ราชวิทยาลัยฯเยี่ยมสำรวจการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

RTCOG140204ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เยียมสำรวจประเมินภาควิชาเกี่ยวกับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน โดย มีคณะเยี่ยมสำรวจ ได้แก่ ร.ศ. นพ. วิทยา ฐิถาพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมทีมงาน คือ พอ.พิเศษหญิง สยมพร โกมลพิส (รพ. พระมงกุฏ)ม พอ.หญิง พีระพรรณ พันธุ์ภักดีคุณ (รพ.พระมงกุฏ) อ.นพ. สุเพ็ชร ทุ้ยแป (รพ. ราชวิถี)