ขอแสดงความยินดี

อาจารย์ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ด้านสังคม ประจำปี 2555
ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างแบบรวดเร็ว”
จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

 

ศาสตราจารย์ ดร.เวช ชูโชติ อาจารย์และนักวิจัย สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้วิจัยซึ่งประกอบด้วย รศ.ดร.สิริจิต วงศ์กำชัย  อาจารย์และนักวิจัยสังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นายแพทย์วิชัย สติมัย ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง นางชูวีวรรณ จิระอมรนิมิต จากสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นางสาวสุมาศ ลอยเมฆ ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จ. นราธิวาส ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2555 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ด้านสังคม จากผลงานเรื่อง “ชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างแบบรวดเร็ว” จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) โดยเข้ารับรางวัลจาก ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ณ ห้องบอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างแบบรวดเร็ว FilariaDIAGRAPID  เป็นนวัตกรรมที่สามารถวินิจฉัยการติดเชื้อได้ทั้ง 2 ชนิด คือ Brugia malayi ที่พบในคนไทย และชนิด Wuchereria bancrofti ที่พบในแรงงานชาวพม่า เป็นชุดตรวจที่ใช้งานง่าย ด้วยการเจาะเลือดจากปลายนิ้ว และแปลผลง่าย เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสามารถนำไปตรวจหาผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านหรือชุมชนได้เอง และเนื่องจากรู้ผลตรวจภายใน 15 นาที จึงสามารถควบคุมและกำจัดโรคเท้าช้างแบบ one stop service คือจ่ายยารักษาได้ทันทีหากตรวจพบการติดเชื้อ อีกทั้งลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพราะเจาะเลือดตรวจเวลาใดก็ได้ ทำให้โครงการควบคุมและกำจัดโรคเท้าช้างในจังหวัดนราธิวาส สามารถดำเนินการได้ แม้เหตุการณ์ความไม่สงบยังคงอยู่ (วิธีตรวจแบบเดิม ต้องเจาะเลือดเวลากลางคืน)

ในปี พ.ศ. 2555 กระทรวงสาธารณสุข ได้นำชุดตรวจ FilariaDIAGRAPID ไปใช้ในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 4,400 ชุด ราคาชุดละ 65 บาท รวมค่าจัดส่ง ใช้งบประมาณเพียง 286,000 บาท ซึ่งถ้าสั่งซื้อชุดตรวจจากต่างประเทศ ราคาชุดละ 150 บาท ต้องใช้งบประมาณถึง 660,000 บาท

[ กลับสู่หน้าหลัก ] [ คณะแพทยศาสตร์ ] [ English version ]