Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

27June2019

You are here: Home Lecture/Topic Residents' Topic Review
Display # 
Title Author Hits
ภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ (Pelvic inflammatory disease/ PID) ระพีพัฒน์ เอื้อกิจรุ่งเรือง 104
TORCH infection in pregnancy ระพีพัฒน์ เอื้อกิจรุ่งเรือง 113
การตรวจด้วยคอลโปสโคป (Basic Colposcope) ชินาภา ณัฐวงค์ศิริ 259
Emergency contraception เลอเกียรติ คำประดิษฐ์ 198
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการช่วยชีวิตขั้นสูงในหญิงตั้งครรภ์ พรรณารัตน์ ขุนทอง 370
การตัดมดลูกระยะคลอด (peripartum hysterectomy) รักษ์ชณกข์ บุญเปี่ยม 172
การทำหมันหญิง (Tubal Sterilization) รังสรรค์ เดชนันทพิพัฒน์ 956
วัณโรคในหญิงตั้งครรภ์ (Tuberculosis in pregnancy) อภิชญา เตชะตา 894
Early pregnancy loss กฤตยา ภิรมย์ 706
Ectopic pregnancy พรรณารัตน์ ขุนทอง 1445
Osteoporosis in menopause ปานวาด หาญอมร 599
Congenital adrenal hyperplasia (CAH) รัญชิดา สุวรรณสาร 968
โรคหอบหืดในหญิงตั้งครรภ์ (Asthma in Pregnancy) ชินาภา ณัฐวงค์ศิริ 1086
Surgical management in postpartum hemorrhage พิชญ์วิทย์ บุญนำ 672
Nausea and Vomiting of Pregnancy ธนภัค วิเศษมงคลชัย 1672
How to spot uterine mass: uterine sarcoma? ฉันท์หทัย นันท์ชัย 732
ภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ (Pelvic inflammatory disease/ PID) ระพีพัฒน์ เอื้อกิจรุ่งเรือง 866
หลักการเย็บปิดหน้าท้องและภาวะแทรกซ้อนจากการเย็บปิดหน้าท้อง ปองปวัน เชียรวิชัย 1813
Neural tube defect (NTD) ปานวาด หาญอมร 1971
การตัดมดลูกทางหน้าท้อง (Abdominal hysterectomy) พัชรี เรืองเจริญ 1784
วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ในหญิงตั้งครรภ์ ฉันท์หทัย นันท์ชัย 1779
การดูแลรักษาภาวะไม่ตกไข่ (Management of Anovulation) นนทิกานต์ อโนทัยสถาพร 1919
Venous Thromboembolism in Pregnancy ธาวินี กฤตสรรค์วงศ์ 1253
Ovarian sex cord stromal tumors กฤตยา ภิรมย์ 1209
Bladder test, make it simple for general gynecologist ฉันท์หทัย นันท์หทัย 1687
ภาวะโปรแลคตินในเลือดสูง (hyperprolacinemia) ชินาภา ณัฐวงค์ศิริ 2793
Nutrition in pregnancy พรรณารัตน์ ขุนทอง 1985
การผ่าตัดนำรังไข่ และท่อนำไข่ออกเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งรังไข่ สันติภาพ ศรีสมบูรณ์ 1776
Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS) ชลธิชา ตานา 2416
Epilepsy in Pregnancy สันต์ธีร์ ติยะธะ 2607
Medical treatment in endometriosis ระพีพัฒน์ เอื้อกิจรุ่งเรือง 2146
Approach to the patient with an adnexal mass ปานวาด หาญอมร 4322
HPV testing and vaccine ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น 3454
การคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์ (Estimate fetal weight) นนทิกานต์ อโนทัยสถาพร 5525
การรักษาภาวะปัสสาวะเล็ดขณะออกแรงในผู้หญิง ทักษิณา ทินนา 1511
การประเมินภาวะอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน (Assessment for pelvic organ prolapse) วรรณพร สิงห์น้อย 4273
Prevention of surgical site infection วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส 4874
การตั้งครรภ์ในสตรีอายุมาก (Pregnancy in advanced maternal age) ปวีณา พังสุวรรณ 5954
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial cancer) ปรัชญาวรรณ ทองนอก 6005
Common Chromosome Abnormalities กฤตยา ภิรมย์ 4272
Assisted reproductive technology: general knowledge, preparation for couple Administrator 2079
ภาวะแท้งซ้ำซาก (recurrent pregnancy loss) หรัดปพร ปิยะเวชการ 3025
ภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ ชลธิชา ตานา 7541
Thrombocytopenia in Pregnancy ธัญญารัตน์ ทัพเงิน 3160
Basic Cell Biology and Cancer Genetics รัญชิดา สุวรรณสาร 3277
แนวทางการดูแลรักษาเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกโดยไม่ตัดมดลูก ปวีณา พังสุวรรณ 4073
ภาวะอ้วนในหญิงตั้งครรภ์ (Obesity in pregnancy) วรรณพร สิงห์น้อย 5145
การใช้ฮอร์โมนทดแทนในมะเร็งนรีเวช ทักษิณา ทินนา 2362
Ovarian Germ Cell Tumors หรัดปพร ปิยะเวชการ 2974
Rhesus-D Negative in Pregnancy วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส 6198
Practical point in high risk ANC ปรัชญาวรรณ ทองนอก 8754
ยาเม็ดคุมกำเนิด Oral contraception ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น 6414
Surgical management of uterine atony สันต์ธีร์ ติยะธะ 3794
ผลเสียต่อไขกระดูกจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด วรรณพร สิงห์น้อย 4554
การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ชลธิชา ตานา 4936
Systemic Lupus Erythematosus (SLE) in Pregnancy สิฐนันท์ ธนินทรานนท์ 5118
Sexual assault ทักษิณา ทินนา 4328
Reproductive Options for HIV Couples วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส 2673
บทบาทของนรีแพทย์ในการดูแลหญิงข้ามเพศ จงปีติ วุฒิสรรพ์ 3730
หูดอวัยวะเพศ (Anogenital wart) ปวีณา พังสุวรรณ 8812
ครรภ์แฝด (Multifetal Pregnancy) ปรัชญาวรรณ ทองนอก 7543
การลดอัตราการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง อารัมภ์ ทัพสมุทรเดชากร 3413
Basic steps in simple vaginal hysterectomy for general gynecologists สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ 3701
การป้องกันการบาดเจ็บทางเดินปัสสาวะในขณะผ่าตัดทางนรีเวช สิฐนันท์ ธนินทรานนท์ 2653
Ovarian reserve for general gynecologist รัตน์พล อ่ำอำไพ 3292
การติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในสตรีตั้งครรภ์ จุฬาลักษณ์ จิระพัฒน์สกุล 6872
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) จงปีติ วุฒิสรรพ์ 9171
Benign disease of vulva หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ 4199
Sexually transmitted infections in pregnancy สันติภาพ ศรีสมบูรณ์ 9143
Impact of assisted reproductive technology on gynecological surgery ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ 2350
Mature Cystic Teratoma (Dermoid Cyst): Challenges of Surgical Management หรัดปพร ปิยะเวชการ 7554
Abdominal Hysterectomy นวลอนงค์ วงศ์ขันแก้ว 6929
The Role of radiation therapy in Gynecologic cancer สันต์ธีร์ ติยะธะ 3953
Teratogen ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น 6892
ภาวะเลือดออกผิดปกติในสตรีวัยหมดระดู Postmenopausal bleeding ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ 5024
Opportunistic salpingectomy อลิน เพชโรภาส 5441
Update in Preterm labor หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ 11012
How to management of adnexal mass in pregnancy รัตน์พล อ่ำอำไพ 3856
ความบกพร่องทางเพศของผู้หญิง (Female Sexual Dysfunction) อารัมภ์ ทัพสมุทรเดชากร 6881
ภาวะไม่มีระดู (Primary Amenorrhea) จุฬาลักษณ์ จิระพัฒน์สกุล 8950
ครรภ์ไข่ปลาอุก (Molar pregnancy/Hydatidiform mole) นวลอนงค์ วงศ์ขันแก้ว 9780
ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (Polycystic Ovary Syndrome) สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ 7418
Depression in midlife women อลิน เพชโรภาส 3731
Cervical Cancer Screening and Prevention สิฐนันท์ ธนินทรานนท์ 5410
Management of AUB in hormonal contraception หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ 6001
เครื่องมือผ่าตัดทางสูติศาสตร์และนรีเวช นภวรี จันทวงศ์ 12911
Basic Chemotherapy in Gynecologic Oncology สุจิณันฐ์ นันทาภิวัธน์ 5662
Menopause and cardiovascular risk มัลลิกา วงศ์ชนะ 3659
เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ (Endometrial hyperplasia) ดาราณี มีเงินทอง 11575
การป้องกันการติดเชื้อสเตร๊บโตคอคคัสกรุ๊ปบีในทารกแรกเกิด จิตรลดา คำจริง 7179
การทำหมันหญิง (Female sterilization) ปกรณ์ จักษุวัชร 12586
โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational Diabetes Mellitus) ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ 16499
Vaginal pessaries in Pelvic Organ Prolapse ญาดา ทองอยู่ 7234
Hereditary Cancer Syndromes and Risk Assessment อัญญาวีร์ อภิโชติธิวัฒน์ 3983
มะเร็งปากช่องคลอด (Vulvar cancer) จุฬาลักษณ์ จิระพัฒน์สกุล 10954
การตั้งครรภ์กับโรคลิ้นหัวใจ วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ 5962
การดูแลรักษาเซลล์วิทยาปากมดลูกผิดปกติ (Management in abnormal Pap smear) จงปีติ วุฒิสรรพ์ 9119
การส่องกล้องปากมดลูกด้วยคอลโปสโคป (colposcopy) นวลอนงค์ วงศ์ขันแก้ว 11492
วิธีการผ่าท้องทำคลอดแบบอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ 6507
Nutrition in menopause ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ 3801
ความผิดปกติของรก (Placental abnormalities) ปกรณ์ จักษุวัชร 18205
Palliative Care in Gynecological Cancer รัตน์พล อ่ำอำไพ 6580
Management of Gonadotropin-dependent precocious puberty (GDPP) อลิน เพชโรภาส 9036
ยาต้านอาการอาเจียน (Antiemesis) : NCCN Guideline Antiemesis Version I.2015 จิตรลดา คำจริง 12718
Premature Ovarian Insufficiency สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ 6033
สรีรวิทยาของการตั้งครรรภ์ (Maternal Physiology) ดาราณี มีเงินทอง 11707
Surgical Management ofPost partum hemorrhage ( PPH ) ญาดา ทองอยู่ 8859
Congenital Adrenal Hyperplasia อัญญาวีร์ อภิโชติธิวัฒน์ 9372
Intrauterine devices: ห่วงอนามัย ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ 12489
Asthma in pregnancy มัลลิกา วงศ์ชนะ 9521
Pathohistologic Review of Common Gynecologic Cancer นภวรี จันทวงศ์ 7493
Update in Sexually Transmitted Diseases วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ 13578
หัตถการการเย็บผูกปากมดลูก (Cervical cerclage) วสกร เสือดี 10910
The Premenstrual Syndrome And Premenstrual Dysphoric Disorder (PMS and PMD) ปกรณ์ จักษุวัชร 8057
แผลฉีกขาดบริเวณฝีเย็บที่เกิดจากการคลอด (ObstetricPerineal Laceration) จิตรลดา คำจริง 26339
Intrapartum Analgesia and Anesthesia ชาญฤทธิ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ 10125
ภาวะขาดระดู (Secondary amenorrhea) อรพิน จิตคุณธรรมกุล 17709
วัสดุเย็บแผลและการเย็บปิดหน้าท้อง ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์ 27089
ภาวะเลือดออกหลังวัยหมดระดู (Postmenopausal bleeding) ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์ 16653
Noninvasive Prenatal Testing (NIPT) ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ 12386
Overactive bladder (OAB) ญาดา ทองอยู่ 12394
Asherman syndrome ชาญฤทธิ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ 8727
ภาวะทารกบวมน้ำ (Hydrops fetalis) ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ 14502
หัตถการพื้นฐานทางนรีเวช (Basic Gynecologic Procedures) สุจิณันฐ์ นันทาภิวัธน์ 19326
แนวทางการดูแลสตรีและเด็กหญิงที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรา ดาราณี มิเงินทอง 11161
Basic Genetics : Modes of inheritance ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ 22006
การบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (Pelvic Floor Muscle Training) นภวรี จันทรวงศ์ 12751
Embryogenesis and Fetal Morphological Development ชลรส เจริญรัตน์ 8590
Pelvic anatomy and clinical correlation ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ 9275
Vulvovaginal atrophy ภพรรัต ตันติวุฒิกุล 8987
การผ่าตัดคลอดลูกแบบอิงหลักฐานประจักษ์ทางการแพทย์ อรพิน จิตคุณธรรมกุล 19768
TORCH infection inpregnancy มัลลิกา วงศ์ชนะ 15079
การทำลายเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial ablation) ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์ 9870
Benefit and risk of postmenopausal hormone therapy วสกร เสือดี 11294
ภาวะขนดก (Hirsutism) ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์ 22557
ภาวะทารกโตช้าในครรภ์ ภพรรัต ตันติวุฒิกุล 26656
Ovarian germ cell neoplasms ชลรส เจริญรัตน์ 11355
Targeted therapy in gynecologic malignancy ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ 7412
การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดทางนรีเวช วสกร เสือดี 26195
ภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย 39915
Antiphospholipid syndrome พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง 18193
Topic Review: Cephalopelvic Disproportion: Pelvic assessment ศศิวิมล ศรีสุโข 30049
Do we know about Radical hysterectomy? ศรันยา ชิตตระกูล 10898
Induction of labor : การชักนำการคลอด เจษฎา ใจพรหม 33863
Adolescent endometriosis ชาญฤทธิ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ 12968
Breastfeeding (การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่) ชลรส เจริญรัตน์ 39724
ยาต้านไวรัสที่ใช้ในการรักษาโรคเอดส์สำหรับสตรีตั้งครรภ์ ภักดี แก้วแปงจันทร์ 10429
ทางเลือกในการสงวนภาวะเจริญพันธุ์สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนรีเวช สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร 5912
การคุมกำเนิดในวัยรุ่น ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์ 30207
การเจ็บครรภ์คลอด ณัฐพัชร์ จันทรสกา 23602
Pelvic organ prolapse ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ 16440
ภาวะการมีบุตรยากที่มีสาเหตุจากเพศชาย ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย 30086
การรักษาภาวะปวดประจำเดือน ศิรินาถ ศิริเลิศ 22781
การตั้งครรภ์เกินกำหนด (Postterm pregnancy) อรพิน จิตคุณธรรมกุล 35112
Array comparative genomic hybridization (aCGH) บงกช ชาครบัณฑิต 10687
Overview in Abdominal Hysterectomy ศศิวิมล ศรีสุโข 22650
มะเร็งปากมดลูก (cervical cancer) ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์ 30369
การทดสอบความสมบูรณ์ของปอดของทารกในครรภ์ ภักดี แก้วแปงจันทร์ 35188
แนวทางการดูแลรักษาและติดตามผู้ป่วยเนื้องอกรังไข่ชนิด Low Malignant Potential เจษฎา ใจพรหม 10034
Hereditary gynecologic cancers ภพรรัต ตันติวุฒิกุล 8452
Common Doppler Studies in Obstetrics ศรันยา ชิตะตระกูล 17242
Hyperprolactinemia พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง 24121
Obstetric Outcomes after Conservative Treatment of Intraepithelial and Early Invasive Cervical Lesions ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ 5084
การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ศิรินาถ ศิริเลิศ 36091
Leiomyosarcoma (LMS) สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร 12478
Thyroid disorders in pregnancy เจษฎา ใจพรหม 26663
Laparoscopic Gynecologic Surgery มนฤดี เตชะอินทร์ 19450
Fetal Death ณัฐพัชร์ จันทรสกา 32169
Trauma in Pregnancy วรุณสิริ หงส์ลดารมภ์ 13830
Management of adult sexual assault นพมาศ ถาธัญ 21423
Recurrent Pregnancy Loss สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร 8815
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระหว่างตั้งครรภ์ พนิดา มีลาภกิจ 34433
Combined Estrogen-Progestin contraception บงกช ชาครบัณฑิต 22647
Urinary tract injury in gynecologic surgery เพ็ญพรรณ บุตรชัยงาม 17270
An Approach to Clinical Diagnosis & Management : Common Vulvar Dermatoses ศศิวิมล ศรีสุโข 62462
Appropriate use of tocolytics ศิรินาถ ศิริเลิศ 20658
Quality of Life in Ovarian cancer ศรันยา ชิตตระกูล 8574
ช่องทางการผ่าตัดมดลูก (Route of Hysterectomy) ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย 18225
Nutrition in pregnancy เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร 32860
Ultrasonography in Obstetric Emergencies ภัทรามาส เลิศชีวกานต์ 50120
Primary Peritoneal Carcinoma พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง 16319
Beyond Contraceptive Benefit นพมาศ ถาธัญ 21228
Ovulation Induction Drugs for Anovulatory Patients ปิยธิดา ภุมรา 21110
การป้องกันโรคกระดูกพรุนในหญิงวัยหมดประจำเดือน ภักดี แก้วแปงจันทร์ 17370
Fertility sparing surgery for invasive cervical cancer พนิดา มีลาภกิจ 7383
Primary Ovarian Insufficiency อสมา วาณิชตันติกุล 13681
Preconceptional Evaluation and Counseling วรุณสิริ หงส์ลดารมย์ 8736
Malaria in Pregnancy วิทวัส เชยพันธุ์ 10304
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Adolescent Pregnancy) มนฤดี เตชะอินทร์ 80006
การใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อในระหว่างการคลอด เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร 25235
Polycystic ovary syndrome ภัทรามาศ เลิศชีวกานต์ 41025
Update American Cancer Society Guidelines for Screening Cervical Cancer เพ็ญพรรณ บุตรชัยงาม 7610
Current Management of Gestational Trophoblastic Neoplasia อสมา วาณิชตันติกุล 13326
Cervical Insufficiency ปิยะธิดา ภุมรา 14734
Preterm Premature Rupture of Membranes สุชิน กันทาวงค์ 45015
Amniotic fluid embolism syndrome อภิวัฒน์ เอื้ออังกูร 21559
Stress urinary incontinence in menopause เพ็ญพรรณ บุตรชัยงาม 23155
Preoperative and Postoperative Care อสมา วาณิชตันติกุล 68933
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์ วิทวัส เชยพันธ์ 108340
Update in Management of Abnormal Cervical Cancer Screening Tests มนฤดี เตชะอินทร์ 10396
Pathogenesis and treatment of infertility in woman with endometriosis ปิยธิดา ภุมรา 8251
Fetal Surveillance วรุณศิริ หงส์ลดารมย์ 56901
การติดเชื้อ HIV ในสตรีตั้งครรภ์ ภัทรามาส เลิศชีวกานต์ 49208
Dietary Iodine in Pregnancy and Postpartum จิตรากานต์ เจริญบุญ 9524
Labor Pain Management กมลนัทธ์ ประพันธ์วัฒนะ 25779
Dysfunctional uterine bleeding เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร 58787
Osteonecrosis of the jaw พนิดา มีลาภกิจ 14406
Ovarian tumor in pregnancy จิตรากานต์ เจริญบุญ 15117
Induced Abortion กมลนัทธ์ ประพันธ์วัฒนะ 33495
Gestational carrier pregnancy and Oocyte donation อภิวัฒน์ เอื้ออังกูร 11660
A practical Approach to Ambiguous Genitalia รุสลีนาห์ โตะอาดัม 23804
Pessary Usage in Pelvic Organ Prolapse รวีวรรณ คำโพธิ์ 16467
Medical Ethics in OB-GYN พนารัตน์ สิริคุณาลัย 21459
Neonatal Resuscitation:2010 ขจร อาชวานันทกุล 37658
Update in HT ณัฐนิตา มัทวานนท์ 5196
Cervical cancer in pregnancy สุชิน กันทาวงศ์ 8566
Non-pharmacological management of labor pain จิตรากานต์ เจริญบุญ 15571
Dermatoses of Pregnancy เกื้อหนุน บัวไพจิตร 22113

Login Form