ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับ
ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด
ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟัง

การประชุมวิชาการชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด ภูมิภาคครั้งที่ 3
"Low birth weight infants: How to improve outcome"

ณ. ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2544

 

กำหนดการ

กำหนดการประชุมวิชาการภูมิภาค ครั้งที่ 3
เรื่อง "Low Birth Weight Infants: How to Improve Outcome"
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2544 ณ. ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2544
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-08.45 น. พิธีเปิด
08.45-09.15 น. Overview of LBW problem in Thailand นพ. สุนทร ฮ้อเผ่าพันธ์
09.15-10.00 น. Special lecture sponsor by Nestle
10.00-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง, ชมโต๊ะแสดงสินค้า
10.30-11.15 น. GI priming, The use of breast milk and human milk นพ. สมพร โชตินฤมล
fortifier in LBW infant.
11.15-12.00 น. Special lecture sponsor by Mead Johnson ผศ.นพ. สรายุทธ สุภาพรรณชาติ
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ( sponsor by Mead Johnson)
13.00-13.30 น. Prevention of common morbidity in LBW infant นพ. สุนทร ฮ้อเผ่าพันธ์
13.30-14.10 น. Apnea of prematurity: We are not hopeless นพ. สถาพร เมืองอินทร์
14.10-14.50 น. Anemia in LBW infant: How to avoid blood transfusion ? พญ. วัชรี ตันติประภา
14.50-15.10 น. พักรับประทานอาหารว่าง, ชมโต๊ะแสดงสินค้า
15.10-15.50 น. Fluid and electrolyte therapy in LBW infant พญ. วัชรี ตันติประภา
15.50-16.20 น. Question & Answer วิทยากรทุกท่าน
18.00-22.00 น. Welcome Dinner (sponsor by Nestle): คุ้มขันโตก เชียงใหม่
18.00-19.00 น. Cocktail ที่ลานคนเมือง
19.00-19.30 น. เปิดงานที่ลานขันโตก
19.30-21.30 น. รับประทานอาหาร ชมการแสดง
21.30-22.00 น. พิธีปิด

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2544
08.30-09.00 น. Neonatal sepsis: Prevention and management of รศ.นพ. ชเนนทร์ วนาภิรักษ์.
high-risk mother before delivery.
09.00-09.40 น. Early and Late neonatal sepsis: Management of รศ.พญ. พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์
neonate at risk of sepsis
09.40-10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง, ชมโต๊ะแสดงสินค้า
10.00-10.40 น. Special lecture sponsor by Abbot ผศ.นพ. สรายุทธ สุภาพรรณชาติ
10.40-11.20 น. Nosocomial infection: Management and Prevention นพ. สถาพร เมืองอินทร์
11.20-12.00 น. Management of hyperbilirubinemia in LBW infant รศ.พญ. พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (sponsor by สโนว์แบรนด์ สยาม จำกัด)
13.00-13.45 น. Neonatal monitoring: How to maximize benefit ? ศ.นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
13.45-14.30 น. Hearing impairment in NICU graduates: Detection รศ. พญ. นิรมล นาวาเจริญ
and management.
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-15.15 น. ROP in NICU graduates: Detection and management พญ.เจนจิต ชูวุฒยากร
15.15-16.15 น. Neonatal Hot Topic 2000, Useless Therapy ผศ.นพ. สรายุทธ สุภาพรรณชาติ
Neonatal resuscitation program 2000
16.15 น. ปิดการประชุมฯ


กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง Workshop on Neonatal Mechanical Ventilation
วันที่ 14 ธันวาคม 2544 ณ. ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2544
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-09.15 น. Physiology of respiration and Principle of conventional นพ. สมพร โชตินฤมล
mechanical ventilation
09.15-10.00 น. การช่วยหายใจชนิด Synchronized ventilation ศ.นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15-11.00 น. High frequency ventilation ศ.นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
11.00-11.30 น. Pressure support ventilation นพ. สถาพร เมืองอินทร์
11.30-12.00 น. Principle of Humidification in mechanical ventilation พญ. วัชรี ตันติประภา
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30 น. Lecture จาก Technical equipment : Maintainance of flow sensor
13.30-14.30 น. Workshop
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-15.45 น. Workshop
15.45-16.30 น. ถาม-ตอบ
16.30 น. ปิดการประชุม

Model of ventilator
SIMV, PTV: Bear 750 PSV 2 เครื่อง
CMV and HFV: SLE infant ventilator 1 เครื่อง
HFV: Baby log 1 เครื่อง
วิทยากร: ศ.นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
รศ.พญ. พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์
ผศ.นพ. สรายุทธ สุภาพรรณชาติ
คุณ มาลัย มั่งชม
นพ. สมพร โชตินฤมล
พญ. วัชรี ตันติประภา
นพ. สถาพร เมืองอินทร์


ประมวลภาพ