ความผิดปกติทางจิตมีกี่ประเภท อะไรบ้าง???

ประเภทของความผิดปกติทางจิตใจ

องค์การอนามัยโลกได้ประกาศปรับปรุงแก้ไขการจำแนกประเภทของความผิดปกติทางจิตใจ กล่าวโดยย่อแบ่งความผิดปกติทางจิตใจ ออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ

 

โรคจิต
เป็นความผิดปกติของจิตใจซึ่งการทำงานของจิตใจเสียหน้าที่ไปอย่างเห็นได้ชัดเจน จนทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติ ประกอบด้วยอาการทั่วไป 3 ประการ คือ
1) บุคลิกภาพเดิมของผู้ป่วยเปลี่ยนไป
2) ไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริง เช่น มีอาการประสาทหลอน ได้ยินเสียงคนด่าตลอดเวลา ทั้งๆ ที่ในขณะนั้นไม่มีใครด่าเขาเลย หลงผิดว่ามีคนคิดร้ายและกำลังตามฆ่าเขา
3) ไม่รู้สภาวะตนเอง

 

ประสาท
โรคประสาทเป็นความผิดปกติ หรือความแปรปรวนทางจิตใจ อาการต่างๆ ที่ปรากฏคือ กังวล ย้ำคิด ย้ำทำ เหนื่อยง่ายฯลฯ อาการเหล่านี้ไม่ทำให้ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถในการทำงาน
หรือการเข้าสังคมอย่างเห็นได้ชัดเจน ส่วนมากจะหยั่งเห็นสภาพของตนหรือรู้สภาวะของตนเอง รู้ว่าจนไม่สบายใจ หงุดหงิด และกลุ้มใจต้องการให้แพทย์หรือคนอื่นช่วยเหลือ

 

ปัญญาอ่อน
ปัญญาอ่อน หมายถึง การมีระดับสติปัญญาต่ำกว่าปกติ
ระดับเชาน์ปัญญาแบ่งออกดังนี้
ปัญญาอ่อนระดับน้อย (moron) ไอคิว (I.Q.) 50 - 30
ปัญญาอ่อนปานกลาง (imbecile) ไอคิว (I.Q.) 35 - 49 
ปัญญาอ่อนมาก (fevere) ไอคิว (I.Q.) 20 - 34
ปัญญาอ่อนรุนแรง (idiocy) ไอคิว (I.Q.) ต่ำกว่า 0 - 20