ประชาสัมพันธ์ งานประชุมสัมมนา ” Graduate Seminar in pharmacology 2018 “

ประชาสัมพันธ์ งานประชุมสัมมนา ” Graduate Seminar in pharmacology 2018 “

ประชาสัมพันธ์ งานประชุมสัมมนา ” Graduate Seminar in pharmacology 2018 ” ของภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 403 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กลุ่มภาควิชาปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กลุ่มภาควิชาปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กลุ่มภาควิชาปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

อาจารย์ดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปรีคลินิก ประจำปี 2557

อาจารย์ดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปรีคลินิก ประจำปี 2557

อาจารย์ดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปรีคลินิก ประจำปี 2557   รศ.ดร.ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ ” อาจารย์ผู้เป็นแบบอย่างของการบรรยายที่ดีเยี่ยม ” จากองค์กรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่