ภาควิชาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทและเอก

  • ปริญญาโท สาขาวิชาปรสิตวิทยา แผน ก แบบ ก(1) เน้นวิจัย และ แบบ ก(2) มีกระบวนวิชาเรียน
  • ปริญญาเอก สาขาวิชาปรสิตวิทยา แบบ 1 เน้นวิจัย และแบบ 2 มีกระบวนวิชาเรียน

ปัจจุบัน (ภาคเรียนที่ 1/2558) มีนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รวม 29 คน

 

  นักศึกษาปริญญาเอก 

 

ธันวดี คล่องแคล่ว

รหัส 510751016

น.ส.ธันวดี  คล่องแคล่ว

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : ศ.ดร.กาบแก้ว สุคนธสรรพ์

   
สุริยา เพลินทรัพย์

รหัส 510751018

นายสุริยา  เพลินทรัพย์

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : รศ.ดร.ปรัชญา สมบูรณ

   
เบญจรัตน์

รหัส 530751042

น.ส.เบญจรัตน์  พัฒนวิบูลย์

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : รศ.ดร.นริศรา จริยะพันธุ์

   
รุ้งตะวัน เมืองมูล

รหัส 530751051

น.ส.รุ่งตะวัน  เมืองมูล

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : รศ.ดร.เบญจวรรณ ปิตาสวัสดิ์

   
เพ็ชร์บูรณ์ พูลผล

รหัส 540751003

นายเพ็ชรบูรณ์ พูลผล

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : รศ.ดร.อุดม ชัยทอง

   
ขวัญกมล ลิ้มโสภาธรรม

รหัส 540751007

น.ส.ขวัญกมล  ลิ้มโสภาธรรม

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : ศ.ดร.นายแพทย์คม สุคนธสรรพ์

   
นารินทร์ สนธิกันย์

รหัส 540751008

น.ส.นารินทร์  สนธิกัณย์

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : ศ.ดร.กาบแก้ว สุคนธสรรพ์

   
ดรุณา จำปาแก้ว

รหัส 540751011

น.ส.ดรุณา  จำปาแก้ว

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : รศ.ดร.เบญจวรรณ ปิตาสวัสดิ์

   
อาภาภรณ์ จันทร์แสง

รหัส 540751029

น.ส.อาภาภรณ์์  จันทร์แสง (ประธานนักศึกษาปริญญาเอก)

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อนุลักษณ์ จันทร์คำ

   
จิตรวดี อินธิราช

รหัส 550751051

น.ส.จิตรวดี  อินธิราช

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อนุลักษณ์ จันทร์คำ

   
สุดธิดา สุวรรณยศ

รหัส 550751002

น.ส.สุดธิดา  สุวรรณยศ

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : ศ.ดร.นายแพทย์คม สุคนธสรรพ์

   
เจษฎา ไทรงามสุข

รหัส 550751003

นายเจษฎา  ไทรงามสุข

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : รศ.ดร.ปรัชญา สมบูรณ์

   
วัชราทิพย์ เด็ดขาด

รหัส 550751004

น.ส.วัชราทิพย์  เด็ดขาด

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อติพร แซ่อึ้ง

   
เวชพิศิฐ จันทร์มล

รหัส 550751005

นายเวชพิสิฐ  จันทร์มล

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : รศ.ดร.นริศรา จริยะพันธุ์

   
ชญานิศ เหมพลชม

รหัส 560751015

น.ส.ชญานิศ  เหมพลชม

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อติพร แซ่อึ้ง

   
ภัทรพล เขมรัตน์ตระกูล

รหัส 560751016

นายภัทรพล  เขมรัตน์ตระกูล

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : รศ.ดร.ปรัชญา สมบูรณ์

   
สุจิรา

รหัส 560751017

น.ส.สุจิรา  สุทธนะ

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : รศ.ดร.ปรัชญา สมบูรณ์

   
สงบ สนิท

รหัส 560751022

นายสงบ  สนิท

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : ศ.ดร.นายแพทย์คม สุคนธสรรพ์

   
นุชพิชา อินต๊ะขัน

รหัส 570751021

น.ส.นุชพิชา อินต๊ะขัน

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : รศ.ดร.นริศรา จริยะพันธุ์

   
สุจิรา

รหัส 580751009

น.ส.ธนารีย์ พานิชกุล

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : รศ.ดร.ปรัชญา สมบูรณ์

   
สุจิรา

รหัส 580751010

น.ส.ปรินทร์ญา วิไล

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : รศ.ดร.ปรัชญา สมบูรณ์

   
ธันวดี คล่องแคล่ว

รหัส 580751015

น.ส.จุฑารัตน์ เสมอใจ

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : ศ.ดร.กาบแก้ว สุคนธสรรพ์

   
ชญานิศ เหมพลชม

รหัส 580751016

นายกิตติภ้ทร  อุปาลี

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อติพร แซ่อึ้ง

   
   
   

 

  นักศึกษาปริญญาโท 

 

เสาวนีย์ ชำนาญยา   นนทวรรณ จริญญา แสงขันตรี

รหัส 550731040

รหัส 550731038

รหัส 560731026

น.ส.เสาวนีย  ชำนาญยา   น.ส.นนทวรรณ  ชูวรรธนะปกรณ์    น.ส.จริญญา  แสงขันตรี
        (ประธานนักศึกษาปริญญาโท)
         
สุธิดา สงวน   อรัชมน สอนอุ่น   ชลลดา มะโน

รหัส 560731029

รหัส 560731061

รหัส 570731024

น.ส.สุธิดา สงวน   น.ส.พัชมน  สอนอุ่น   น.ส.ชลลดา  มะโน
         
         

 

       
         
       

 

ปรับปรุงล่าสุด:  3 กันยายน 2558


[ กลับสู่หน้าหลัก ] [ คณะแพทยศาสตร์ ] [ English version ]