ประชุมวิชาการ เบาหวานในมารดา & โภชนาการในช่วงแรกของชีวิต

NutritionSภาควิชาฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมวิชาการและ Workshop "เบาหวานในมารดา&โภชนาการในช่วงแรกของชีวิต" (นำทีมวิทยากรโดย รศ. นพ. วิทยา ฐิถาพันธ์) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่