Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

18July2019

You are here: Home Lecture/Topic Residents' Topic Review
Display # 
Title Author Hits
ภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ (Pelvic inflammatory disease/ PID) ระพีพัฒน์ เอื้อกิจรุ่งเรือง 231
TORCH infection in pregnancy ระพีพัฒน์ เอื้อกิจรุ่งเรือง 221
การตรวจด้วยคอลโปสโคป (Basic Colposcope) ชินาภา ณัฐวงค์ศิริ 346
Emergency contraception เลอเกียรติ คำประดิษฐ์ 308
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการช่วยชีวิตขั้นสูงในหญิงตั้งครรภ์ พรรณารัตน์ ขุนทอง 517
การตัดมดลูกระยะคลอด (peripartum hysterectomy) รักษ์ชณกข์ บุญเปี่ยม 226
การทำหมันหญิง (Tubal Sterilization) รังสรรค์ เดชนันทพิพัฒน์ 1177
วัณโรคในหญิงตั้งครรภ์ (Tuberculosis in pregnancy) อภิชญา เตชะตา 1079
Early pregnancy loss กฤตยา ภิรมย์ 859
Ectopic pregnancy พรรณารัตน์ ขุนทอง 1657
Osteoporosis in menopause ปานวาด หาญอมร 715
Congenital adrenal hyperplasia (CAH) รัญชิดา สุวรรณสาร 1116
โรคหอบหืดในหญิงตั้งครรภ์ (Asthma in Pregnancy) ชินาภา ณัฐวงค์ศิริ 1207
Surgical management in postpartum hemorrhage พิชญ์วิทย์ บุญนำ 774
Nausea and Vomiting of Pregnancy ธนภัค วิเศษมงคลชัย 1854
How to spot uterine mass: uterine sarcoma? ฉันท์หทัย นันท์ชัย 820
ภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ (Pelvic inflammatory disease/ PID) ระพีพัฒน์ เอื้อกิจรุ่งเรือง 920
หลักการเย็บปิดหน้าท้องและภาวะแทรกซ้อนจากการเย็บปิดหน้าท้อง ปองปวัน เชียรวิชัย 2015
Neural tube defect (NTD) ปานวาด หาญอมร 2179
การตัดมดลูกทางหน้าท้อง (Abdominal hysterectomy) พัชรี เรืองเจริญ 1992
วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ในหญิงตั้งครรภ์ ฉันท์หทัย นันท์ชัย 1954
การดูแลรักษาภาวะไม่ตกไข่ (Management of Anovulation) นนทิกานต์ อโนทัยสถาพร 2100
Venous Thromboembolism in Pregnancy ธาวินี กฤตสรรค์วงศ์ 1362
Ovarian sex cord stromal tumors กฤตยา ภิรมย์ 1318
Bladder test, make it simple for general gynecologist ฉันท์หทัย นันท์หทัย 1849
ภาวะโปรแลคตินในเลือดสูง (hyperprolacinemia) ชินาภา ณัฐวงค์ศิริ 2957
Nutrition in pregnancy พรรณารัตน์ ขุนทอง 2144
การผ่าตัดนำรังไข่ และท่อนำไข่ออกเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งรังไข่ สันติภาพ ศรีสมบูรณ์ 1911
Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS) ชลธิชา ตานา 2560
Epilepsy in Pregnancy สันต์ธีร์ ติยะธะ 2760
Medical treatment in endometriosis ระพีพัฒน์ เอื้อกิจรุ่งเรือง 2302
Approach to the patient with an adnexal mass ปานวาด หาญอมร 4561
HPV testing and vaccine ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น 3637
การคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์ (Estimate fetal weight) นนทิกานต์ อโนทัยสถาพร 5800
การรักษาภาวะปัสสาวะเล็ดขณะออกแรงในผู้หญิง ทักษิณา ทินนา 1626
การประเมินภาวะอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน (Assessment for pelvic organ prolapse) วรรณพร สิงห์น้อย 4490
Prevention of surgical site infection วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส 5150
การตั้งครรภ์ในสตรีอายุมาก (Pregnancy in advanced maternal age) ปวีณา พังสุวรรณ 6222
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial cancer) ปรัชญาวรรณ ทองนอก 6297
Common Chromosome Abnormalities กฤตยา ภิรมย์ 4513
Assisted reproductive technology: general knowledge, preparation for couple Administrator 2230
ภาวะแท้งซ้ำซาก (recurrent pregnancy loss) หรัดปพร ปิยะเวชการ 3216
ภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ ชลธิชา ตานา 7842
Thrombocytopenia in Pregnancy ธัญญารัตน์ ทัพเงิน 3321
Basic Cell Biology and Cancer Genetics รัญชิดา สุวรรณสาร 3458
แนวทางการดูแลรักษาเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกโดยไม่ตัดมดลูก ปวีณา พังสุวรรณ 4287
ภาวะอ้วนในหญิงตั้งครรภ์ (Obesity in pregnancy) วรรณพร สิงห์น้อย 5362
การใช้ฮอร์โมนทดแทนในมะเร็งนรีเวช ทักษิณา ทินนา 2505
Ovarian Germ Cell Tumors หรัดปพร ปิยะเวชการ 3118
Rhesus-D Negative in Pregnancy วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส 6449
Practical point in high risk ANC ปรัชญาวรรณ ทองนอก 9117
ยาเม็ดคุมกำเนิด Oral contraception ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น 6711
Surgical management of uterine atony สันต์ธีร์ ติยะธะ 3936
ผลเสียต่อไขกระดูกจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด วรรณพร สิงห์น้อย 4761
การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ชลธิชา ตานา 5145
Systemic Lupus Erythematosus (SLE) in Pregnancy สิฐนันท์ ธนินทรานนท์ 5307
Sexual assault ทักษิณา ทินนา 4510
Reproductive Options for HIV Couples วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส 2781
บทบาทของนรีแพทย์ในการดูแลหญิงข้ามเพศ จงปีติ วุฒิสรรพ์ 3942
หูดอวัยวะเพศ (Anogenital wart) ปวีณา พังสุวรรณ 9140
ครรภ์แฝด (Multifetal Pregnancy) ปรัชญาวรรณ ทองนอก 7803
การลดอัตราการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง อารัมภ์ ทัพสมุทรเดชากร 3542
Basic steps in simple vaginal hysterectomy for general gynecologists สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ 3825
การป้องกันการบาดเจ็บทางเดินปัสสาวะในขณะผ่าตัดทางนรีเวช สิฐนันท์ ธนินทรานนท์ 2761
Ovarian reserve for general gynecologist รัตน์พล อ่ำอำไพ 3418
การติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในสตรีตั้งครรภ์ จุฬาลักษณ์ จิระพัฒน์สกุล 7073
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) จงปีติ วุฒิสรรพ์ 9433
Benign disease of vulva หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ 4356
Sexually transmitted infections in pregnancy สันติภาพ ศรีสมบูรณ์ 9434
Impact of assisted reproductive technology on gynecological surgery ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ 2433
Mature Cystic Teratoma (Dermoid Cyst): Challenges of Surgical Management หรัดปพร ปิยะเวชการ 7740
Abdominal Hysterectomy นวลอนงค์ วงศ์ขันแก้ว 7104
The Role of radiation therapy in Gynecologic cancer สันต์ธีร์ ติยะธะ 4082
Teratogen ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น 7065
ภาวะเลือดออกผิดปกติในสตรีวัยหมดระดู Postmenopausal bleeding ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ 5166
Opportunistic salpingectomy อลิน เพชโรภาส 5586
Update in Preterm labor หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ 11281
How to management of adnexal mass in pregnancy รัตน์พล อ่ำอำไพ 3944
ความบกพร่องทางเพศของผู้หญิง (Female Sexual Dysfunction) อารัมภ์ ทัพสมุทรเดชากร 7144
ภาวะไม่มีระดู (Primary Amenorrhea) จุฬาลักษณ์ จิระพัฒน์สกุล 9168
ครรภ์ไข่ปลาอุก (Molar pregnancy/Hydatidiform mole) นวลอนงค์ วงศ์ขันแก้ว 10016
ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (Polycystic Ovary Syndrome) สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ 7594
Depression in midlife women อลิน เพชโรภาส 3872
Cervical Cancer Screening and Prevention สิฐนันท์ ธนินทรานนท์ 5528
Management of AUB in hormonal contraception หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ 6152
เครื่องมือผ่าตัดทางสูติศาสตร์และนรีเวช นภวรี จันทวงศ์ 13195
Basic Chemotherapy in Gynecologic Oncology สุจิณันฐ์ นันทาภิวัธน์ 5817
Menopause and cardiovascular risk มัลลิกา วงศ์ชนะ 3745
เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ (Endometrial hyperplasia) ดาราณี มีเงินทอง 11819
การป้องกันการติดเชื้อสเตร๊บโตคอคคัสกรุ๊ปบีในทารกแรกเกิด จิตรลดา คำจริง 7319
การทำหมันหญิง (Female sterilization) ปกรณ์ จักษุวัชร 12874
โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational Diabetes Mellitus) ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ 16830
Vaginal pessaries in Pelvic Organ Prolapse ญาดา ทองอยู่ 7365
Hereditary Cancer Syndromes and Risk Assessment อัญญาวีร์ อภิโชติธิวัฒน์ 4077
มะเร็งปากช่องคลอด (Vulvar cancer) จุฬาลักษณ์ จิระพัฒน์สกุล 11135
การตั้งครรภ์กับโรคลิ้นหัวใจ วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ 6084
การดูแลรักษาเซลล์วิทยาปากมดลูกผิดปกติ (Management in abnormal Pap smear) จงปีติ วุฒิสรรพ์ 9324
การส่องกล้องปากมดลูกด้วยคอลโปสโคป (colposcopy) นวลอนงค์ วงศ์ขันแก้ว 11711
วิธีการผ่าท้องทำคลอดแบบอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ 6653
Nutrition in menopause ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ 3885
ความผิดปกติของรก (Placental abnormalities) ปกรณ์ จักษุวัชร 18501
Palliative Care in Gynecological Cancer รัตน์พล อ่ำอำไพ 6712
Management of Gonadotropin-dependent precocious puberty (GDPP) อลิน เพชโรภาส 9241
ยาต้านอาการอาเจียน (Antiemesis) : NCCN Guideline Antiemesis Version I.2015 จิตรลดา คำจริง 12978
Premature Ovarian Insufficiency สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ 6162
สรีรวิทยาของการตั้งครรรภ์ (Maternal Physiology) ดาราณี มีเงินทอง 11945
Surgical Management ofPost partum hemorrhage ( PPH ) ญาดา ทองอยู่ 9007
Congenital Adrenal Hyperplasia อัญญาวีร์ อภิโชติธิวัฒน์ 9511
Intrauterine devices: ห่วงอนามัย ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ 12705
Asthma in pregnancy มัลลิกา วงศ์ชนะ 9653
Pathohistologic Review of Common Gynecologic Cancer นภวรี จันทวงศ์ 7651
Update in Sexually Transmitted Diseases วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ 13823
หัตถการการเย็บผูกปากมดลูก (Cervical cerclage) วสกร เสือดี 11083
The Premenstrual Syndrome And Premenstrual Dysphoric Disorder (PMS and PMD) ปกรณ์ จักษุวัชร 8216
แผลฉีกขาดบริเวณฝีเย็บที่เกิดจากการคลอด (ObstetricPerineal Laceration) จิตรลดา คำจริง 26593
Intrapartum Analgesia and Anesthesia ชาญฤทธิ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ 10281
ภาวะขาดระดู (Secondary amenorrhea) อรพิน จิตคุณธรรมกุล 17897
วัสดุเย็บแผลและการเย็บปิดหน้าท้อง ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์ 27413
ภาวะเลือดออกหลังวัยหมดระดู (Postmenopausal bleeding) ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์ 16861
Noninvasive Prenatal Testing (NIPT) ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ 12544
Overactive bladder (OAB) ญาดา ทองอยู่ 12550
Asherman syndrome ชาญฤทธิ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ 8869
ภาวะทารกบวมน้ำ (Hydrops fetalis) ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ 14663
หัตถการพื้นฐานทางนรีเวช (Basic Gynecologic Procedures) สุจิณันฐ์ นันทาภิวัธน์ 19566
แนวทางการดูแลสตรีและเด็กหญิงที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรา ดาราณี มิเงินทอง 11335
Basic Genetics : Modes of inheritance ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ 22275
การบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (Pelvic Floor Muscle Training) นภวรี จันทรวงศ์ 12923
Embryogenesis and Fetal Morphological Development ชลรส เจริญรัตน์ 8713
Pelvic anatomy and clinical correlation ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ 9390
Vulvovaginal atrophy ภพรรัต ตันติวุฒิกุล 9132
การผ่าตัดคลอดลูกแบบอิงหลักฐานประจักษ์ทางการแพทย์ อรพิน จิตคุณธรรมกุล 19935
TORCH infection inpregnancy มัลลิกา วงศ์ชนะ 15306
การทำลายเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial ablation) ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์ 9971
Benefit and risk of postmenopausal hormone therapy วสกร เสือดี 11481
ภาวะขนดก (Hirsutism) ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์ 22789
ภาวะทารกโตช้าในครรภ์ ภพรรัต ตันติวุฒิกุล 26888
Ovarian germ cell neoplasms ชลรส เจริญรัตน์ 11495
Targeted therapy in gynecologic malignancy ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ 7501
การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดทางนรีเวช วสกร เสือดี 26426
ภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย 40161
Antiphospholipid syndrome พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง 18366
Topic Review: Cephalopelvic Disproportion: Pelvic assessment ศศิวิมล ศรีสุโข 30252
Do we know about Radical hysterectomy? ศรันยา ชิตตระกูล 11040
Induction of labor : การชักนำการคลอด เจษฎา ใจพรหม 34075
Adolescent endometriosis ชาญฤทธิ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ 13066
Breastfeeding (การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่) ชลรส เจริญรัตน์ 39966
ยาต้านไวรัสที่ใช้ในการรักษาโรคเอดส์สำหรับสตรีตั้งครรภ์ ภักดี แก้วแปงจันทร์ 10570
ทางเลือกในการสงวนภาวะเจริญพันธุ์สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนรีเวช สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร 6000
การคุมกำเนิดในวัยรุ่น ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์ 30413
การเจ็บครรภ์คลอด ณัฐพัชร์ จันทรสกา 23792
Pelvic organ prolapse ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ 16581
ภาวะการมีบุตรยากที่มีสาเหตุจากเพศชาย ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย 30302
การรักษาภาวะปวดประจำเดือน ศิรินาถ ศิริเลิศ 22930
การตั้งครรภ์เกินกำหนด (Postterm pregnancy) อรพิน จิตคุณธรรมกุล 35286
Array comparative genomic hybridization (aCGH) บงกช ชาครบัณฑิต 10792
Overview in Abdominal Hysterectomy ศศิวิมล ศรีสุโข 22792
มะเร็งปากมดลูก (cervical cancer) ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์ 30583
การทดสอบความสมบูรณ์ของปอดของทารกในครรภ์ ภักดี แก้วแปงจันทร์ 35444
แนวทางการดูแลรักษาและติดตามผู้ป่วยเนื้องอกรังไข่ชนิด Low Malignant Potential เจษฎา ใจพรหม 10145
Hereditary gynecologic cancers ภพรรัต ตันติวุฒิกุล 8563
Common Doppler Studies in Obstetrics ศรันยา ชิตะตระกูล 17407
Hyperprolactinemia พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง 24277
Obstetric Outcomes after Conservative Treatment of Intraepithelial and Early Invasive Cervical Lesions ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ 5117
การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ศิรินาถ ศิริเลิศ 36316
Leiomyosarcoma (LMS) สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร 12604
Thyroid disorders in pregnancy เจษฎา ใจพรหม 26828
Laparoscopic Gynecologic Surgery มนฤดี เตชะอินทร์ 19603
Fetal Death ณัฐพัชร์ จันทรสกา 32337
Trauma in Pregnancy วรุณสิริ หงส์ลดารมภ์ 13943
Management of adult sexual assault นพมาศ ถาธัญ 21632
Recurrent Pregnancy Loss สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร 8885
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระหว่างตั้งครรภ์ พนิดา มีลาภกิจ 34657
Combined Estrogen-Progestin contraception บงกช ชาครบัณฑิต 22791
Urinary tract injury in gynecologic surgery เพ็ญพรรณ บุตรชัยงาม 17418
An Approach to Clinical Diagnosis & Management : Common Vulvar Dermatoses ศศิวิมล ศรีสุโข 62715
Appropriate use of tocolytics ศิรินาถ ศิริเลิศ 20825
Quality of Life in Ovarian cancer ศรันยา ชิตตระกูล 8663
ช่องทางการผ่าตัดมดลูก (Route of Hysterectomy) ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย 18345
Nutrition in pregnancy เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร 33112
Ultrasonography in Obstetric Emergencies ภัทรามาส เลิศชีวกานต์ 50394
Primary Peritoneal Carcinoma พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง 16501
Beyond Contraceptive Benefit นพมาศ ถาธัญ 21382
Ovulation Induction Drugs for Anovulatory Patients ปิยธิดา ภุมรา 21297
การป้องกันโรคกระดูกพรุนในหญิงวัยหมดประจำเดือน ภักดี แก้วแปงจันทร์ 17506
Fertility sparing surgery for invasive cervical cancer พนิดา มีลาภกิจ 7436
Primary Ovarian Insufficiency อสมา วาณิชตันติกุล 13768
Preconceptional Evaluation and Counseling วรุณสิริ หงส์ลดารมย์ 8806
Malaria in Pregnancy วิทวัส เชยพันธุ์ 10381
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Adolescent Pregnancy) มนฤดี เตชะอินทร์ 80358
การใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อในระหว่างการคลอด เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร 25403
Polycystic ovary syndrome ภัทรามาศ เลิศชีวกานต์ 41205
Update American Cancer Society Guidelines for Screening Cervical Cancer เพ็ญพรรณ บุตรชัยงาม 7675
Current Management of Gestational Trophoblastic Neoplasia อสมา วาณิชตันติกุล 13518
Cervical Insufficiency ปิยะธิดา ภุมรา 14958
Preterm Premature Rupture of Membranes สุชิน กันทาวงค์ 45252
Amniotic fluid embolism syndrome อภิวัฒน์ เอื้ออังกูร 21705
Stress urinary incontinence in menopause เพ็ญพรรณ บุตรชัยงาม 23329
Preoperative and Postoperative Care อสมา วาณิชตันติกุล 70365
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์ วิทวัส เชยพันธ์ 108537
Update in Management of Abnormal Cervical Cancer Screening Tests มนฤดี เตชะอินทร์ 10463
Pathogenesis and treatment of infertility in woman with endometriosis ปิยธิดา ภุมรา 8307
Fetal Surveillance วรุณศิริ หงส์ลดารมย์ 57232
การติดเชื้อ HIV ในสตรีตั้งครรภ์ ภัทรามาส เลิศชีวกานต์ 49401
Dietary Iodine in Pregnancy and Postpartum จิตรากานต์ เจริญบุญ 9603
Labor Pain Management กมลนัทธ์ ประพันธ์วัฒนะ 25973
Dysfunctional uterine bleeding เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร 59167
Osteonecrosis of the jaw พนิดา มีลาภกิจ 14554
Ovarian tumor in pregnancy จิตรากานต์ เจริญบุญ 15237
Induced Abortion กมลนัทธ์ ประพันธ์วัฒนะ 33769
Gestational carrier pregnancy and Oocyte donation อภิวัฒน์ เอื้ออังกูร 11796
A practical Approach to Ambiguous Genitalia รุสลีนาห์ โตะอาดัม 23970
Pessary Usage in Pelvic Organ Prolapse รวีวรรณ คำโพธิ์ 16569
Medical Ethics in OB-GYN พนารัตน์ สิริคุณาลัย 21674
Neonatal Resuscitation:2010 ขจร อาชวานันทกุล 37877
Update in HT ณัฐนิตา มัทวานนท์ 5238
Cervical cancer in pregnancy สุชิน กันทาวงศ์ 8651
Non-pharmacological management of labor pain จิตรากานต์ เจริญบุญ 15673
Dermatoses of Pregnancy เกื้อหนุน บัวไพจิตร 22281

Login Form