งานธุรการและสายสนับสนุนวิชาการ

 
 

นางยุพาพรรณ ศิริอ้าย

Yupapan Siriai

Occupational Therapist (นักกิจกรรมบำบัด)

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวจันทิรา อุสุยะ

Chantira Usuya

Occupational Therapist (นักกิจกรรมบำบัด)

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางไปรดา วาร์นาโด

Pairada Varnado

Psychologist (นักจิตวิทยา)

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวรตนพร สาจันทร์

Ratanaporn Sachan

Psychologist (นักจิตวิทยา)

E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวปัญญาพร เขื่อนปัญญา

Panyaporn Khunpanya

Psychologist (นักจิตวิทยา)

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
นางสาวชนิดา พาณิชย์พิทักษ์
Chanida Phanidphithak
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

นายวีรพงศ์ นวลศรี

Weerapong Nuansri

(นักวิชาการศึกษา)

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวลลิตา หมื่นแก้ว

Lalita Muenkaew

(พนักงานธุรการ)

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายพุฒิเมธ ชุ่มตา

Puttimate Chumta

(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นาย บุญชม กันทวงค์

Boonchom Kanthawong
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้(Worker)

 

นางปราณี  อุประชัย

Pranee Oparachai

พนักงานอาคารสถานที่ (Worker)