ขอแสดงความยินดี

Wej Wej

อาจารย์ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล "Outstanding Poster Presentation"

อาจารย์ ดร.อติพร แซ่อึ้ง อาจารย์สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Outstanding Poster Presentation จากผลงานเรื่อง Susceptibility of Five Species Members of the Korean Hyrcanus Group to Brugia malayi, and Hybridization between B. malayi-susceptible and -refractory An. sinensis Strains ซึ่งได้ทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากประเทศเกาหลี ในการประชุม The 1st Asian Parasites by Asian Parasitologists (APAP): Helminthiases in Greater Mekong Subregion เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2556  ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น

[ กลับสู่หน้าหลัก ] [ คณะแพทยศาสตร์ ] [ English version ]