Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

19December2018

You are here: Home Lecture/Topic Residents' Topic Review
Display # 
Title Author Hits
Ectopic pregnancy พรรณารัตน์ ขุนทอง 37
Osteoporosis in menopause ปานวาด หาญอมร 28
Congenital adrenal hyperplasia (CAH) รัญชิดา สุวรรณสาร 130
โรคหอบหืดในหญิงตั้งครรภ์ (Asthma in Pregnancy) ชินาภา ณัฐวงค์ศิริ 130
Surgical management in postpartum hemorrhage พิชญ์วิทย์ บุญนำ 131
Nausea and Vomiting of Pregnancy ธนภัค วิเศษมงคลชัย 293
How to spot uterine mass: uterine sarcoma? ฉันท์หทัย นันท์ชัย 156
ภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ (Pelvic inflammatory disease/ PID) ระพีพัฒน์ เอื้อกิจรุ่งเรือง 259
หลักการเย็บปิดหน้าท้องและภาวะแทรกซ้อนจากการเย็บปิดหน้าท้อง ปองปวัน เชียรวิชัย 453
Neural tube defect (NTD) ปานวาด หาญอมร 618
การตัดมดลูกทางหน้าท้อง (Abdominal hysterectomy) พัชรี เรืองเจริญ 422
วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ในหญิงตั้งครรภ์ ฉันท์หทัย นันท์ชัย 674
การดูแลรักษาภาวะไม่ตกไข่ (Management of Anovulation) นนทิกานต์ อโนทัยสถาพร 635
Venous Thromboembolism in Pregnancy ธาวินี กฤตสรรค์วงศ์ 404
Ovarian sex cord stromal tumors กฤตยา ภิรมย์ 495
Bladder test, make it simple for general gynecologist ฉันท์หทัย นันท์หทัย 769
ภาวะโปรแลคตินในเลือดสูง (hyperprolacinemia) ชินาภา ณัฐวงค์ศิริ 1544
Nutrition in pregnancy พรรณารัตน์ ขุนทอง 1053
การผ่าตัดนำรังไข่ และท่อนำไข่ออกเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งรังไข่ สันติภาพ ศรีสมบูรณ์ 854
Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS) ชลธิชา ตานา 1274
Epilepsy in Pregnancy สันต์ธีร์ ติยะธะ 1383
Medical treatment in endometriosis ระพีพัฒน์ เอื้อกิจรุ่งเรือง 1126
Approach to the patient with an adnexal mass ปานวาด หาญอมร 2502
HPV testing and vaccine ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น 1985
การคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์ (Estimate fetal weight) นนทิกานต์ อโนทัยสถาพร 3182
การรักษาภาวะปัสสาวะเล็ดขณะออกแรงในผู้หญิง ทักษิณา ทินนา 794
การประเมินภาวะอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน (Assessment for pelvic organ prolapse) วรรณพร สิงห์น้อย 2422
Prevention of surgical site infection วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส 2815
การตั้งครรภ์ในสตรีอายุมาก (Pregnancy in advanced maternal age) ปวีณา พังสุวรรณ 3432
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial cancer) ปรัชญาวรรณ ทองนอก 3621
Common Chromosome Abnormalities กฤตยา ภิรมย์ 2649
Assisted reproductive technology: general knowledge, preparation for couple Administrator 1188
ภาวะแท้งซ้ำซาก (recurrent pregnancy loss) หรัดปพร ปิยะเวชการ 1773
ภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ ชลธิชา ตานา 4813
Thrombocytopenia in Pregnancy ธัญญารัตน์ ทัพเงิน 1948
Basic Cell Biology and Cancer Genetics รัญชิดา สุวรรณสาร 1853
แนวทางการดูแลรักษาเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกโดยไม่ตัดมดลูก ปวีณา พังสุวรรณ 2401
ภาวะอ้วนในหญิงตั้งครรภ์ (Obesity in pregnancy) วรรณพร สิงห์น้อย 3224
การใช้ฮอร์โมนทดแทนในมะเร็งนรีเวช ทักษิณา ทินนา 1420
Ovarian Germ Cell Tumors หรัดปพร ปิยะเวชการ 1735
Rhesus-D Negative in Pregnancy วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส 4270
Practical point in high risk ANC ปรัชญาวรรณ ทองนอก 5694
ยาเม็ดคุมกำเนิด Oral contraception ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น 4074
Surgical management of uterine atony สันต์ธีร์ ติยะธะ 2528
ผลเสียต่อไขกระดูกจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด วรรณพร สิงห์น้อย 3055
การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ชลธิชา ตานา 3455
Systemic Lupus Erythematosus (SLE) in Pregnancy สิฐนันท์ ธนินทรานนท์ 3704
Sexual assault ทักษิณา ทินนา 2989
Reproductive Options for HIV Couples วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส 1853
บทบาทของนรีแพทย์ในการดูแลหญิงข้ามเพศ จงปีติ วุฒิสรรพ์ 2398
หูดอวัยวะเพศ (Anogenital wart) ปวีณา พังสุวรรณ 5975
ครรภ์แฝด (Multifetal Pregnancy) ปรัชญาวรรณ ทองนอก 5323
การลดอัตราการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง อารัมภ์ ทัพสมุทรเดชากร 2337
Basic steps in simple vaginal hysterectomy for general gynecologists สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ 2642
การป้องกันการบาดเจ็บทางเดินปัสสาวะในขณะผ่าตัดทางนรีเวช สิฐนันท์ ธนินทรานนท์ 1977
Ovarian reserve for general gynecologist รัตน์พล อ่ำอำไพ 2342
การติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในสตรีตั้งครรภ์ จุฬาลักษณ์ จิระพัฒน์สกุล 5301
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) จงปีติ วุฒิสรรพ์ 6784
Benign disease of vulva หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ 3154
Sexually transmitted infections in pregnancy สันติภาพ ศรีสมบูรณ์ 6785
Impact of assisted reproductive technology on gynecological surgery ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ 1821
Mature Cystic Teratoma (Dermoid Cyst): Challenges of Surgical Management หรัดปพร ปิยะเวชการ 5867
Abdominal Hysterectomy นวลอนงค์ วงศ์ขันแก้ว 5425
The Role of radiation therapy in Gynecologic cancer สันต์ธีร์ ติยะธะ 3073
Teratogen ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น 5410
ภาวะเลือดออกผิดปกติในสตรีวัยหมดระดู Postmenopausal bleeding ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ 3886
Opportunistic salpingectomy อลิน เพชโรภาส 4120
Update in Preterm labor หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ 8760
How to management of adnexal mass in pregnancy รัตน์พล อ่ำอำไพ 3110
ความบกพร่องทางเพศของผู้หญิง (Female Sexual Dysfunction) อารัมภ์ ทัพสมุทรเดชากร 5203
ภาวะไม่มีระดู (Primary Amenorrhea) จุฬาลักษณ์ จิระพัฒน์สกุล 7248
ครรภ์ไข่ปลาอุก (Molar pregnancy/Hydatidiform mole) นวลอนงค์ วงศ์ขันแก้ว 7884
ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (Polycystic Ovary Syndrome) สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ 5958
Depression in midlife women อลิน เพชโรภาส 2691
Cervical Cancer Screening and Prevention สิฐนันท์ ธนินทรานนท์ 4405
Management of AUB in hormonal contraception หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ 4778
เครื่องมือผ่าตัดทางสูติศาสตร์และนรีเวช นภวรี จันทวงศ์ 10554
Basic Chemotherapy in Gynecologic Oncology สุจิณันฐ์ นันทาภิวัธน์ 4551
Menopause and cardiovascular risk มัลลิกา วงศ์ชนะ 2973
เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ (Endometrial hyperplasia) ดาราณี มีเงินทอง 9663
การป้องกันการติดเชื้อสเตร๊บโตคอคคัสกรุ๊ปบีในทารกแรกเกิด จิตรลดา คำจริง 5996
การทำหมันหญิง (Female sterilization) ปกรณ์ จักษุวัชร 10005
โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational Diabetes Mellitus) ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ 13301
Vaginal pessaries in Pelvic Organ Prolapse ญาดา ทองอยู่ 5928
Hereditary Cancer Syndromes and Risk Assessment อัญญาวีร์ อภิโชติธิวัฒน์ 3147
มะเร็งปากช่องคลอด (Vulvar cancer) จุฬาลักษณ์ จิระพัฒน์สกุล 9250
การตั้งครรภ์กับโรคลิ้นหัวใจ วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ 5000
การดูแลรักษาเซลล์วิทยาปากมดลูกผิดปกติ (Management in abnormal Pap smear) จงปีติ วุฒิสรรพ์ 7516
การส่องกล้องปากมดลูกด้วยคอลโปสโคป (colposcopy) นวลอนงค์ วงศ์ขันแก้ว 9602
วิธีการผ่าท้องทำคลอดแบบอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ 5422
Nutrition in menopause ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ 3193
ความผิดปกติของรก (Placental abnormalities) ปกรณ์ จักษุวัชร 15767
Palliative Care in Gynecological Cancer รัตน์พล อ่ำอำไพ 5594
Management of Gonadotropin-dependent precocious puberty (GDPP) อลิน เพชโรภาส 7699
ยาต้านอาการอาเจียน (Antiemesis) : NCCN Guideline Antiemesis Version I.2015 จิตรลดา คำจริง 10804
Premature Ovarian Insufficiency สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ 5044
สรีรวิทยาของการตั้งครรรภ์ (Maternal Physiology) ดาราณี มีเงินทอง 9789
Surgical Management ofPost partum hemorrhage ( PPH ) ญาดา ทองอยู่ 7730
Congenital Adrenal Hyperplasia อัญญาวีร์ อภิโชติธิวัฒน์ 8080
Intrauterine devices: ห่วงอนามัย ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ 10853
Asthma in pregnancy มัลลิกา วงศ์ชนะ 8300
Pathohistologic Review of Common Gynecologic Cancer นภวรี จันทวงศ์ 6258
Update in Sexually Transmitted Diseases วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ 11896
หัตถการการเย็บผูกปากมดลูก (Cervical cerclage) วสกร เสือดี 9655
The Premenstrual Syndrome And Premenstrual Dysphoric Disorder (PMS and PMD) ปกรณ์ จักษุวัชร 6804
แผลฉีกขาดบริเวณฝีเย็บที่เกิดจากการคลอด (ObstetricPerineal Laceration) จิตรลดา คำจริง 24058
Intrapartum Analgesia and Anesthesia ชาญฤทธิ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ 8841
ภาวะขาดระดู (Secondary amenorrhea) อรพิน จิตคุณธรรมกุล 15887
วัสดุเย็บแผลและการเย็บปิดหน้าท้อง ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์ 24297
ภาวะเลือดออกหลังวัยหมดระดู (Postmenopausal bleeding) ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์ 14948
Noninvasive Prenatal Testing (NIPT) ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ 10373
Overactive bladder (OAB) ญาดา ทองอยู่ 10833
Asherman syndrome ชาญฤทธิ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ 7606
ภาวะทารกบวมน้ำ (Hydrops fetalis) ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ 13159
หัตถการพื้นฐานทางนรีเวช (Basic Gynecologic Procedures) สุจิณันฐ์ นันทาภิวัธน์ 17070
แนวทางการดูแลสตรีและเด็กหญิงที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรา ดาราณี มิเงินทอง 9824
Basic Genetics : Modes of inheritance ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ 20086
การบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (Pelvic Floor Muscle Training) นภวรี จันทรวงศ์ 11234
Embryogenesis and Fetal Morphological Development ชลรส เจริญรัตน์ 7531
Pelvic anatomy and clinical correlation ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ 8379
Vulvovaginal atrophy ภพรรัต ตันติวุฒิกุล 7812
การผ่าตัดคลอดลูกแบบอิงหลักฐานประจักษ์ทางการแพทย์ อรพิน จิตคุณธรรมกุล 18250
TORCH infection inpregnancy มัลลิกา วงศ์ชนะ 13446
การทำลายเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial ablation) ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์ 9053
Benefit and risk of postmenopausal hormone therapy วสกร เสือดี 9931
ภาวะขนดก (Hirsutism) ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์ 20745
ภาวะทารกโตช้าในครรภ์ ภพรรัต ตันติวุฒิกุล 24567
Ovarian germ cell neoplasms ชลรส เจริญรัตน์ 10195
Targeted therapy in gynecologic malignancy ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ 6743
การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดทางนรีเวช วสกร เสือดี 24216
ภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย 37806
Antiphospholipid syndrome พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง 16702
Topic Review: Cephalopelvic Disproportion: Pelvic assessment ศศิวิมล ศรีสุโข 28063
Do we know about Radical hysterectomy? ศรันยา ชิตตระกูล 9597
Induction of labor : การชักนำการคลอด เจษฎา ใจพรหม 31982
Adolescent endometriosis ชาญฤทธิ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ 12128
Breastfeeding (การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่) ชลรส เจริญรัตน์ 37431
ยาต้านไวรัสที่ใช้ในการรักษาโรคเอดส์สำหรับสตรีตั้งครรภ์ ภักดี แก้วแปงจันทร์ 9457
ทางเลือกในการสงวนภาวะเจริญพันธุ์สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนรีเวช สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร 5182
การคุมกำเนิดในวัยรุ่น ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์ 28740
การเจ็บครรภ์คลอด ณัฐพัชร์ จันทรสกา 22017
Pelvic organ prolapse ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ 15107
ภาวะการมีบุตรยากที่มีสาเหตุจากเพศชาย ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย 28415
การรักษาภาวะปวดประจำเดือน ศิรินาถ ศิริเลิศ 21402
การตั้งครรภ์เกินกำหนด (Postterm pregnancy) อรพิน จิตคุณธรรมกุล 33334
Array comparative genomic hybridization (aCGH) บงกช ชาครบัณฑิต 9752
Overview in Abdominal Hysterectomy ศศิวิมล ศรีสุโข 21396
มะเร็งปากมดลูก (cervical cancer) ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์ 28334
การทดสอบความสมบูรณ์ของปอดของทารกในครรภ์ ภักดี แก้วแปงจันทร์ 32832
แนวทางการดูแลรักษาและติดตามผู้ป่วยเนื้องอกรังไข่ชนิด Low Malignant Potential เจษฎา ใจพรหม 9120
Hereditary gynecologic cancers ภพรรัต ตันติวุฒิกุล 7367
Common Doppler Studies in Obstetrics ศรันยา ชิตะตระกูล 15867
Hyperprolactinemia พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง 22697
Obstetric Outcomes after Conservative Treatment of Intraepithelial and Early Invasive Cervical Lesions ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ 4725
การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ศิรินาถ ศิริเลิศ 34267
Leiomyosarcoma (LMS) สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร 11414
Thyroid disorders in pregnancy เจษฎา ใจพรหม 25069
Laparoscopic Gynecologic Surgery มนฤดี เตชะอินทร์ 18082
Fetal Death ณัฐพัชร์ จันทรสกา 30646
Trauma in Pregnancy วรุณสิริ หงส์ลดารมภ์ 12865
Management of adult sexual assault นพมาศ ถาธัญ 20311
Recurrent Pregnancy Loss สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร 8083
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระหว่างตั้งครรภ์ พนิดา มีลาภกิจ 32584
Combined Estrogen-Progestin contraception บงกช ชาครบัณฑิต 21509
Urinary tract injury in gynecologic surgery เพ็ญพรรณ บุตรชัยงาม 15909
An Approach to Clinical Diagnosis & Management : Common Vulvar Dermatoses ศศิวิมล ศรีสุโข 60737
Appropriate use of tocolytics ศิรินาถ ศิริเลิศ 19051
Quality of Life in Ovarian cancer ศรันยา ชิตตระกูล 7821
ช่องทางการผ่าตัดมดลูก (Route of Hysterectomy) ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย 17013
Nutrition in pregnancy เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร 30760
Ultrasonography in Obstetric Emergencies ภัทรามาส เลิศชีวกานต์ 47805
Primary Peritoneal Carcinoma พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง 14904
Beyond Contraceptive Benefit นพมาศ ถาธัญ 20068
Ovulation Induction Drugs for Anovulatory Patients ปิยธิดา ภุมรา 19844
การป้องกันโรคกระดูกพรุนในหญิงวัยหมดประจำเดือน ภักดี แก้วแปงจันทร์ 16354
Fertility sparing surgery for invasive cervical cancer พนิดา มีลาภกิจ 6796
Primary Ovarian Insufficiency อสมา วาณิชตันติกุล 13010
Preconceptional Evaluation and Counseling วรุณสิริ หงส์ลดารมย์ 8251
Malaria in Pregnancy วิทวัส เชยพันธุ์ 9692
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Adolescent Pregnancy) มนฤดี เตชะอินทร์ 77435
การใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อในระหว่างการคลอด เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร 23800
Polycystic ovary syndrome ภัทรามาศ เลิศชีวกานต์ 39540
Update American Cancer Society Guidelines for Screening Cervical Cancer เพ็ญพรรณ บุตรชัยงาม 7089
Current Management of Gestational Trophoblastic Neoplasia อสมา วาณิชตันติกุล 12040
Cervical Insufficiency ปิยะธิดา ภุมรา 13548
Preterm Premature Rupture of Membranes สุชิน กันทาวงค์ 43020
Amniotic fluid embolism syndrome อภิวัฒน์ เอื้ออังกูร 20302
Stress urinary incontinence in menopause เพ็ญพรรณ บุตรชัยงาม 21715
Preoperative and Postoperative Care อสมา วาณิชตันติกุล 65111
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์ วิทวัส เชยพันธ์ 106731
Update in Management of Abnormal Cervical Cancer Screening Tests มนฤดี เตชะอินทร์ 9908
Pathogenesis and treatment of infertility in woman with endometriosis ปิยธิดา ภุมรา 7875
Fetal Surveillance วรุณศิริ หงส์ลดารมย์ 54434
การติดเชื้อ HIV ในสตรีตั้งครรภ์ ภัทรามาส เลิศชีวกานต์ 47427
Dietary Iodine in Pregnancy and Postpartum จิตรากานต์ เจริญบุญ 8885
Labor Pain Management กมลนัทธ์ ประพันธ์วัฒนะ 24220
Dysfunctional uterine bleeding เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร 56253
Osteonecrosis of the jaw พนิดา มีลาภกิจ 13336
Ovarian tumor in pregnancy จิตรากานต์ เจริญบุญ 14137
Induced Abortion กมลนัทธ์ ประพันธ์วัฒนะ 31089
Gestational carrier pregnancy and Oocyte donation อภิวัฒน์ เอื้ออังกูร 10887
A practical Approach to Ambiguous Genitalia รุสลีนาห์ โตะอาดัม 22458
Pessary Usage in Pelvic Organ Prolapse รวีวรรณ คำโพธิ์ 15480
Medical Ethics in OB-GYN พนารัตน์ สิริคุณาลัย 19807
Neonatal Resuscitation:2010 ขจร อาชวานันทกุล 35803
Update in HT ณัฐนิตา มัทวานนท์ 4800
Cervical cancer in pregnancy สุชิน กันทาวงศ์ 7861
Non-pharmacological management of labor pain จิตรากานต์ เจริญบุญ 14780
Dermatoses of Pregnancy เกื้อหนุน บัวไพจิตร 20846

Login Form