แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นของสูติฯ มช.

OutstandingAlumniSในงาน CCOG 2019 ภาควิชาฯ ได้แสดงความยินดีและมอบโล่เชิดชูเกียรติแต่ศิษย์เก่าสูติฯ มช. ที่ได้จบออกไปทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ จำนวน 3 ท่าน คือ 1) นพ. วิชัย ชัยชูชนะภัย (ปีเข้าฝึกอบรม 2521) ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือแก่ภาควิชามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 2) นพ. สุธิต คุณประดิษฐ์ (ปีเข้าฝึกอบรม 2534) ซึ่งมีผลงานด้านวิชาการและบริหารด้านแม่และเด็กจำนวนมาก