สถานภาพและการดำเนินงาน/ประวัติการก่อตั้ง

สถานภาพและการดำเนินงาน

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*************

สถานภาพโดยทั่วไป

            ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาที่มีการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการทั้งในระดับปรีคลินิค และคลีนิค การดำเนินงาน ด้านปรีคลินิค ได้แก่การเรียนการสอนและการวิจัยในกลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์ สำหรับนักศึกษาในระดับ ปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ ส่วนการดำเนินงานด้านคลินิคได้แก่การเรียนการสอนและการวิจัยในกลุ่มวิชาจิตเวชศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีงานบริการทางวิชาการทั้งในกลุ่มพฤติกรรมศาสตร์และจิตเวชศาสตร์คือการป้องกัน ตรวจวินิจฉัยโรค รักษาและฟื้นฟูสภาพให้แก่ผู้ป่วยโรคทางจิตเวชทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา ข้าราชการและประชาชนโดยทั่วไป

 

วัตถุประสงค์ของภาควิชาจิตเวชศาสตร์

1.     ให้ความรู้พื้นฐานทางพฤติกรรมศาสตร์แก่นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ

2.     ให้การศึกษาทางจิตเวชศาสตร์แก่นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและหลังปริญญาทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ

3.     ทำการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และจิตเวชศาสตร์

4.     ให้บริการทางคลินิกสาขาจิตเวชศาสตร์ จิตวิทยาคลินิก สังคมสงเคราะห์จิตเวชและ กิจกรรมบำบัด ฯ

5.     ให้บริการชุมชนเกี่ยวกับความรู้ทางจิตเวชศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

 

ประวัติ

            ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ได้แยกจากหน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2519 โดยมีหัวหน้าภาควิชาเรียงลำดับดังนี้ 

1.ศาสตราจารย์ นายแพทย์จำลอง ดิษยวณิช  ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2532

2.รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กอบเกียรติ  รักษ์เผ่าพันธ์  1 มีนาคม 2532 – 15 สิงหาคม 2532

3.ผู้ช่วยศาสตราจาย์ นายแพทย์วิชิต  ลีลามานิตย์  กันยายน 2532 – กันยายน 2536

4.รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพรัตน์   พฤกษชาติคุณากร  กันยาน 2536 – กันยายน 2540

5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมณี  ภิญโญพรพาณิชย์  กันยายน 2540 – กันยายน 2544

6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย   บุณยนฤธี  22 กันยายน 2544 - 21 กันยายน 2548

7.ศาสตราจารย์ นายแพทย์มานิต  ศรีสุรภานนท์  22 กันยายน 2548 - 21 กันยายน 2552

8.รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณรงค์  มณีทอน  22 กันยายน 2552  - 21กันยายน 2556 

9.ศาสตราจารย์ นายแพทย์ณรงค์  มณีทอน  22 กันยายน 2556  - 21 กันยายน 2560

10.ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเบญจลักษณ์ มณีทอน 22 กันยายน 2560 - ปัจจุบัน