จิตเวชศาสตร์

 

ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์

Manit Srisurapanont, M.D., FRCPsychT

(Professor of Psychiatry)

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป

 

 

 

 

ศ.นพ.ณรงค์ มณีทอน

Narong Maneeton, M.D.,FRCPsychT

(Professor of Psychiatry)

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป , จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 

 

ศ.นพ.ทินกร วงศ์ปการันย์

Tinakon Wongpakaran. M.D., FRCPsychT

(Professor of Psychiatry)

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จิตบำบัดและจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

CV

ศ.พญ.เบญจลักษณ์ มณีทอน

Benchalak Maneeton, M.D., FRCPsychT

(Professor of Psychiatry)

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป

 

 

ศ.พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์

Nahathai Wongpakaran.M.D., FRCPsychT

(Professor of Psychiatry)

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จิตเวชศาสตร์ผู้สูอายุและจิตบำบัด

CV

รศ.นพ.ชวนันท์ ชาญศิลป์

Chawanun Charnsil. M.D.,FRCPsychT

(Associate Professor of Psychiatry)

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป , จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร

Surinporn Likhitsathian, M.D., FRCPsychT

(Associate Professor of Psychiatry)

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป

 

รศ.พญ.ศิริจิต สุทธจิตต์

Sirijit Suttajit, M.D., FRCPsychT

(Associate Professor of Psychiatry)

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป

CV

อ.นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์

Assawin Narkpongpun. M.D.,FRCPsychT

(Instructor of Psychiatry)

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

อ.พญ.ปุณย์จารี วิริยโกศล

Punjaree Wiriyacosol, M.D., FRCPsychT

(Instructor of Psychiatry)

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป

 

อ.พญ.ณันน์ทพร การเวกปัญญาวงศ์

Nuntaporn Karawekpanyawong, M.D., FRCPsychT

(Instructor of Psychiatry)

E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป

 

อ.นพ.อวิรุทธ์ อุ่นอารมย์

Awirud Oonarom, M.D., FRCPsychT

(Research Fellow)

E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป