Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

17December2017

You are here: Home Lecture/Topic Residents' Topic Review
Display # 
Title Author Hits
การตั้งครรภ์ในสตรีอายุมาก (Pregnancy in advanced maternal age) ปวีณา พังสุวรรณ 2
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial cancer) ปรัชญาวรรณ ทองนอก 80
Common Chromosome Abnormalities กฤตยา ภิรมย์ 97
Assisted reproductive technology: general knowledge, preparation for couple Administrator 83
ภาวะแท้งซ้ำซาก (recurrent pregnancy loss) หรัดปพร ปิยะเวชการ 107
ภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ ชลธิชา ตานา 231
Thrombocytopenia in Pregnancy ธัญญารัตน์ ทัพเงิน 157
Basic Cell Biology and Cancer Genetics รัญชิดา สุวรรณสาร 166
แนวทางการดูแลรักษาเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกโดยไม่ตัดมดลูก ปวีณา พังสุวรรณ 235
ภาวะอ้วนในหญิงตั้งครรภ์ (Obesity in pregnancy) วรรณพร สิงห์น้อย 344
การใช้ฮอร์โมนทดแทนในมะเร็งนรีเวช ทักษิณา ทินนา 131
Ovarian Germ Cell Tumors หรัดปพร ปิยะเวชการ 222
Rhesus-D Negative in Pregnancy วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส 849
Practical point in high risk ANC ปรัชญาวรรณ ทองนอก 1020
ยาเม็ดคุมกำเนิด Oral contraception ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น 665
Surgical management of uterine atony สันต์ธีร์ ติยะธะ 489
ผลเสียต่อไขกระดูกจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด วรรณพร สิงห์น้อย 886
การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ชลธิชา ตานา 1013
Systemic Lupus Erythematosus (SLE) in Pregnancy สิฐนันท์ ธนินทรานนท์ 1117
Sexual assault ทักษิณา ทินนา 878
Reproductive Options for HIV Couples วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส 605
บทบาทของนรีแพทย์ในการดูแลหญิงข้ามเพศ จงปีติ วุฒิสรรพ์ 864
หูดอวัยวะเพศ (Anogenital wart) ปวีณา พังสุวรรณ 2013
ครรภ์แฝด (Multifetal Pregnancy) ปรัชญาวรรณ ทองนอก 1609
การลดอัตราการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง อารัมภ์ ทัพสมุทรเดชากร 704
Basic steps in simple vaginal hysterectomy for general gynecologists สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ 950
การป้องกันการบาดเจ็บทางเดินปัสสาวะในขณะผ่าตัดทางนรีเวช สิฐนันท์ ธนินทรานนท์ 753
Ovarian reserve for general gynecologist รัตน์พล อ่ำอำไพ 821
การติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในสตรีตั้งครรภ์ จุฬาลักษณ์ จิระพัฒน์สกุล 2195
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) จงปีติ วุฒิสรรพ์ 3051
Benign disease of vulva หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ 1432
Sexually transmitted infections in pregnancy สันติภาพ ศรีสมบูรณ์ 2753
Impact of assisted reproductive technology on gynecological surgery ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ 824
Mature Cystic Teratoma (Dermoid Cyst): Challenges of Surgical Management หรัดปพร ปิยะเวชการ 2560
Abdominal Hysterectomy นวลอนงค์ วงศ์ขันแก้ว 2586
The Role of radiation therapy in Gynecologic cancer สันต์ธีร์ ติยะธะ 1443
Teratogen ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น 2877
ภาวะเลือดออกผิดปกติในสตรีวัยหมดระดู Postmenopausal bleeding ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ 1983
Opportunistic salpingectomy อลิน เพชโรภาส 1828
Update in Preterm labor หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ 4653
How to management of adnexal mass in pregnancy รัตน์พล อ่ำอำไพ 1686
ความบกพร่องทางเพศของผู้หญิง (Female Sexual Dysfunction) อารัมภ์ ทัพสมุทรเดชากร 2880
ภาวะไม่มีระดู (Primary Amenorrhea) จุฬาลักษณ์ จิระพัฒน์สกุล 4127
ครรภ์ไข่ปลาอุก (Molar pregnancy/Hydatidiform mole) นวลอนงค์ วงศ์ขันแก้ว 4572
ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (Polycystic Ovary Syndrome) สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ 2980
Depression in midlife women อลิน เพชโรภาส 1263
Cervical Cancer Screening and Prevention สิฐนันท์ ธนินทรานนท์ 2310
Management of AUB in hormonal contraception หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ 2494
เครื่องมือผ่าตัดทางสูติศาสตร์และนรีเวช นภวรี จันทวงศ์ 6206
Basic Chemotherapy in Gynecologic Oncology สุจิณันฐ์ นันทาภิวัธน์ 2467
Menopause and cardiovascular risk มัลลิกา วงศ์ชนะ 1663
เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ (Endometrial hyperplasia) ดาราณี มีเงินทอง 6106
การป้องกันการติดเชื้อสเตร๊บโตคอคคัสกรุ๊ปบีในทารกแรกเกิด จิตรลดา คำจริง 3669
การทำหมันหญิง (Female sterilization) ปกรณ์ จักษุวัชร 6149
โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational Diabetes Mellitus) ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ 7126
Vaginal pessaries in Pelvic Organ Prolapse ญาดา ทองอยู่ 3616
Hereditary Cancer Syndromes and Risk Assessment อัญญาวีร์ อภิโชติธิวัฒน์ 1675
มะเร็งปากช่องคลอด (Vulvar cancer) จุฬาลักษณ์ จิระพัฒน์สกุล 5474
การตั้งครรภ์กับโรคลิ้นหัวใจ วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ 3028
การดูแลรักษาเซลล์วิทยาปากมดลูกผิดปกติ (Management in abnormal Pap smear) จงปีติ วุฒิสรรพ์ 4442
การส่องกล้องปากมดลูกด้วยคอลโปสโคป (colposcopy) นวลอนงค์ วงศ์ขันแก้ว 6304
วิธีการผ่าท้องทำคลอดแบบอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ 3442
Nutrition in menopause ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ 2101
ความผิดปกติของรก (Placental abnormalities) ปกรณ์ จักษุวัชร 11385
Palliative Care in Gynecological Cancer รัตน์พล อ่ำอำไพ 3637
Management of Gonadotropin-dependent precocious puberty (GDPP) อลิน เพชโรภาส 5070
ยาต้านอาการอาเจียน (Antiemesis) : NCCN Guideline Antiemesis Version I.2015 จิตรลดา คำจริง 7665
Premature Ovarian Insufficiency สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ 3086
สรีรวิทยาของการตั้งครรรภ์ (Maternal Physiology) ดาราณี มีเงินทอง 6510
Surgical Management ofPost partum hemorrhage ( PPH ) ญาดา ทองอยู่ 5305
Congenital Adrenal Hyperplasia อัญญาวีร์ อภิโชติธิวัฒน์ 5674
Intrauterine devices: ห่วงอนามัย ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ 7928
Asthma in pregnancy มัลลิกา วงศ์ชนะ 5754
Pathohistologic Review of Common Gynecologic Cancer นภวรี จันทวงศ์ 4134
Update in Sexually Transmitted Diseases วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ 9084
หัตถการการเย็บผูกปากมดลูก (Cervical cerclage) วสกร เสือดี 7316
The Premenstrual Syndrome And Premenstrual Dysphoric Disorder (PMS and PMD) ปกรณ์ จักษุวัชร 4609
แผลฉีกขาดบริเวณฝีเย็บที่เกิดจากการคลอด (ObstetricPerineal Laceration) จิตรลดา คำจริง 19712
Intrapartum Analgesia and Anesthesia ชาญฤทธิ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ 6507
ภาวะขาดระดู (Secondary amenorrhea) อรพิน จิตคุณธรรมกุล 12637
วัสดุเย็บแผลและการเย็บปิดหน้าท้อง ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์ 19580
ภาวะเลือดออกหลังวัยหมดระดู (Postmenopausal bleeding) ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์ 11780
Noninvasive Prenatal Testing (NIPT) ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ 7843
Overactive bladder (OAB) ญาดา ทองอยู่ 8046
Asherman syndrome ชาญฤทธิ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ 5631
ภาวะทารกบวมน้ำ (Hydrops fetalis) ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ 10485
หัตถการพื้นฐานทางนรีเวช (Basic Gynecologic Procedures) สุจิณันฐ์ นันทาภิวัธน์ 13272
แนวทางการดูแลสตรีและเด็กหญิงที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรา ดาราณี มิเงินทอง 7247
Basic Genetics : Modes of inheritance ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ 16469
การบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (Pelvic Floor Muscle Training) นภวรี จันทรวงศ์ 8365
Embryogenesis and Fetal Morphological Development ชลรส เจริญรัตน์ 5378
Pelvic anatomy and clinical correlation ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ 6665
Vulvovaginal atrophy ภพรรัต ตันติวุฒิกุล 5768
การผ่าตัดคลอดลูกแบบอิงหลักฐานประจักษ์ทางการแพทย์ อรพิน จิตคุณธรรมกุล 15671
TORCH infection inpregnancy มัลลิกา วงศ์ชนะ 10841
การทำลายเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial ablation) ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์ 7507
Benefit and risk of postmenopausal hormone therapy วสกร เสือดี 7625
ภาวะขนดก (Hirsutism) ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์ 17213
ภาวะทารกโตช้าในครรภ์ ภพรรัต ตันติวุฒิกุล 20726
Ovarian germ cell neoplasms ชลรส เจริญรัตน์ 7809
Targeted therapy in gynecologic malignancy ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ 5395
การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดทางนรีเวช วสกร เสือดี 20988
ภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย 34095
Antiphospholipid syndrome พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง 14040
Topic Review: Cephalopelvic Disproportion: Pelvic assessment ศศิวิมล ศรีสุโข 24406
Do we know about Radical hysterectomy? ศรันยา ชิตตระกูล 7325
Induction of labor : การชักนำการคลอด เจษฎา ใจพรหม 28268
Adolescent endometriosis ชาญฤทธิ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ 10303
Breastfeeding (การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่) ชลรส เจริญรัตน์ 33238
ยาต้านไวรัสที่ใช้ในการรักษาโรคเอดส์สำหรับสตรีตั้งครรภ์ ภักดี แก้วแปงจันทร์ 7615
ทางเลือกในการสงวนภาวะเจริญพันธุ์สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนรีเวช สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร 3724
การคุมกำเนิดในวัยรุ่น ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์ 26112
การเจ็บครรภ์คลอด ณัฐพัชร์ จันทรสกา 18977
Pelvic organ prolapse ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ 12659
ภาวะการมีบุตรยากที่มีสาเหตุจากเพศชาย ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย 25678
การรักษาภาวะปวดประจำเดือน ศิรินาถ ศิริเลิศ 18929
การตั้งครรภ์เกินกำหนด (Postterm pregnancy) อรพิน จิตคุณธรรมกุล 30025
Array comparative genomic hybridization (aCGH) บงกช ชาครบัณฑิต 7984
Overview in Abdominal Hysterectomy ศศิวิมล ศรีสุโข 18943
มะเร็งปากมดลูก (cervical cancer) ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์ 24636
การทดสอบความสมบูรณ์ของปอดของทารกในครรภ์ ภักดี แก้วแปงจันทร์ 29016
แนวทางการดูแลรักษาและติดตามผู้ป่วยเนื้องอกรังไข่ชนิด Low Malignant Potential เจษฎา ใจพรหม 7420
Hereditary gynecologic cancers ภพรรัต ตันติวุฒิกุล 5614
Common Doppler Studies in Obstetrics ศรันยา ชิตะตระกูล 13317
Hyperprolactinemia พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง 20078
Obstetric Outcomes after Conservative Treatment of Intraepithelial and Early Invasive Cervical Lesions ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ 4106
การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ศิรินาถ ศิริเลิศ 31175
Leiomyosarcoma (LMS) สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร 9328
Thyroid disorders in pregnancy เจษฎา ใจพรหม 22164
Laparoscopic Gynecologic Surgery มนฤดี เตชะอินทร์ 15527
Fetal Death ณัฐพัชร์ จันทรสกา 27738
Trauma in Pregnancy วรุณสิริ หงส์ลดารมภ์ 10948
Management of adult sexual assault นพมาศ ถาธัญ 18055
Recurrent Pregnancy Loss สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร 6607
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระหว่างตั้งครรภ์ พนิดา มีลาภกิจ 29269
Combined Estrogen-Progestin contraception บงกช ชาครบัณฑิต 19064
Urinary tract injury in gynecologic surgery เพ็ญพรรณ บุตรชัยงาม 13461
An Approach to Clinical Diagnosis & Management : Common Vulvar Dermatoses ศศิวิมล ศรีสุโข 57644
Appropriate use of tocolytics ศิรินาถ ศิริเลิศ 16010
Quality of Life in Ovarian cancer ศรันยา ชิตตระกูล 6624
ช่องทางการผ่าตัดมดลูก (Route of Hysterectomy) ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย 14914
Nutrition in pregnancy เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร 27376
Ultrasonography in Obstetric Emergencies ภัทรามาส เลิศชีวกานต์ 44025
Primary Peritoneal Carcinoma พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง 12551
Beyond Contraceptive Benefit นพมาศ ถาธัญ 17961
Ovulation Induction Drugs for Anovulatory Patients ปิยธิดา ภุมรา 17785
การป้องกันโรคกระดูกพรุนในหญิงวัยหมดประจำเดือน ภักดี แก้วแปงจันทร์ 14386
Fertility sparing surgery for invasive cervical cancer พนิดา มีลาภกิจ 5668
Primary Ovarian Insufficiency อสมา วาณิชตันติกุล 11631
Preconceptional Evaluation and Counseling วรุณสิริ หงส์ลดารมย์ 7136
Malaria in Pregnancy วิทวัส เชยพันธุ์ 8346
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Adolescent Pregnancy) มนฤดี เตชะอินทร์ 73350
การใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อในระหว่างการคลอด เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร 20955
Polycystic ovary syndrome ภัทรามาศ เลิศชีวกานต์ 36601
Update American Cancer Society Guidelines for Screening Cervical Cancer เพ็ญพรรณ บุตรชัยงาม 6187
Current Management of Gestational Trophoblastic Neoplasia อสมา วาณิชตันติกุล 10256
Cervical Insufficiency ปิยะธิดา ภุมรา 11696
Preterm Premature Rupture of Membranes สุชิน กันทาวงค์ 39204
Amniotic fluid embolism syndrome อภิวัฒน์ เอื้ออังกูร 18065
Stress urinary incontinence in menopause เพ็ญพรรณ บุตรชัยงาม 19090
Preoperative and Postoperative Care อสมา วาณิชตันติกุล 60906
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์ วิทวัส เชยพันธ์ 103525
Update in Management of Abnormal Cervical Cancer Screening Tests มนฤดี เตชะอินทร์ 8885
Pathogenesis and treatment of infertility in woman with endometriosis ปิยธิดา ภุมรา 6979
Fetal Surveillance วรุณศิริ หงส์ลดารมย์ 50294
การติดเชื้อ HIV ในสตรีตั้งครรภ์ ภัทรามาส เลิศชีวกานต์ 43988
Dietary Iodine in Pregnancy and Postpartum จิตรากานต์ เจริญบุญ 7460
Labor Pain Management กมลนัทธ์ ประพันธ์วัฒนะ 21486
Dysfunctional uterine bleeding เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร 52484
Osteonecrosis of the jaw พนิดา มีลาภกิจ 11415
Ovarian tumor in pregnancy จิตรากานต์ เจริญบุญ 12273
Induced Abortion กมลนัทธ์ ประพันธ์วัฒนะ 27112
Gestational carrier pregnancy and Oocyte donation อภิวัฒน์ เอื้ออังกูร 9479
A practical Approach to Ambiguous Genitalia รุสลีนาห์ โตะอาดัม 19998
Pessary Usage in Pelvic Organ Prolapse รวีวรรณ คำโพธิ์ 13479
Medical Ethics in OB-GYN พนารัตน์ สิริคุณาลัย 17038
Neonatal Resuscitation:2010 ขจร อาชวานันทกุล 32638
Update in HT ณัฐนิตา มัทวานนท์ 4162
Cervical cancer in pregnancy สุชิน กันทาวงศ์ 6423
Non-pharmacological management of labor pain จิตรากานต์ เจริญบุญ 13111
Dermatoses of Pregnancy เกื้อหนุน บัวไพจิตร 18389

Login Form