การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กลุ่มภาควิชาปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กลุ่มภาควิชาปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กลุ่มภาควิชาปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

อาจารย์ดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปรีคลินิก ประจำปี 2557

อาจารย์ดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปรีคลินิก ประจำปี 2557

อาจารย์ดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปรีคลินิก ประจำปี 2557   รศ.ดร.ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ ” อาจารย์ผู้เป็นแบบอย่างของการบรรยายที่ดีเยี่ยม ” จากองค์กรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่