Font Size

Cpanel

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

 

การรับสมัครและสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจําบ้านต่อยอดหน่วยรังสีวินิจฉัย รอบที่ 2

 

 

 

ยื่นใบสมัครระหว่าง 1 - 30 เมษายน 2562

 

*** กำหนดการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง  ***

 

 

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ผลการเรียนระดับแพทยศาสตร์บัณฑิต
2. เอกสารแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือการทดสอบเทียบเท่า เช่น จากสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย ในประเทศที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดรับสมัคร
3. วุฒิบัตรสาขารังสีวินิจฉัย (ยื่นภายหลังได้)
4. ประวัติการทำงานของผู้สมัคร (Curriculum Vitae) เช่น ระยะเวลาใช้ทุนในหน่วยงานของรัฐ ผลงานทางวิชาการและอื่นๆ หรือแฟ้มสะสมงาน Port Folio ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4
5. หลักฐานการรับทุนจากต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ (ผู้ที่มีต้นสังกัดจะได้รับการพิจารณาพิเศษ)
6. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน (Recommendation)
7. เรียงความในหัวข้อที่หน่วยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์กำหนด

 

 

 

ประกาศเรื่องการรับสมัครและเกณฑ์การพิจารณา

 

 

ส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์

คุณสมญา ขวัญสุวรรณ

สำนักงานภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เลขที่ 110 .อินทวโรรส .ศรีภูมิ .เมือง .เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 053-935450 

โทรสาร 053-936136 

e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

การรับสมัครและสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 1 

 

*** กำหนดการสอบสัมภาษณ์พร้อมกันทุกสถาบันในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ***

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ผลการเรียนระดับแพทยศาสตร์บัณฑิต
2. เอกสารแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือการทดสอบเทียบเท่า เช่น จากสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย
ในประเทศที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดรับสมัคร
3. หนังสือรับรองการเพิ่มพูนทักษะ
4. ประวัติการทำงานของผู้สมัคร (Curriculum Vitae) เช่น ระยะเวลาใช้ทุนในหน่วยงานของรัฐ ผลงานทางวิชาการและ
อื่นๆ หรือแฟ้มสะสมงาน Port Folio ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4
5. หลักฐานการรับทุนจากต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ (ผู้ที่มีต้นสังกัดจะได้รับการพิจารณาพิเศษ)
6. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน (Recommendation)
7. เรียงความในหัวข้อที่หน่วยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์กำหนด
 
 
หมายเหตุ :  
  • ขอให้ผู้สมัครแพทย์ประจำบ้านทุกท่านดำเนินการสมัครผ่านแพทยสภาด้วย
  • ผู้สมัครทุกท่าน จะต้องเตรียม Power point presentation ในหัวข้อเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากทางภาควิชาฯ ต่อหน้าคณะกรรมการ เป็นเวลาสั้นๆ ไม่เกินคนละ 5 นาที เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก โดยหัวข้อเรื่องที่จะใช้ present จะส่งให้ผู้สมัครทุกท่านทาง E-mail ก่อนวันสัมภาษณ์ 2 สัปดาห์

 

ส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์

คุณสมญา ขวัญสุวรรณ

สำนักงานภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เลขที่ 110 .อินทวโรรส .ศรีภูมิ .เมือง .เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 053-935450 

โทรสาร 053-936136 

e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้านเพื่อเข้าฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางรังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. คะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนนคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาตามเกณฑ์
2. ผู้สมัครต้องได้คะแนนตั้งแต่ 60 คะแนนถึงจะผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ หากได้คะแนนต่ำกว่า 60 คะแนนถือว่าคุณสมบัติไม่ผ่านจะไม่ได้รับการพิจารณาในขั้นต่อไป
3. หากมีผู้สมัครที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์มากกว่าจำนวนตำแหน่งฝึกอบรมที่สถาบันมีได้ ทางคณะกรรมการจะทำการลงคะแนนเพื่อคัดเลือกอีกครั้ง
4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด


สิ่งที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์ ทางคณะกรรมการได้จัดเตรียมงานวิจัยเกี่ยวกับรังสีรักษาให้แก่ผู้สมัครและให้ผู้สมัครเตรียมการนำเสนองานวิจัยดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ โดยใช้สื่อประกอบเป็น powerpoint presentation ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที
 

 

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

01020304, 05, 06, 07, 08,09,