ขอแสดงความยินดี

Atiporn

Atiporn2Atiporn2

 

อาจารย์ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับรางวัล "นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558" (Young Parasitologist Award 2015)

จากสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย

 

อาจารย์ ดร.อติพร แซ่อึ้ง อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล “นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558” (Young Parasitologist Award 2015) จากสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ซึ่งรางวัลนี้ได้มอบเป็นเกียรติให้แก่นักวิจัยด้านปรสิตวิทยาที่มีศักยภาพและมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตลอดจนเป็นผู้มีจรรยาบรรณและอุทิศตนเพื่องานวิจัยด้านปรสิตวิทยาอย่างจริงจัง จนเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการทั่วไป

โดยอาจารย์ ดร.อติพร แซ่อึ้ง ได้เข้ารับรางวัลดังกล่าวจากนายกสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

[ กลับสู่หน้าหลัก ] [ คณะแพทยศาสตร์ ] [ English version ]