รายงานการประเมินตนเอง

 

      รายงานการประเมินตนเองแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ ตามเกณฑ์ WFME ปี 2560

 

     รายงานการประเมินตนเอง ปี 2559

 

    รายงานการประเมินตนเอง ปี 2558

 

    รายงานการประเมินตนเอง ปี 2557

 

    รายงานการประเมินตนเอง ปี 2556

 

     รายงานการประเมินตนเอง ปี 2555

 

     รายงานการประเมินตนเอง ปี 2554

 

     รายงานการประเมินตนเอง ปี 2553