เมนูหลัก ...
  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
  ประวัติภาควิชา
  การบริการ
  กรณีที่น่าสนใจ
  เกี่ยวกับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  Brochure ภาควิชา
  หนังสือเวียน (Intranet)
  ศูนย์สารสนเทศ
  การบริจาค
  กระดานข่าว

 ลิงค์เชื่อมโยง...
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
แห่งประเทศไทย
สมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟู
แห่งประเทศไทย
มูลนิธิขาเทียมใน
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 
  คณาจารย์ประจำภาควิชา ...
 
Jakkrit
ผศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผศ.นพ.สยาม ทองประเสริฐ
รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู


รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ


อ.พญ.นิตินาถ วงค์ตระหง่าน

อ.นพ.ปกรณ์ วิวัฒน์วงศ์วนา


อ.พญ.มนธนา ปุกหุต

   
รายนามอาจารย์พิเศษ
   

รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ

ผศ.พญ.พิสมัย ดวงรัตน์

อ.สมชัย ปทุมาสูตร
 
 
 
Copyright 2007. Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, ChiangMai University.
Contact us : jklaphaj@mail.med.cmu.ac.th