmetazole (CMZ) as prophylactic antibiotic in hepato-biliary track surgery. In : Takada T, Vaniyapongs T, Nimsakul N, Shaipanich T, eds. New frontiera in hepato-biliary-pacreatic surgery. Bangkok : 1992; 410-2.
 3. Muttarak M, Handagoon P, Trakultivakorn H, Thamprasert K. Clinically occult breast carcinoma : detection on mammography. Thai J Radiol 1992; 29: 21-5.
 4. Muttarak M, Handagoon P, Trakultivakorn H, Thamprasert K. Preoperative localization of nonpalpable breast lesion. Thai J Radiol 1992; 29: 27-31.
 5. Muttarak M, Trakultivakorn H, Chaiwun B. Benign breast masses simullating carcinoma: mammographic findings. Asean J Radiol 1995; 1: 97-104.
 6. Muttarak M, Chaloeykitti L, Trakultivakorn H, Wanapirak C, Chaiwun B, Rangdaeng S. Early detection of breast cancer by screening mammography. Asean J Radiol 199; 5: 153-8.
 7. Settakorn J, Trakultivakorn H, Chaiwun B, Rangdaeng S, Carcinoma of the beast with unusual clinical presentation : a case report. J Med Assoc Thai 2002; 85: 270-4.
 8. Lorvidhaya V, Srisukho S, Trakultivakorn H., et al. Incidence and mortality rate of
  female lung cancer in Chiangmai 1983-1997
  . The 22nd Annual Meeting of the International
  Association of Cancer Registries, 2000; Abstract no. P17.
 9. Lorvidhaya V, Kamnerdsupaphon P, Chitapanarux I, Sridukho S, Trakultivaakorn H, Sumisawan S, Sukthomya W, Tonusin A. Combination of Vinorelbine +Doxorubicin in Advanced Breast Cancer. JCLS 2003; 1131.

อาจารย์แพทย์หญิงอารีวรรณ สมหวังประเสริฐ

ผลงานวิจัย จำนวน 1 เรื่อง

 1. Somwangprasert A, Lijegren G. Sential node in breast cancer. The Thai Journal of Surgery
  1998; 20 : 89-92

UP


หน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระชัย นาวารวงศ์

ผลงานวิจัย จำนวน 19 เรื่อง

 1. Chuaratanaphong S, Songthanasak T, Nawarawong W, Asavapiyanond S. Secundum type
  atrial septal defects : early results of surgical repair using extracorporeal circulation.

  Chiangmai J Med Assoc Thai 1994 ; 33(3) : 155-159.
 2. Chuaratanaphong S, Songthanasak T, Nawarawong W, Asavapiyanond S. The surgical
  treatment of atrial myxomas: clinical experience in 6 patients
  . J Med Assoc Thai 1995
  Aug;78(8):415-8
 3. Curtis JJ, Walls JT, Schmaltz RA, Demmy TL, Wagner-Mann C, McKenney C, Nawarawong
  W
  . Improving clinical outcome with centrifugal mechanical assist for postcardiotomy
  ventricular failure.
  Artif Organs 1995 Jul;19(7):761-5
 4. Demmy TL, Curtis JJ, Boley TM, Walls JT, Nawarawong W, Schmaltz RA Diagnostic and therapeutic thoracoscopy: lessons from the learning curve. Am J Surg 1993 Dec;166(6):696-700; discussion 700-1
 5. Curtis JJ, Walls JT, Schmaltz R, Boley TM, Nawarawong W, Landreneau RJ Experience with the Sarns centrifugal pump in postcardiotomy ventricular failure. J Thorac Cardiovasc Surg 1992 Sep;104(3):554-60
 6. Landreneau RJ, Hazelrigg SR, Ferson PF, Johnson JA, Nawarawong W, Boley TM, Curtis JJ, Bowers CM, Herlan DB, Dowling RD Thoracoscopic resection of 85 pulmonary lesions. Ann Thorac Surg 1992 Sep;54(3):415-9; discussion 419-2
 7. Curtis JJ, Walls JT, Boley TM, Stephenson HE, Schmaltz RA, Nawarawong W, Flaker GC Time to first pulse after automatic implantable cardioverter defibrillator implantation. Ann Thorac Surg 1992 Jun;53(6):984-7
 8. Walls JT, Curtis JJ, Silver D, Boley TM, Schmaltz RA, Nawarawong W. Heparin-induced thrombocytopenia in open heart surgical patients: sequelae of late recognition. Ann Thorac Surg 1992 May;53(5):787-91
 9. Curtis JJ, Walls JT, Salam NH, Boley TM, Nawarawong W, Schmaltz RA, Landreneau RJ, Madsen R Impact of unstable angina on operative mortality with coronary revascularization at varying time intervals after myocardial infarction. J Thorac Cardiovasc Surg 1991 Dec;102(6):867-73
 10. Walls JT, Boley T, Curtis J, Schmaltz R, Nawarawong W. Centrifugal pump support for repair of thoracic aortic injury. Mo Med 1991 Dec;88(12):811-3
 11. Landreneau RJ, Herlan DB, Johnson JA, Boley TM, Nawarawong W, Ferson PF Thoracoscopic neodymium: yttrium-aluminum garnet laser-assisted pulmonary resection. Ann Thorac Surg 1991 Nov;52(5):1176-8
 12. Landreneau RJ, Nawarawong W, Boley TM, Johnson JA, Curtis JJ Intrathoracic goiter: approaching the posterior mediastinal mass. Ann Thorac Surg 1991 Jul;52(1):134-5; discussion 135-6
 13. Landreneau RJ, Hazelrigg SR, Johnson JA, Boley TM, Nawarawong W, Curtis JJ Neodymium:yttrium-aluminum garnet laser-assisted pulmonary resections. Ann Thorac Surg 1991 Jun;51(6):973-7; discussion 977-8
 14. Hazelrigg SR, Landreneau RJ, Boley TM, Priesmeyer M, Schmaltz RA, Nawarawong W, Johnson JA, Walls JT, Curtis JJ The effect of muscle-sparing versus standard posterolateral thoracotomy on pulmonary function, muscle strength, and postoperative pain. J Thorac Cardiovasc Surg 1991 Mar;101(3):394-400; discussion 400-1
 15. Landreneau R, Nawarawong W, Laughlin H, Ripperger J, Brown O, McDaniel W, McKown D, Curtis J Direct CO2 laser "revascularization" of the myocardium. Lasers Surg Med 1991;11(1):35-42
 16. Johnson JA, Schmaltz R, Landreneau RJ, Wright WP, Curtis JJ, Walls JT, Nawarawong W. Internal mammary artery graft to pulmonary vasculature fistula: a cause of recurrent angina. Ann Thorac Surg 1990 Aug;50(2):297-8
 17. Curtis JJ, Walls JT, Schmaltz RA, Boley T, Landreneau R, Nawarawong W. Prognosis of hospital survivors after salvage from cardiopulmonary bypass with centrifugal cardiac assist. ASAIO Trans 1990 Jul-Sep;36(3):M552-4
 18. Curtis JJ, Nawarawong W, Walls JT, Schmaltz RA, Boley T, Madsen R, Anderson SK Elevated hemidiaphragm after cardiac operations: incidence, prognosis, and relationship to the use of topical ice slush. Ann Thorac Surg 1989 Dec;48(6):764-8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์

ผลงานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง

 1. Chuaratanaphong S, Songthanasak T, Nawarawong W, Asavapiyanond S. The surgical
  treatment of atrial myxomas: clinical experience in 6 patients.
  J Med Assoc Thai 1995 Aug;78(8):415-8
 2. Chuaratanaphong S, Songthanasak T, Nawarawong W, Asavapiyanond S. Secundum type
  atrial septal defects : early results of surgical repair using extracorporeal circulation.

  Chiangmai J Med Assoc Thai 1994 ; 33(3) : 155-159.

อาจารย์นายแพทย์สุรินทร์ วรกิจพูนผล

ผลงานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง

 1. Pongprot Y, Silvilairat S, Cheuratanapong S, Woragidpoonpol S, Sittiwangkul R, Phornphutkul C. Isolated primary chylopericardium: A case report. J Med Assoc Thai 2003;86:361-4.
 2. Pongprot Y, Silvilairat S, Woragidpoonpol S, Sittiwangkul R, Phornphutkul C. Pseudoaneurysm following modified Blalock-Taussig Shunt: A rare complication mimicking pulmonary disease. J Med Assoc Thai 2003;86:365-8.


UP

 


หน่วยกุมารศัลยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัยศักดิ์ ขัตติพัฒนพงศ์

ผลงานวิจัย จำนวน 5 เรื่อง

 1. A Wongsawasdi L, Kattipattanapong V, Singhavejsakul J, Rankakulnuwat P, Ukarapol N. Infantile cholestasis syndrome at Chiangmai University Hospital from 1994-1998, Chiangmai Med Bull 2003;42:17-23
 2. Ukarapol N, Chatapisak W, Lertparsertsuk N, Wongsawatsdi L, Kattipatanapong V, Singhavejsakul J, Sirisantana V, Cytomegalovirus-associated manifestations involving the digestive tract in children with human immunodeficiency virus. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2002;35:669-673
 3. Visrutaratna P, Wongsawasdi L, Lerttumnongtum P, Singhavejsakul J, Kattipattanapong V, Ukarapol N. Triangular cord sign and ultrasound features of the gall bladder in infants with biliary atresia. Australas Radiol. 2003 Sep;47(3):252-6
 4. Laohapensang K, Hanpipat S, Katipattanapong V. Phlegmasia Caerulea Dolens and Venous Gangrene. Thai J of Surg 2003; 24: 9-14.
 5. Laohapensang K, Rerkasem K, Kattipattanapong V. Seasonal variation of Buerger's disease in Northern part of Thailand. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2004 Oct;28(4):418-20.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เจษฎา สิงห์เวชสกุล

ผลงานวิจัย จำนวน 11 เรื่อง

 1. Visrutaratna P, Khongpiboonkij P, Singhavejsakul J, Yousukh A. CT of face and neck masses in children . Asean J Radiol 1997; 3:249-56.
 2. Wongsawasdi L, Kattipattanapong V, Singhavejsakul J, Rankakulnuwat P, Ukarapol N. Infantile cholestasis syndrome at Chiangmai University Hospital from 1994-1998. Chiangmai Med Bull 2003;42:17-23.
 3. Ukarapol N, Chatapisak W, Lertprasertsuk N, Wongsawasdi L, Kattipatanapong V, Singhavejsakul J, Sirisantana V, Cytomegalovirus-associated manifestations involving the digestive tract in children with human immunodeficiency virus infection. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2002;35:669-673.
 4. Ukarapol N, Wonsawasdi L, Singhavejsakul J. Colonic carcinoma : A case report in a child and review literature. J Med Assoc Thai 2000;83:204-7.
 5. Ekmahachai M, Ukarapol N, Singhavejsakul J, Boonyaprapa S. Diagnosis of an ileal duplication by Technetium-99m pertechnetate abdominal scintigraphy: A case report. Asean J Radiol 1999;5(1):71-6.
 6. Visrutaratna P, Poopat P, Singhavejsakul J, Limpastan K. Magnetic resonance imaging of skin-covered back masses in children. Asean J Radiol 2002; 2: 135-42.
 7. Visrutaratna P, Wongsawasdi L, Lerttumnongtum P, Singhavejsakul J, Kattipattanapong V, Ukarapol N. Triangular cord sign and ultrasound features of the gall bladder in infants with biliary atresia. Australas Radiol. 2003 Sep;47(3):252-6.
 8. Singhavejsakul J , Ukarapol N, Kattipatanapong V. Total colonic aganglionosis in siblings. Chiang Mai Med Bull 2003;42(4): 169-75.
 9. Waitayakul S, Singhavejsakul J, Ukarapol N. Clinical Characteristic of colorectal polyp in Thai Children: A retrospective study. J Med Assoc Thai; 2004; 87: 41-6.
 10. Ukarapol N, Reungrongrat S, Singhavejsakul J, Wongsawasdi L. Acute respiratory distress syndrome following esophageal varice sclerotherapy. Japan Esophageal Society and Springer – Verlag ; 2004 : 139 – 41.
 11. พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ , ณัฐพงษ์ อัครพล, เจษฎา สิงห์เวชสกุล, ภัทรา ธนรัตนากร และคณะ. A boy with neuroblastoma Presented initially with chronic secretory Diarrhea and Hypokalemia . วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ; 2547 ; 14 : 195 – 9.

UP


หน่วยประสาทศัลยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิทธิพร บุณยนิตย์

ผลงานวิจัย จำนวน 6 เรื่อง

 1. สิทธิพร บุณยนิตย์, นรินทร์ สิริกุลรัตน์, พิจิตร รอดบ้านสวน , สุจิตรา มหาแสน และสุดา ศรีวิชัยแก้ว. วัสดุแพทย์ไทยทำ : คีมหนีบหลอดเลือดแดงโป่งพองในสมอง (Cerebral Aneurysm Clip). จุลสารสมาคมประสาทศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย 2542; 9(2) : 19-29
 2. สิทธิพร บุณยนิตย์ และคณะ. วัสดุแพทย์ไทยทำ : ขี้ผึ้งห้ามเลือดที่กระดูก (Bone Wax). จุลสารสมาคมศัลยศาสตร์แห่งประเทศ 2542; 9(3) : 45-51
 3. สิทธิพร บุณยนิตย์ และคณะ. การศึกษาผลการใช้ทางคลินิกของ Cerebral Aneurysm Clip ที่ผลิตขึ้นเองในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. เชียงใหม่เวชสาร 2545; 41(3) : 109-119.
 4. สิทธิพร บุณยนิตย์ , ธัญญา นรเศรษฐธาดา, วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์ และคณะ, ท่อชะล้างปากคีบห้ามเลือด (Bipolar Forceps Irrigator). จุลสารสมาคมประสาทศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย 2545;13(1) : 6-8.
 5. สิทธิพร บุณยนิตย์ , ธัญญา นรเศรษฐธาดา, วนรักษ์ วัชรศักดิ์ศิลป์ และคณะ. ท่อน้ำหล่อเลี้ยงสมองที่ผลิตในประเทศไทย : การใส่ท่อระบายรักษาสุนัขทดลองที่เป็น Hydrocephalus. เชียงใหม่เวชสาร 2545; 41(2) : 67-88.
 6. สิทธิพร บุณยนิตย์, ธัญญา นรเศรษฐธาดา, วนรักษ์ วัชรศักดิ์ศิลป์ และคณะ. วัสดุแพทย์ไทยทำเครื่องดึงรั้งสมองด้วยตนเอง (self-retaining brain retractor). จุลสารสมาคมประสาทศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย 2545;13(2) : 2-7.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน

ผลงานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง

 1. Limpastan K, Tonsakul T. Delayed symptom of traumatic extradural hematoma เชียงใหม่เวช
  สาร 2541; 37 : 81 – 3.
 2. Limpastan K. Planum sphenoidale meningioma with major vascular encasement : a
  report of 2 cases
  , Bulletin of the Neurosurgical Association of Thailand 2000; 10:3–10.
 3. Pannee Visrutaratna P, Poopat P, Singhavechsakul J, Limpastan K. Magnetic resonance imaging of skin-covered back masses in children. Asean J Radio 2002; 2: 135-142.

อาจารย์ นายแพทย์ ธัญญา นรเศรษฐ์ธาดา

ผลงานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง

 1. สิทธิพร บุณยนิตย์ , ธัญญา นรเศรษฐธาดา, วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์ และคณะ, ท่อชะล้างปากคีบห้ามเลือด (Bipolar Forceps Irrigator). จุลสารสมาคมประสาทศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย 2545;13(1) : 6-8.
 2. สิทธิพร บุณยนิตย์ , ธัญญา นรเศรษฐธาดา, วนรักษ์ วัชรศักดิ์ศิลป์ และคณะ. ท่อน้ำหล่อเลี้ยงสมองที่ผลิตในประเทศไทย : การใส่ท่อระบายรักษาสุนัขทดลองที่เป็น Hydrocephalus. เชียงใหม่เวชสาร 2545; 41(2) : 67-88.
 3. สิทธิพร บุณยนิตย์, ธัญญา นรเศรษฐธาดา, วนรักษ์ วัชรศักดิ์ศิลป์ และคณะ. วัสดุแพทย์ไทยทำเครื่องดึงรั้งสมองด้วยตนเอง (self-retaining brain retractor). จุลสารสมาคมประสาทศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย 2545;13(2) : 2-7.

อาจารย์ นายแพทย์ วนรักษ์ วัชรศักดิ์ศิลป์

ผลงานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง

 1. สิทธิพร บุณยนิตย์ , ธัญญา นรเศรษฐธาดา, วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์ และคณะ, ท่อชะล้างปากคีบห้ามเลือด (Bipolar Forceps Irrigator). จุลสารสมาคมประสาทศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย 2545;13(1) : 6-8.
 2. สิทธิพร บุณยนิตย์ , ธัญญา นรเศรษฐธาดา, วนรักษ์ วัชรศักดิ์ศิลป์ และคณะ. ท่อน้ำหล่อเลี้ยงสมองที่ผลิตในประเทศไทย : การใส่ท่อระบายรักษาสุนัขทดลองที่เป็น Hydrocephalus. เชียงใหม่เวชสาร 2545; 41(2) : 67-88.
 3. สิทธิพร บุณยนิตย์, ธัญญา นรเศรษฐธาดา, วนรักษ์ วัชรศักดิ์ศิลป์ และคณะ. วัสดุแพทย์ไทยทำเครื่องดึงรั้งสมองด้วยตนเอง (self-retaining brain retractor). จุลสารสมาคมประสาทศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย 2545;13(2) : 2-7.

 

อาจารย์นายแพทย์ธนัฐ วานิยะพงศ์

ผลงานวิจัย จำนวน 1เรื่อง

 1. Vaniypapong T, Chanwityanujit T. Comparison of operative and consevative treatment for hypertensive intracerebral hemorrhage, Bulletin of the Neurosurgical Association of Thailand 2002:13(1):18-24

หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิมล ศิริมหาราช

ผลงานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง

 1. Poonyakariyagorn T , Sirimaharaj W, Pinchai O, Angspatt A. Comparision of op-site,
  polyvinyl chloride and tulle gauze in the treatment of skin graft donor site
  , J Med Assoc
  Thai, 2002 : 85 (4) (รหัสบทความ A 2658)
 2. Sirimaharaj W, Boonpadhaapong T. Scalp replantation : A case report of long ischemic time,
  J Med Assoc Thai, 2001 : 84 (11) ; 1629-1634.
 3. Sirimaharaj W, Angspatt A. Comparison among op-site, Polyvinyl Choloride Film and Tulle Gauze in the treatment of skin graft donor site. J Med Assoc Thai 2002 Apr; 85(4) : 455-61.


UP


หน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพจน์ วุฒิการณ์, M.D.

ผลงานวิจัย จำนวน 29 เรื่อง

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในประเทศ จำนวน 10 เรื่อง

 1. Wudhikarn S, Choomsai V. Use of ofloxacin in treatment of urinary tract infection. Thai J
  Urol 1986; 10: 47-51
 2. Choomsai V, Ploylermsang T, Wudhikarn S , Jirajitsampan C. Urological ileal stomal
  appliances
  . Thai J Surg 1983; 4: 22-4
 3. สุพจน์ วุฒิการณ์, วรวัฒน์ ชุมสายฯ, ธนู พลอยเลื่อมแสง. การผ่าตัดนิ่วที่ไตโดยใช้เครื่องกรอ.
  วารสารวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติ 2526; 26: 40-8
 4. Wudhikarn S, Choomsai V. Use of calculator ball for renal vascular occlusion in renal
  staghorn surgery
  . Chiang Mai Med Bull 1987; 26 : 37-40
 5. วรวัฒน์ ชุมสายฯ, สุพจน์ วุฒิการณ์ . การใช้ซิปปิดบาดแผลทางศัลยกรรม. วารสารคลีนิค 2533; 6: 27-31
 6. Wudhikarn S, Choomsai V., Tantachamroon T, Lorvidhaya V., Tonusin A., Preoperative and
  postoperative irradiation of total cystectomized patient with carcinoma of urinary bladder
  . Chiang Mai Med Bull 1983; 22: 159-63
 7. วรวัฒน์ ชุมสาย, สุพจน์ วุฒิการณ์. Use of ceradolan in treatment of genito–urinary tract infection,
  วารสารยูโร 1987; 11:33-7
 8. สุพจน์ วุฒิการณ์, วรวัฒน์ ชุมสายฯ, ธนู พลอยเลื่อมแสง, สุริธร สุนทรพันธ์ . Endoscopically controlled urethropexy. วารสารยูโร 2535;12:102-8
 9. สุพจน์ วุฒิการณ์, วรวัฒน์ ชุมสายฯ, ธนู พลอยเลื่อมแสง, สุมิตร อนุตระกูลชัย, สุริธร สุนทรพันธ์ : ประสบการณ์การรักษามะเร็งที่ไตในระยะ 2 ปี. เชียงใหม่เวชสาร 2532; 28 : 131-5.
 10. สุพจน์ วุฒิการณ์, วรวัฒน์ ชุมสายฯ, ธนู พลอยเลื่อมแสง, สุริธร สุนทรพันธ์ . Two years experience in single stage hypospodias repair. วารสารวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย 2531 ; 30 : 33-5.
 11. สุพจน์ วุฒิการณ์, ดุสิต ล้ำเลิศกุล, ดิเรก บรรณจักร์ และคณะ. การปลูกถ่ายไตในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ช่วงปี 2533-2540” วารสารยูโร 2542; 20:58-67
 12. Wudhikarn S, Choomsai V, Soontornpun S, Lojanapiwat B. Non stomal continent reservior with detubularized ileocolonic bladder replacement after radical cystoprostatectomy. Thai J Surg 1993;14:9-14.
 13. อดิศร อภิวัฒน์การุญ, สุพจน์ วุฒิการณ์, สุริธร สุนทรพันธ์, บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์. Long term follow up in patient with orthotopic Mainz pouch after radical prostatocystectomy due to bladder cancer. วารสารยูโร 2541; 19:19-27
 14. สุพจน์ วุฒิการณ์, วรวัฒน์ ชุมสายฯ, สุริธร สุนทรพันธ์, บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์. Recto-sigmoid pouch after radical cystectomy in bladder cancer patient. วารสารยูโร 2542; 20: 40-6
 15. Wudhikarn S, Soontornpun S, Lojanapiwat B., Sriplakij S, Puriyapan S. Long term follow up in patients with recto-sigmoid pouch after radical cystectomy in bladder cancer. วารสารยูโร 2542; 20 : 40-6.
 16. Wudhikarn S, Choomsai V, Lojanapiwat B. Endoscopic ureteric stoen extraction : experience with short ureteroscope. Thai J Surg 1993; 13:100-2.
 17. Wudhikarn S, Soontornpun S, Lojanapiwat B, Sripalakij S, Puriyapan S, Teurungruensook P. Follow up result with Stamey’s operation for stress urinary incontinence at Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital. Thai J Urol 1999; 20 : 28-31.
 18. Wudhikarn S, Soontornpun S, Lojanapiwat B. et al. Outcome analysis of anastomotic urethroplasty in obliterated bulbar and posterior urethral stricture. Thai J Urol 1999;20 : 70-4
 19. สุพจน์ วุฒิการณ์, วรวัฒน์ ชุมสายฯ, บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์. Bladder mucosal urethroplasty in hypospadias repair. วารสารยูโร 2536; 14 : 9-13
 20. สุพจน์ วุฒิการณ์, สุริธร สุนทรพันธ์, บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ และคณะ. ประสบการณ์การรักษา hypospadias ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. วารสารยูโร 2541; 13:102-6
 21. Wudhikarn S, Lojanapiwat B, Soontornpun S. Interior report clinical study of leuprorelin acetate in Thai patients with prostatic carcinoma. Thai J Urol 1997;18 : 31-7
 22. สุพจน์ วุฒิการณ์, บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์, สุริธร สุนทรพันธ์ และคณะ. Clinical trial of finasteride in treatment with benign prostatic hyperplasia. วารสารยูโร 2542;20 : 47-55
 23. สุพจน์ วุฒิการณ์, วรวัฒน์ ชุมสายฯ, สุริธร สุนทรพันธ์, และคณะ. Clinical trial of ofloxacin in the treatment of ESWL patient at Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital. วารสาร ยูโร 2536; 14: 29-33
 24. สุพจน์ วุฒิการณ์, ศุภณ ศรีพลากิจ, สุริธร สุนทรพันธ์ และคณะ. Clinical evaluation of levofloxacin in complicated UTI. วารสารยูโร 2540; 18: 18-23.
 25. วรพงษ์ เลิศวีระศิริกุล, สุพจน์ วุฒิการณ์, สุริธร สุนทรพันธ์, บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์, ศิวัฒน์ ภู่ริยะพันธ์. ปัญหาแทรกซ้อนจากการผ่าตัดต่อมลูกหมากโตชนิดธรรมดา โดยการส่องกล้องผ่านทางท่อปัสสาวะ . วารสารยูโร 2541; 19: 107-13
 26. Lojanapiwat B, Soontornpun S, Wudhikarn S. Lower pole caliceal stone clearnace after ESWL : The effect of infundibulopelvic angle. J Med Assoc Thai 1999; 82 : 891-4.
 27. Lojanapiwat B, Soontornpun S, Sriparakij S, Wudhikarn S. Ureteric obstruction by shortgun pellet “pellet colic”. J Med Assoc Thai 1999; 82 : 1048-50.
 28. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์, สุริธร สุนทรพันธ์, สุพจน์ วุฒิการณ์, วรวัฒน์ ชุมสายฯ. Iatrogenic injuries to the ureter during gynecologic operation. วารสารยูโร 2538; 16 : 91-7.
 29. Lojanapiwat B, Soontornpun S, Wudhikarn S. Preoperative laparoscopy in the management of nonpalpable testis. J Med Assoc Thai 1999;82: 1106-9.

ผลงานวิจัย ในวารสารต่างประเทศ จำนวน 6 เรื่อง

 1. S. Wudhikarn, S. Soontornpun, B. Lojanapiwat, D. Lumlertkul. Kidney transplantation from living donors with bilateral double renal arteries. Thai J Surg 1998; 19:133-4.
 2. Lumlertkul D, Manoyos A, Saikum U. Chaovisitseree A. Boonkaew S, Wongsawad P, Bunnachak D, Lojanapiwat B. and Wudhikarn S. The impact of introduction therappy HLA matching and T-and B-cell crossmatch on long-term outcome of living donated renal transplantation. Transplant Proc 1998;30:1801-4
 3. Y. Kawada, S.E. Lee, C. Chen, B.M. Limson, P. Ehan, A. Kongkanand, S. Wudhikarn et al. Evaluation of clinical efficacy of antimicrobials in complicated urinary tract infection. Drugs Supplement 1995;49:60-
 4. Lojanapiwat B, Soonthornpun S, Wudhikarn S. Endoscopic treatment of benign ureteral strictures. Asian J Surg 2002, 25(2) : 130-133.
 5. Lojanapiwat B, Sripralakrit S, Soonthonpun S, Wudhikarn S. Intravesicle formalin instillation with a modified technique for controlling haemorrhage secondary to radiation cystitis. Asian J Surg . 2002 Jul; 25(3) : 232-5.
 6. Muttarak M, Lojanapiwat B, Chaiwun B, Wudhikarn S. Preoperative diagnosis of bilateral tuberculous epididymoorchitis following intravesical Bacillus Calmette-Guerin therapy for superficial bladder carcinoma. Australas Radiol. 2002 Jun; 46(2) : 183-5.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริธร สุนทรพันธ์

ผลงานวิจัย จำนวน 21 เรื่อง

 1. สุพจน์ วุฒิการณ์, วรวัฒน์ ชุมสายฯ, ธนู พลอยเลื่อมแสง, สุริธร สุนทรพันธ์ . Endoscopically controlled urethropexy. วารสารยูโร 2535; 12: 102-8
 2. สุพจน์ วุฒิการณ์, วรวัฒน์ ชุมสายฯ, ธนู พลอยเลื่อมแสง, สุมิตร อนุตระกูลชัย, สุริธร สุนทรพันธ์ : ประสบการณ์การรักษามะเร็งที่ไตในระยะ 2 ปี. เชียงใหม่เวชสาร 2532; 28 : 131-5.
 3. สุพจน์ วุฒิการณ์, วรวัฒน์ ชุมสายฯ, ธนู พลอยเลื่อมแสง, สุริธร สุนทรพันธ์ . Two years experience in single stage hypospodias repair. วารสารวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย 2531 ; 30 : 33-5.
 4. Wudhikarn S, Choomsai V, Soontornpun S, Lojanapiwat B. Non stomal continent reservior with detubularized ileocolonic bladder replacement after radical cystoprostatectomy. Thai J Surg 1993;14:9-14.
 5. อดิศร อภิวัฒน์การุญ, สุพจน์ วุฒิการณ์, สุริธร สุนทรพันธ์, บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์. Long term follow up in patient with orthotopic Mainz pouch after radical prostatocystectomy due to bladder cancer. วารสารยูโร 2541; 19:19-27
 6. สุพจน์ วุฒิการณ์, วรวัฒน์ ชุมสายฯ, สุริธร สุนทรพันธ์, บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์. Recto-sigmoid pouch after radical cystectomy in bladder cancer patient. วารสารยูโร 2542; 20: 40-6
 7. Wudhikarn S, Soontornpun S, Lojanapiwat B., Sriplakij S, Puriyapan S. Long term follow up in patients with recto-sigmoid pouch after radical cystectomy in bladder cancer. วารสารยูโร 2542; 20 : 40-6.
 8. Wudhikarn S, Soontornpun S, Lojanapiwat B, Sripalakij S, Puriyapan S, Teurungruensook P. Follow up result with Stamey’s operation for stress urinary incontinence at Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital. Thai J Urol 1999; 20 : 28-31.
 9. Wudhikarn S, Soontornpun S, Lojanapiwat B. et al. Outcome analysis of anastomotic urethroplasty in obliterated bulbar and posterior urethral stricture. Thai J Urol 1999;20 : 70-4
 10. สุพจน์ วุฒิการณ์, สุริธร สุนทรพันธ์, บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ และคณะ. ประสบการณ์การรักษา hypospadias ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. วารสารยูโร 2541; 13:102-6
 11. Wudhikarn S, Lojanapiwat B, Soontornpun S. Interior report clinical study of leuprorelin acetate in Thai patients with prostatic carcinoma. Thai J Urol 1997;18 : 31-7
 12. สุพจน์ วุฒิการณ์, บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์, สุริธร สุนทรพันธ์ และคณะ. Clinical trial of finasteride in treatment with benign prostatic hyperplasia. วารสารยูโร 2542;20 : 47-55
 13. สุพจน์ วุฒิการณ์, วรวัฒน์ ชุมสายฯ, สุริธร สุนทรพันธ์, และคณะ. Clinical trial of ofloxacin in the treatment of ESWL patient at Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital. วารสาร ยูโร 2536; 14: 29-33
 14. สุพจน์ วุฒิการณ์, ศุภณ ศรีพลากิจ, สุริธร สุนทรพันธ์ และคณะ. Clinical evaluation of levofloxacin in complicated UTI. วารสารยูโร 2540; 18: 18-23.
 15. วรพงษ์ เลิศวีระศิริกุล, สุพจน์ วุฒิการณ์, สุริธร สุนทรพันธ์, บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์, ศิวัฒน์ ภู่ริยะพันธ์. ปัญหาแทรกซ้อนจากการผ่าตัดต่อมลูกหมากโตชนิดธรรมดา โดยการส่องกล้องผ่านทางท่อปัสสาวะ . วารสารยูโร 2541; 19: 107-13
 16. Lojanapiwat B, Soontornpun S, Wudhikarn S. Lower pole caliceal stone clearnace after ESWL : The effect of infundibulopelvic angle. J Med Assoc Thai 1999; 82 : 891-4.
 17. Lojanapiwat B, Soontornpun S, Sriparakij S, Wudhikarn S. Ureteric obstruction by shortgun pellet “pellet colic”. J Med Assoc Thai 1999; 82 : 1048-50.
 18. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์, สุริธร สุนทรพันธ์, สุพจน์ วุฒิการณ์, วรวัฒน์ ชุมสายฯ. Iatrogenic injuries to the ureter during gynecologic operation. วารสารยูโร 2538; 16 : 91-7.
 19. Lojanapiwat B, Soontornpun S, Wudhikarn S. Preoperative laparoscopy in the management of nonpalpable testis. J Med Assoc Thai 1999;82: 1106-9.
 20. Lojanapiwat B, Soonthornpun S, Wudhikarn S. Endoscopic treatment of benign ureteral strictures. Asian J Surg 2002, 25(2) : 130-133.
 21. Lojanapiwat B, Sripralakrit S, Soonthonpun S, Wudhikarn S. Intravesicle formalin instillation with a modified technique for controlling haemorrhage secondary to radiation cystitis. Asian J Surg . 2002 Jul; 25(3) : 232-5.

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรณากิจ โลจนาภิวัฒน์

ผลงานวิจัย จำนวน 14 เรื่อง

 1. Lojanapiwat B, Mital D, Fallon L, Koolpe H, Raja R, Badosa F, Po C, Morris M. Management of ureteral stenosis after renal transplantation. J Am Coll surg 1994, 179(1) : 21-24
 2. Lojanapiwat B, Soonthornpun S, Wudhikarn S. Preoperative laparoscopy in the management of the nonpalpable testis. J Med Assoc Thai 1999; 82: 1106-10.
 3. Lojanapiwat B, Soonthornpun S, Wudhikarn S. Lower pole caliceal stone clearance after ESWL : the effect of infundibulopelvic angle. J Med Assoc Thai 1999 ; 82 : 891-4.
 4. Lojanapiwat B, Sripralakit S, Soonthornpun S, Wudhikarn S. Ureteric obstruction by shortgun pellet “ Pellet Colic “. J Med Assoc Thai 1999 ; 82 : 1048-50.
 5. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์, สุริธร สุนทรพันธ์, สุพจน์ วุฒิการณ์, วรวัฒน์ ชุมสายฯ. Iatrogenic injuries to the ureter during gynecologic operation. วารสารยูโร 2538 ; 16 : 91-7.
 6. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์, สุริธร สุนทรพันธ์, สุพจน์ วุฒิการณ์ : Bilateral renal malacoplakia. วารสารยูโร 2540 ; 18 : 74-80.
 7. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์, สุริธร สุนทรพันธ์, สุพจน์ วุฒิการณ์. Persistent mullerian duct syndrome. วารสารยูโร 2539 ; 17 : 53-6.
 8. สุพจน์ วุฒิการณ์, บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์, สุริธร สุนทรพันธ์, ศุภณ ศรีพลากิจ, ศิวัฒม์ ภู่ริย พันธ์. Clinical trail of finasteride in treatment of patient with benign prostate hyperplasia. วารสารยูโร 2542 ; 20 : 47-55.
 9. สุพจน์ วุฒิการณ์, บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์, สุริธร สุนทรพันธ์. Interim report : clinical study of leuprorelin acetate in Thai patient with prostatic carcinom. วารสารยูโร 2540 ; 18 : 31-7.
 10. Muttarak M, Lojanapiwat B, Chaiwun B, Wudhikarn S. Preoperative diagnosis of bilateral tuberculous epididymo-orchitis following intravesical intravesical Bacillus Calmette-Guerin therapy of superficial bladder carcinoma. Australas Radiol 2002, 46(2) : 183-185
 11. Lojanapiwat B, Soonthornpun S, Wudhikarn S. Tubeless percutaneous nephrolithotomy in selected patients. J Endourol 2001, 15(7) : 711-713
 12. Lojanapiwat B, Soonthornpun S, Wudhikarn S. Endoscopic treatment of benign ureteral strictures. Asian J Surg 2002, 25(2) : 130-133.
 13. Lojanapiwat B, Sripralakrit S, Soonthonpun S, Wudhikarn S. Intravesicle formalin instillation with a modified technique for controlling haemorrhage secondary to radiation cystitis. Asian J Surg . 2002 Jul; 25(3) : 232-5.
 14. Muttarak M, Lojanapiwat B, Chaiwun B, Wudhikarn S. Preoperative diagnosis of bilateral tuberculous epididymoorchitis following intravesical Bacillus Calmette-Guerin therapy for superficial bladder carcinoma. Australas Radiol. 2002 Jun; 46(2) : 183-5.

อาจารย์นายแพทย์ศุภณ ศรีพลากิจ

ผลงานวิจัย จำนวน 5 เรื่อง

 1. สุพจน์ วุฒิการณ์, ศุภณ ศรีพลากิจ, สุริธร สุนทรพันธ์ และคณะ. Clinical evaluation of levofloxacin in complicated UTI. วารสารยูโร 2540; 18: 18-23.
 2. Wudhikarn S, Soontornpun S, Lojanapiwat B., Sriplakij S, Puriyapan S. Long term follow up in patients with recto-sigmoid pouch after radical cystectomy in bladder cancer. วารสารยูโร 2542; 20 : 40-6.
 3. Wudhikarn S, Soontornpun S, Lojanapiwat B, Sripalakij S, Puriyapan S, Teurungruensook P. Follow up result with Stamey’s operation for stress urinary incontinence at Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital. Thai J Urol 1999; 20 : 28-31.
 4. Lojanapiwat B, Soontornpun S, Sriparakij S, Wudhikarn S. Ureteric obstruction by shortgun pellet “pellet colic”. J Med Assoc Thai 1999; 82 : 1048-50.
 5. Lojanapiwat B, Sripralakrit S, Soonthonpun S, Wudhikarn S. Intravesicle formalin instillation with a modified technique for controlling haemorrhage secondary to radiation cystitis. Asian J Surg . 2002 Jul; 25(3) : 232-5.

อาจารย์นายแพทย์ศิวัฒม์ ภู่ริยะพันธ์

ผลงานวิจัย จำนวน 4 เรื่อง

 1. Wudhikarn S, Soontornpun S, Lojanapiwat B., Sriplakij S, Puriyapan S. Long term follow up in patients with recto-sigmoid pouch after radical cystectomy in bladder cancer. วารสารยูโร 2542; 20 : 40-6.
 2. Wudhikarn S, Soontornpun S, Lojanapiwat B, Sripalakij S, Puriyapan S, Teurungruensook P. Follow up result with Stamey’s operation for stress urinary incontinence at Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital. Thai J Urol 1999; 20 : 28-31.
 3. วรพงษ์ เลิศวีระศิริกุล, สุพจน์ วุฒิการณ์, สุริธร สุนทรพันธ์, บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์, ศิวัฒน์ ภู่ริยะพันธ์. ปัญหาแทรกซ้อนจากการผ่าตัดต่อมลูกหมากโตชนิดธรรมดา โดยการส่องกล้องผ่านทางท่อปัสสาวะ . วารสารยูโร 2541; 19: 107-13
 4. Lojanapiwat B, Sripralakrit S, Soonthonpun S, Wudhikarn S. Intravesicle formalin instillation with a modified technique for controlling haemorrhage secondary to radiation cystitis. Asian J Surg . 2002 Jul; 25(3) : 232-5.


UP