ข่าวสาร

 

การ์ตูน "ด๊อกเตอร์ซีรีย์" 50 ปี "แพทยสภา" ให้ความรู้เกี่ยวกับวงการแพทย์ไทย

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย ปทุมาสูตรรับมอบโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๐ นักวิจัยที่ได้รับรางวัลนานาชาติ/ นานาชาติ

 

  ประกาศหลักเกณฑ์และขั้นตอนการรับสมัครแพทย์ใช้ทุน และ แพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562

 

 

2-5 สิงหาคม 2561 และ 9 สิงหาคม 2561

รศ.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดี และคุณณรงรัตน์ สวัสดิกานนท์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน “MEDCMU-EV Car สำหรับผู้พิการครึ่งท่อน” นวัตกรรมชิ้นแรกอย่างเป็นทางการของ กลุ่มวิจัย​นวัตกรรมสุขภาพ​ คณะแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (MedCHIC)

   

 

  โครงการ การฝึกอบรมระยะสั้นเวชศาสตร์ฟื้นฟูคลินิกสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง ครั้งที่7

 

 

3 สิงหาคม 2561

รศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Weight training for high performance athletes” ณ การประชุมวิชาการกลางปีราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

25 กรกฎาคม 2561

รศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Soft science: Music therapy” สำหรับนักศึกษาแพทย์ ณ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

11 กรกฎาคม 2561

ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.กฤตเมธ เดชเกรียงไกรกุล, นพ.กสานติ์ โสตถิโภคา, นพ.อนุวัตร สุวรรณกาศ และ นพ.ฐิติ ธุวดาราตระกูล ที่สอบผ่านหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

21 มิถุนายน 2561

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Shockwave practice in Repetitive Strain Injury” ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 มิถุนายน 2561 ผศ.สมชัย ปทุมาสูตร อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยาประจำปี 2560 สาขาแพทยศาสตร์

17-18 พฤษภาคม 2561

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูจัดอบรม “กายอุปกรณ์เทียม ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 3” ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับคุณณรงค์รัตน์ สวัสดิกานนท์ ผู้มีผลงานดีเด่นของสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 13-16 มีนาคม 2561 คุณอรุโณทัย สุขไกรไทย นักกิจกรรมบำบัดประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู นำเสนอผลงานนิทรรศการการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ “คุณค่าของกิจกรรมนันทนาการกับการฟื้นฟูสภาพ” ณ อิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพฯ

 

page 1 2