ทำเนียบศิษย์ืเก่าุ ภาควิชาปรสิตวิทยา เรียงตามรหัสนักศึกษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาุ ระดับปริญญาโท
 

รหัส 22207301

นายพงษ์สุวรรณ ศรีสุวรรณ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2524

 

รหัส 25207301

นายวันชัย มาลีวงษ์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2527

       

 

อ.เบญจวรรณ

รหัส 3227301

นางสาวเบญจวรรณ ถูกอย่าง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2534

 

รหัส 3427301

นางสาวภควดี สุทธจิต

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2536

         
นริศรา

รหัส 3527301

นางสาวนริศรา สุวรรณ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2536

  เพ็ชรบูรณ์

รหัส 3527303

นายเพ็ชรบูรณ์ พูลผล

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2538

         

รหัส 3527304

นางสาววลีรัตน์ ลายประดิษฐกร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2537

 

รหัส 3727302

นายสุเทพ ฟองศรี

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2540
         

รหัส 3727305

นางสาวปิยนาถ ขาวละออ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2541

  อัญชลี

รหัส 3827302

นางสาวอัญชลี ด่านตระกูล

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2541

         
ธีรยุทธ

รหัส 4127302

นายธีรยุทธ สุนทราวิฑูร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2544

 

รหัส 4127304

นางสาววัชรี คงรัตน์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2545

       

 

ฑูรย์

รหัส 4227301

นายฑูรย์ ประวัง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2544

  กฤติยา

รหัส 4327306

นางสาวกฤติยา แย้มเนียม

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2546

         
บุญถนอม

รหัส 4427303

นางสาวบุญถนอม มูนเมืองแสน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2547

  รุ่งกานต์

รหัส 4427305

นางสาวรุ่งกานต์ เมธานิติกร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2547

         
บอย กิตติชัย

รหัส 4527302

นายกิตติชัย คำสุข

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2548

  ดวงหทัย

รหัส 4527303

นางสาวดวงหทัย ศรีภักดี

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2547

         
ดนา ไชยสิทธิ์

รหัส 4627011

นายดนา ไชยสิทธิ์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2548

  ดรุณา

รหัส 4627012

นายสาวดรุณา จำปาแก้ว

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2549

         

รหัส 4627023

นายนิรันดร์ อิทธิพลปัญญา์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2548

  สิตพร

รหัส 4627047

นายสิตพร สิงห์แหลม

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2548

         
มนต์สุดา

รหัส 4727014

นางสาวมนต์สุดา สุวรรณมาลี

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2549

 

รหัส 4827047

นายสรวิชญ์ อุปคุตฆ์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2550

         
ณฐยา

รหัส 490731027

นางสาวณฐยา สัทธานนท์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2552

  จิตรวดี

รหัส 510731035

นางสาวจิตรวดี อินธิราช

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2554

         
สงบ สนิท

รหัส 530731043

นายสงบ สนิท

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2555

  รักพงศ์

รหัส 530731061

นายรักพงศ์ แสงหงษ์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2556

         
จุฑารัตน์

รหัส 540731041

นางสาวจุฑารัตน์ เสมอใจ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557

  สตีฟ

รหัส 540731076

Mr.Steven Andy Stenhouse Jr.

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2556

         
กรวัฒน์

รหัส 550731035

นายกรวัฒน์ อรรถโสภา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557

  นุชพิชา

รหัส 550731039

นางสาวนุชพิชา อินต๊ะขัน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2556

         
         
         
         
         
         
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาุ ระดับปริญญาโท-เอก หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
         
ดำรงพันธุ์

รหัส 4667005

นายดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2545

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2550

  นพวรรณ บุญชู

รหัส 4667006

นางสาวนพวรรณ บุญชู

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2545

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2550

         
สิริสุดา

รหัส 4667009

นางสาวสิริสุดา สิริวัฒนารังษี

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2544

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2550

  อนุลักษณ์ จันทร์คำ

รหัส 4667010

นางสาวอนุลักษณ์ จันทร์คำ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2545

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2549

         
ธาริณี ไชยวงศ์

รหัส 4667012

นางสาวธาริณี ไชยวงศ์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2546

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2551

  เบญจวรรณ

รหัส 4667013

นางสาวเบญจวรรณ ตื้อตัน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2546

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2549

         
วรโชติ บุญศรีวงศ์

รหัส 4667014

นายวรโชติ บุญศรีวงศ์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2546

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2551

  ปฐเมศร์

รหัส 4667015

นายปฐเมศร์ โฆษิฐารัตนกูล

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2555

         
รัชฎาวรรณ

รหัส 4867002

นางสาวรัชฎาวรรณ เงินกลั่น

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2547

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2553

  อติพร แซ่อึ้ง

รหัส 4867011

นางสาวอติพร แซ่อึ้ง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2553

         
จินตนา ยาโนละ

รหัส 4867012

นางสาวจินตนา ยาโนละ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2554

  กิตติคุณ หมู่พยัคฆ์

รหัส 490751005

นายกิตติคุณ หมู่พยัคฆ์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2554

         
ภควดี สมหวัง

รหัส 490751007

นางสาวภควดี สมหวัง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2548

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2554

  สรวัฒน์

รหัส 490751013

นายสรวัฒน์ ทองสงวน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2554

         
สิทธิพร

รหัส 500751011

นายสิทธิพร สุวรรณมิตร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2549

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2553

  ศรีวตาภรณ์

รหัส 520751023

นางสาวศรีวตาภรณ์ ส.สุวรรณ์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2557

         
กฤษณะ

รหัส 520751035

นายกฤษณะ ตาอ้าย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2557

  วิชัย

รหัส 540751004

นายวิชัย ศรีสุขา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2557

         
ศิริพรรณ

รหัส 540751006

นางสาวศิริพรรณ ส่งสวัสดิ์เกียรติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2557

  อดุลย์ศักดิ์

รหัส 540751015

นายอดุลย์ศักดิ์ วิจิตร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2540

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2557

         
         
         

ปรับปรุงล่าสุด:  3 กันยายน 2558


[ กลับสู่หน้าหลัก ] [ คณะแพทยศาสตร์ ] [ English version ]