Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

19November2018

You are here: Home About Us Administration Structure

Structure

Structure

โครงสร้างภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

คณาจารย์ของภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

มีจำนวนทั้งสิ้น 26 คน แยกเป็นข้าราชการ   คน และพนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน /  คน)

 1. รศ. นพ. ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล
 2. รศ. พญ. พรรณี ศิริวรรธนาภา
 3. รศ. นพ. ธีระพร วุฒยวนิช
 4. รศ. พญ. สุปรียา วงษ์ตระหง่าน
 5. ศ. นพ. ธีระ ทองสง
 6. ศ. นพ. จตุพล ศรีสมบูรณ์
 7. รศ. นพ. อภิชาติ โอฬารรัตนชัย
 8. รศ. นพ. ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
 9. รศ. นพ. สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี
 10. รศ. นพ. วีรวิทย์ ปิยะมงคล
 11. ผศ. นพ. ชัยเลิศ พงษ์นริศร
 12. รศ. พญ. สุพัตรา ศิริโชติยะกุล
 13. รศ. พญ. ประภาพร สู่ประเสริฐ
 14. ผศ. นพ. โอภาส เศรษฐบุตร
 15. รศ. พญ. สายพิณ พงษธา
 16. ผศ. นพ. ฉลอง ชีวเกรียงไกร
 17. ผศ. นพ. สิทธิชา สิริอารีย์
 18. รศ. นพ. กิตติภัต เจริญขวัญ
 19. อ. พญ. จารุวรรณ ตันติพลากร (พนักงานมหาวิทยาลัยงบแผ่นดิน)
 20. รศ. นพ. ชำนาญ เกียรติพีรกุล
 21. ผศ. พญ. เฟื่องลดา ทองประเสริฐ
 22. อ. พญ. เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ
 23. อ. พญ. ทวิวัน พันธศรี
 24. อ. พญ. สุชยา ลือวรรณ
 25. อ. พญ. อุบล แสงอนันต์
 26. อ. พญ. อรวี ฉินทกานันท์

เจ้าหน้าที่สาย ข และสาย ค ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

มีจำนวนทั้งสิ้น 29 คน แยกเป็น

 1. เจ้าหน้าที่สาย ข จำนวน 15 คน (ข้าราชการ 13 คน, พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน, ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน)
 2. เจ้าหน้าที่สาย ค จำนวน 14 คน (ข้าราชการ 7 คน, ลูกจ้างประจำ 2 คน, ลูกจ้างชั่วคราว 5 คน)

เจ้าหน้าที่สาย ข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. น. ส. รัตนาภรณ์ เศขรฤทธิ์
 2. นางอัจฉราวรรณ แสนสุภา
 3. น. ส. สุกัญญา ยะนันโต
 4. นางอภิรดี ตรรกไพจิตร
 5. นางรุ่งอรุณ เศรษฐบุตร
 6. นางนันทนา มรกต
 7. นางวราภรณ์ จันทรวงศ์
 8. น. ส. วราภรณ์ ภิรมย์เลิศอมร
 9. นางสุปราณี น้อยอ่ำ
 10. นางนริสา ศรีบัณฑิตมงคล
 11. นางนุชนาต สุนทรลิ้มศิริ
 12. น. ส. กัลยา แสงจันทร์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
 13. น. ส. สุรพร ประจงแสงศรี (ลูกจ้างชั่วคราว)
 14. น.ส.สุดารัตน์ สามฉิมโฉม (นักเทคนิคการแพทย์

เจ้าหน้าที่สาย ค ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ข้าราชการ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. น. ส. รัตติยา รัตนเดชากร
 2. นางสุพาณี อิศรางกูร ณ อยุธยา
 3. นางสายทิม นิมะรังกูล
 4. นางอุบล เลี่ยวปรีชา
 5. นางฉายดาว จิณะสิทธิ
 6. นางสุนีย์ อินชัย

ลูกจ้างประจำ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. นายเจริญ คนแรง
 2. นางสุคำ คนแรง

ลูกจ้างชั่วคราว มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. น. ส. วิภาพร จินดาธณารักษ์
 2. น. ส. อรทัย ใบใส
 3. น. ส. อังสนา กาวิชัย
 4. นางทัศนีย์ วุฒิโต
 5. น.ส.อุบลวรรณ แสงหล้า (พนักงานช่วยการพยาบาล)
 6. นาย ทศพล ไชยน้อย

 

Office

สำนักงานภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

Committee

คณะกรรมการภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

Policy & Plan

เพื่อให้การดำเนินงานภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยามีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล อาศัยอำนาจตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามพันธกิจของภาควิชา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริหารภาควิชา

1 รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ ประธาน
2 ผศ.นพ.โอภาส เศรษฐบุตร รองประธาน
3 รศ.พญ.พรรณี ศิริวรรธนาภา กรรมการ
4 รศ.นพ.ธีรพร วุฒยวนิช กรรมการ
5 รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี กรรมการ
6 รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ กรรมการ
7 ศ.นพ.ธีระ ทองสง กรรมการ
8 รศ.พญ.สายพิณ พงษธา กรรมการ
9 น.ส.รัตติยา รัตนเดชากร กรรมการ
10 น.ส.วราภรณ์ จันทรวงษ์ กรรมการ
11 รศ.พญ.สุพัตรา ศิริโชติยะกุล กรรมการและเลขานุการ
     

2. คณะกรรมการด้านการเรียนการสอน

2.1 กระบวนวิชา พ.สต 314601

1 รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ ประธาน
2 รศ.นพ.ธีระพร วุฒยวนิช  
3 ผศ.พญ.เฟื่องลดา ทองประเสริฐ  
4 อ.นพ.ชำนาญ เกียรติพีรกุล  

2.2 กระบวนวิชา พ.คพ 331503

1 รศ.พญ.สายพิณ พงษธา ประธาน
2 รศ.พญ.สุพัตรา ศิริโชติยะกุล  
3 รศ.ดร.นพ.วีรวิทย์ ปิยะมงคล  
4 ผศ.นพ.โอภาส เศรษฐบุตร  
5 รศ.นพ.กิตติภัต เจริญขวัญ  
6 ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์  
7 อ.พญ.จารุวรรณ แซ่เต็ง  

2.3 กระบวนวิชา พ.คพ 331403

1 ผศ.นพ.ประโยชน์ จงอยู่สุข ประธาน
2 รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล  
3 รศ.พญ.พรรณี ศิริวรรธนาภา  
4 รศ.พญ.สุปรียา วงษ์ตระหง่าน  
5 รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี  
6 ผศ.นพ.ฉลอง ชีวเกรียงไกร  
7 ผศ.นพ.ชัยเลิศ พงษ์นริศร  
8 อ.พญ.ทวิวัน พันธศรี  
9 อ.พญ.สุชยา ลือวรรณ  

2.4 การฝึกอบรมแพทย์โครงการเพิ่มพูนทักษะด้านสูติ-นรีเวชกรรม (Intern)

รศ.นพ.อภิชาติ โอฬารรัตนชัย ประธาน

2.5 การฝึกอบรมแพทย์แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (พ.สต 314701-723)

1 ศ.นพ.ธีระ ทองสง ประธาน
2 ศ.นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์ กรรมการ
3 รศ.พญ.สุพัตรา ศิริโชติยะกุล กรรมการ
4 อ.พญ.เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ กรรมการ
5 อ.นพ.ชำนาญ เกียรติพีรกุล กรรมการ
6 อ.พญ.อุบล แสงอนันต์ กรรมการ

2.6 การฝึกอบรมสูตินรีแพทย์เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารก

1 ศ.นพ.ธีระ ทองสง ประธาน
2 รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ กรรมการ
3 รศ.พญ.สุพัตรา ศิริโชติยะกุล กรรมการ
4 ผศ.พญ.เฟื่องลดา ทองประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ
 1. จัดทำคู่มือการฝึกอบรมแพทย์ต่อยอดให้สอดคล้องตามหลักสูตรของคณะกรรมการอนุเวชศาสตร์มารดาและทารก ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประประเทศไทย
 2. ดำเนินงานการฝึกอบรมและควบคุมการฝึกอบรมให้เป็นไปตามคู่มือ
 3. มีการดำเนินการให้สอดคล้องกับคณะอนุกรรมการสอบอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารก ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
 4. กำหนดให้คณะกรรมการหนึ่งคน ไปร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารก ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้การดำเนินการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความราบรื่นและสอดคล้องกัน อันจะนำไปสู่การบรรลุผลการฝึกอบรมและร่วมกันพัฒนาการฝึกอบรมอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยต่อไป

2.7 การฝึกอบรมสูติแพทย์เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

1 รศ.นพ.ธีระพร วุฒยวนิช ประธาน
2 ผศ.นพ.ประโยชน์ จงอยู่สุข  
3 ผศ.พญ.สุปรียา วงษ์ตระหง่าน  
4 รศ.นพ.อภิชาติ โอฬารรัตนชัย  
5 ผศ.นพ.โอภาส เศรษฐบุตร  
6 อ.พญ.ทวิวัน พันธศรี  
7 อ.พญ.อุบล แสงอนันต์  

2.8 การฝึกอบรมสูติแพทย์เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขามะเร็งวิทยานรีเวช

1 รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ ประธาน
2 ศ.นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์ กรรมการและที่ปรึกษา
3 ผศ.นพ.ชัยเลิศ พงษ์นริศร กรรมการ
4 ผศ.นพ.ฉลอง ชีวเกรียงไกร กรรมการ
5 ผศ.นพ.กิตติภัต เจริญขวัญ กรรมการ
6 ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ กรรมการ
7 อ.พญ.จารุวรรณ แซ่เต็ง กรรมการ
8 อ.นพ.ชำนาญ เกียรติพีรกุล กรรมการ
 1. สอนและควบคุมการผ่าตัดของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
 2. หมุนเวียนกันบรรยายให้แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
 3. เป็นที่ปรึกษางานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
 4. ประเมินแพทย์ประจำบ้านต่อยอดโดยสังเกตจากพฤติกรรม การปฏิบัติงานและการสอบ

3. คณะกรรมการด้านประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

1 รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ที่ปรึกษา
2 ศ.นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์ ที่ปรึกษา
3 รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ ประธาน
4 ผศ.นพ.โอภาส เศรษฐบุตร รองประธาน
5 รศ.พญ.พรรณี ศิริวรรธนาภา กรรมการ
6 รศ.พญ.สุปรียา วงษ์ตระหง่าน กรรมการ
7 รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ กรรมการ
8 อ.พญ.เฟื่องลดา ทองประเสริฐ กรรมการ
9 อ.พญ.ทวิวัน พันธศรี กรรมการ
10 น.ส.รัตติยา รัตนเดชากร กรรมการและเลขานุการ
11 น.ส.สุรพร ประจงแสงศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

4. คณะกรรมการด้านการวิจัย

1 ผศ.นพ.กิตติภัต เจริญขวัญ ประธาน
2 ศ.นพ.ธีระ ทองสง กรรมการ
3 รศ.นพ.ธีระพร วุฒยวนิช กรรมการ
4 รศ.ดร.นพ.วีรวิทย์ ปิยะมงคล กรรมการ
5 รศ.พญ.สุพัตรา ศิริโชติยะกุล กรรมการ
6 อ.นพ.ชำนาญ เกียรติพีรกุล กรรมการ

5. คณะกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพบริการ (HA) (PCT)

1 รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ ที่ปรึกษา
2 ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ ประธาน
3 ผศ.พญ.เฟื่องลดา ทองประเสริฐ กรรมการ
4 อ.พญ.เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ กรรมการ
5 อ.พญ.สุชยา ลือวรรณ กรรมการ
6 อ.พญ.ทวิวัน พันธศรี กรรมการ
7 อ.พญ.จารุวรรณ ตันติพลากร กรรมการ
8 นางสุปราณี น้อยอ่ำ กรรมการ
9 งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา กรรมการ
10 งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD3 และ OPD4) กรรมการ
11 นส.พัชรินทร์ จันทรสุขเศรษฐ์ กรรมการและเลขานุการ
12 นส.รัตนาภรณ์ เศขรฤทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

6. คณะกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง

1 รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ที่ปรึกษา
2 ศ.นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์ ที่ปรึกษา
3 รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ ประธาน
4 รศ.พญ.พรรณี ศิริวรรธนาภา กรรมการ
5 รศ.พญ.สุพัตรา ศิริโชติยะกุล กรรมการ
6 รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี กรรมการ
7 รศ.พญ.สุปรียา วงษ์ตระหง่าน กรรมการ
8 รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ กรรมการ
9 ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ กรรมการ
10 ผศ.นพ.ชัยเลิศ พงษ์นริศร กรรมการ

7. คณะกรรมการด้านธุรการและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1 รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ ประธาน
2 รศ.พญ.สุพัตรา ศิริโชติยะกุล กรรมการ
3 อ.นพ.ชำนาญ เกียรติพีรกุล กรรมการ
4 น.ส.รัตติยา รัตนเดชากร กรรมการและเลขานุการ
5 นางสายทิม นิมะรังกูร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

8. คณะกรรมการประเมินผล

8.1 คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ะบบเดิม)

1 รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ ประธาน
2 รศ.พญ.สุพัตรา ศิริโชติยะกุล กรรมการ
3 น.ส.รัตติยา รัตนเดชากร กรรมการ
4 นางวราภรณ์ จันทรวงศ์ กรรมการ

8.2 คณะอนุกรรมการประเมินผลาจารย์ประจำ พนักงานประจำและพนักงานมหาวิทยาลัย(งบแผ่นดิน) (0-10%)

1 รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ ประธาน
2 รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ กรรมการ
3 ศ.นพ.ธีระ ทองสง กรรมการ
4 รศ.พญ.สายพิณ พงษธา กรรมการ

8.3 คณะอนุกรรมการประเมินผลพนักงานส่วนงาน (ูกจ้างชั่วคราว) และพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) (0-5%)

1 รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ ประธาน
2 ศ.นพ.ธีระ ทองสง กรรมการ
3 รศ.พญ.สายพิณ พงษธา กรรมการ
4 ผศ.นพ.โอภาส เศรษฐบุตร กรรมการ

9. ผู้ดูแลด้านบริหารจัดการและตัวแทนต่าง ๆ องภาควิชา

1. คณะทำงานกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ

 • ผศ.นพ.สมพงษ์ คุณเลิศกิจ
 • อ.นพ.ชำนาญ เกียรติพีรกุล
 • ผศ.นพ.ฉลอง ชีวเกรียงไกร

2. ตัวแทนกรรมการเวชระเบียน

 • รศ.พญ.สายพิณ พงษธา

3. ตัวแทนองค์กรแพทย์

 • ผศ.นพ.โอภาส เศรษฐบุตร
 • ผศ.พญ.เฟื่องลดา ทองประเสริฐ

4. คณะทำงานด้านสารสนเทศ

 • ผศ.นพ.โอภาส เศรษฐบุตร
 • ศ.นพ.ธีระ ทองสง
 • รศ.ดร.นพ.วีรวิทย์ ปิยะมงคล
 • อ.พญ.อรวี ฉินทกานันท์
 • นางรุ่งอรุณ เศรษฐบุตร

5. ตัวแทนในราชวิทยาลัย ที่ไม่สังกัดหน่วยต่อยอด

 • กรรมการบริหารราชวิทยาลัย รศ.นพ.ธีระพร วุฒยวนิช / ศ.นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์
 • อฝส แพทย์ประจำบ้าน รศ.พญ.สุพัตรา ศิริโชติยะกุล
 • อนุกรรมการจริยธรรม ผศ.นพ.กิตติภัต เจริญขวัญ