คณะผู้บริหารฯ เยี่ยมภาควิชาฯ

Dean-dptSศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของภาควิชา และปัญหาในด้านต่างๆ โดยมี รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและหารือร่วมกัน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์และนารีวิทยา ชั้น 3 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.