งานวิจัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

 

     งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ของภาควิชาจิตเวชศาสตร์

              > งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ปี 2558

 

 

   การนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ ในภาควิชาจิตเวชศาสตร์

             > เสนอผลงานวิจัย ปี 2558

 

 

      ผลงานวิจัยคณาจารย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

             > ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ [pubmed]

             > ศ.นพ.ทินกร วงศ์ปการันย์ [pubmed]             

             > ศ.นพ.ณรงค์ มณีทอน [pubmed]

             > ศ.พญ.เบญจลักษณ์ มณีทอน [pubmed]

             > ศ.พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์ [pubmed]

             > รศ.นพ.วุฒิชัย บุณยนฤธี [pubmed]

             > รศ.พญ.มณี ภิญโญพรพาณิชย์ [pubmed]

             > รศ.นพ.ชวนันท์ ชาญศิลป์ [pubmed]             

             > รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร [pubmed]

             > รศ.พญ.ศิริจิต สุทธจิตต์ [pubmed]             

             > อ.พญ.กนกขวัญ เอื้อวิริยานุกูล [pubmed]

             > อ.นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ [pubmed]           

             > อ.พญ.ปุณย์จารี วิริยโกศล [pubmed]