คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อรับการรักษาด้วยรังสี

ก่อนรับการรักษาด้วยรังสี

ระหว่างการฉายรังสี

หลังครบรังสีรักษาแล้ว

ด้วยความปรารถนาดี จากทีม PCTสุขศึกษา หน่วยรังสีรักษา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โทรศัพท์ ๐๕๓-๙๔๕๔๙๒ โทรสาร ๐๕๓-๙๔๕๔๙๑