ทำไมบุคลิกภาพจึงเกี่ยวข้องกับจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต

ทำไมบุคลิกภาพจึงเกี่ยวข้องกับจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต

 

          จิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต นับเป็นวิชาว่าด้วยเรื่องของมนุษย์โดยตรง จำเป็นต้องเข้าใจพื้นฐาน ของบุคลิกภาพและพัฒนาการของบุคลิกภาพจึงจะสามารถเข้าใจ ความผิดปกติต่างๆ ของบุคลิกภาพ และจิตใจได้

 

 

บุคลิกภาพ 
หมายถึง ลักษณะภายนอกและลักษณะภายในทั้งหมดของบุคคล นับตั้งแต่รูปร่างหน้าตา กิริยาท่าทาง เจตคติ แรงจูงใจ สติปัญญา ความสามารถ ปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณ์ ลักษณะประจำตัวต่างๆ (traits) ความนึกคิด ความรู้สึกที่บุคคลนั้นมีต่อตนเอง ส่วนที่เหลือค้างจากประสบการณ์ บุคลิกภาพ จึงเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคล ไมมีใครในโลกที่มีบุคลิกภาพเหมือนกันแม้แต่คู่แฝดจากไข่ใบเดียวกัน

 

 

บุคลิกภาพของคนเราจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการ คือ
1) โครงสร้างทางชีววิทยาและกรรมพันธุ์
2) สภาพแวดล้อมในพัฒนาการซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เกิดหรือเกิดเลยก็ว่าได้