Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

20April2019

You are here: Home Lecture/Topic Residents' Topic Review
Display # 
Title Author Hits
การตรวจด้วยคอลโปสโคป (Basic Colposcope) ชินาภา ณัฐวงค์ศิริ 11
Emergency contraception เลอเกียรติ คำประดิษฐ์ 12
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการช่วยชีวิตขั้นสูงในหญิงตั้งครรภ์ พรรณารัตน์ ขุนทอง 43
การตัดมดลูกระยะคลอด (peripartum hysterectomy) รักษ์ชณกข์ บุญเปี่ยม 47
การทำหมันหญิง (Tubal Sterilization) รังสรรค์ เดชนันทพิพัฒน์ 380
วัณโรคในหญิงตั้งครรภ์ (Tuberculosis in pregnancy) อภิชญา เตชะตา 419
Early pregnancy loss กฤตยา ภิรมย์ 275
Ectopic pregnancy พรรณารัตน์ ขุนทอง 816
Osteoporosis in menopause ปานวาด หาญอมร 325
Congenital adrenal hyperplasia (CAH) รัญชิดา สุวรรณสาร 554
โรคหอบหืดในหญิงตั้งครรภ์ (Asthma in Pregnancy) ชินาภา ณัฐวงค์ศิริ 714
Surgical management in postpartum hemorrhage พิชญ์วิทย์ บุญนำ 449
Nausea and Vomiting of Pregnancy ธนภัค วิเศษมงคลชัย 1154
How to spot uterine mass: uterine sarcoma? ฉันท์หทัย นันท์ชัย 453
ภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ (Pelvic inflammatory disease/ PID) ระพีพัฒน์ เอื้อกิจรุ่งเรือง 692
หลักการเย็บปิดหน้าท้องและภาวะแทรกซ้อนจากการเย็บปิดหน้าท้อง ปองปวัน เชียรวิชัย 1239
Neural tube defect (NTD) ปานวาด หาญอมร 1420
การตัดมดลูกทางหน้าท้อง (Abdominal hysterectomy) พัชรี เรืองเจริญ 1195
วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ในหญิงตั้งครรภ์ ฉันท์หทัย นันท์ชัย 1331
การดูแลรักษาภาวะไม่ตกไข่ (Management of Anovulation) นนทิกานต์ อโนทัยสถาพร 1392
Venous Thromboembolism in Pregnancy ธาวินี กฤตสรรค์วงศ์ 930
Ovarian sex cord stromal tumors กฤตยา ภิรมย์ 939
Bladder test, make it simple for general gynecologist ฉันท์หทัย นันท์หทัย 1336
ภาวะโปรแลคตินในเลือดสูง (hyperprolacinemia) ชินาภา ณัฐวงค์ศิริ 2326
Nutrition in pregnancy พรรณารัตน์ ขุนทอง 1599
การผ่าตัดนำรังไข่ และท่อนำไข่ออกเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งรังไข่ สันติภาพ ศรีสมบูรณ์ 1420
Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS) ชลธิชา ตานา 1984
Epilepsy in Pregnancy สันต์ธีร์ ติยะธะ 2158
Medical treatment in endometriosis ระพีพัฒน์ เอื้อกิจรุ่งเรือง 1748
Approach to the patient with an adnexal mass ปานวาด หาญอมร 3620
HPV testing and vaccine ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น 2891
การคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์ (Estimate fetal weight) นนทิกานต์ อโนทัยสถาพร 4653
การรักษาภาวะปัสสาวะเล็ดขณะออกแรงในผู้หญิง ทักษิณา ทินนา 1249
การประเมินภาวะอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน (Assessment for pelvic organ prolapse) วรรณพร สิงห์น้อย 3570
Prevention of surgical site infection วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส 4095
การตั้งครรภ์ในสตรีอายุมาก (Pregnancy in advanced maternal age) ปวีณา พังสุวรรณ 5151
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial cancer) ปรัชญาวรรณ ทองนอก 5111
Common Chromosome Abnormalities กฤตยา ภิรมย์ 3644
Assisted reproductive technology: general knowledge, preparation for couple Administrator 1707
ภาวะแท้งซ้ำซาก (recurrent pregnancy loss) หรัดปพร ปิยะเวชการ 2500
ภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ ชลธิชา ตานา 6570
Thrombocytopenia in Pregnancy ธัญญารัตน์ ทัพเงิน 2720
Basic Cell Biology and Cancer Genetics รัญชิดา สุวรรณสาร 2750
แนวทางการดูแลรักษาเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกโดยไม่ตัดมดลูก ปวีณา พังสุวรรณ 3397
ภาวะอ้วนในหญิงตั้งครรภ์ (Obesity in pregnancy) วรรณพร สิงห์น้อย 4419
การใช้ฮอร์โมนทดแทนในมะเร็งนรีเวช ทักษิณา ทินนา 2001
Ovarian Germ Cell Tumors หรัดปพร ปิยะเวชการ 2494
Rhesus-D Negative in Pregnancy วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส 5481
Practical point in high risk ANC ปรัชญาวรรณ ทองนอก 7611
ยาเม็ดคุมกำเนิด Oral contraception ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น 5523
Surgical management of uterine atony สันต์ธีร์ ติยะธะ 3341
ผลเสียต่อไขกระดูกจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด วรรณพร สิงห์น้อย 3943
การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ชลธิชา ตานา 4398
Systemic Lupus Erythematosus (SLE) in Pregnancy สิฐนันท์ ธนินทรานนท์ 4588
Sexual assault ทักษิณา ทินนา 3805
Reproductive Options for HIV Couples วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส 2348
บทบาทของนรีแพทย์ในการดูแลหญิงข้ามเพศ จงปีติ วุฒิสรรพ์ 3128
หูดอวัยวะเพศ (Anogenital wart) ปวีณา พังสุวรรณ 7714
ครรภ์แฝด (Multifetal Pregnancy) ปรัชญาวรรณ ทองนอก 6747
การลดอัตราการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง อารัมภ์ ทัพสมุทรเดชากร 3000
Basic steps in simple vaginal hysterectomy for general gynecologists สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ 3313
การป้องกันการบาดเจ็บทางเดินปัสสาวะในขณะผ่าตัดทางนรีเวช สิฐนันท์ ธนินทรานนท์ 2399
Ovarian reserve for general gynecologist รัตน์พล อ่ำอำไพ 2918
การติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในสตรีตั้งครรภ์ จุฬาลักษณ์ จิระพัฒน์สกุล 6313
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) จงปีติ วุฒิสรรพ์ 8211
Benign disease of vulva หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ 3795
Sexually transmitted infections in pregnancy สันติภาพ ศรีสมบูรณ์ 8246
Impact of assisted reproductive technology on gynecological surgery ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ 2170
Mature Cystic Teratoma (Dermoid Cyst): Challenges of Surgical Management หรัดปพร ปิยะเวชการ 6948
Abdominal Hysterectomy นวลอนงค์ วงศ์ขันแก้ว 6395
The Role of radiation therapy in Gynecologic cancer สันต์ธีร์ ติยะธะ 3605
Teratogen ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น 6328
ภาวะเลือดออกผิดปกติในสตรีวัยหมดระดู Postmenopausal bleeding ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ 4573
Opportunistic salpingectomy อลิน เพชโรภาส 4962
Update in Preterm labor หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ 10166
How to management of adnexal mass in pregnancy รัตน์พล อ่ำอำไพ 3555
ความบกพร่องทางเพศของผู้หญิง (Female Sexual Dysfunction) อารัมภ์ ทัพสมุทรเดชากร 6168
ภาวะไม่มีระดู (Primary Amenorrhea) จุฬาลักษณ์ จิระพัฒน์สกุล 8262
ครรภ์ไข่ปลาอุก (Molar pregnancy/Hydatidiform mole) นวลอนงค์ วงศ์ขันแก้ว 9086
ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (Polycystic Ovary Syndrome) สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ 6884
Depression in midlife women อลิน เพชโรภาส 3355
Cervical Cancer Screening and Prevention สิฐนันท์ ธนินทรานนท์ 5038
Management of AUB in hormonal contraception หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ 5552
เครื่องมือผ่าตัดทางสูติศาสตร์และนรีเวช นภวรี จันทวงศ์ 12034
Basic Chemotherapy in Gynecologic Oncology สุจิณันฐ์ นันทาภิวัธน์ 5229
Menopause and cardiovascular risk มัลลิกา วงศ์ชนะ 3400
เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ (Endometrial hyperplasia) ดาราณี มีเงินทอง 10842
การป้องกันการติดเชื้อสเตร๊บโตคอคคัสกรุ๊ปบีในทารกแรกเกิด จิตรลดา คำจริง 6731
การทำหมันหญิง (Female sterilization) ปกรณ์ จักษุวัชร 11632
โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational Diabetes Mellitus) ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ 15380
Vaginal pessaries in Pelvic Organ Prolapse ญาดา ทองอยู่ 6771
Hereditary Cancer Syndromes and Risk Assessment อัญญาวีร์ อภิโชติธิวัฒน์ 3694
มะเร็งปากช่องคลอด (Vulvar cancer) จุฬาลักษณ์ จิระพัฒน์สกุล 10331
การตั้งครรภ์กับโรคลิ้นหัวใจ วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ 5591
การดูแลรักษาเซลล์วิทยาปากมดลูกผิดปกติ (Management in abnormal Pap smear) จงปีติ วุฒิสรรพ์ 8513
การส่องกล้องปากมดลูกด้วยคอลโปสโคป (colposcopy) นวลอนงค์ วงศ์ขันแก้ว 10789
วิธีการผ่าท้องทำคลอดแบบอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ 6095
Nutrition in menopause ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ 3569
ความผิดปกติของรก (Placental abnormalities) ปกรณ์ จักษุวัชร 17309
Palliative Care in Gynecological Cancer รัตน์พล อ่ำอำไพ 6212
Management of Gonadotropin-dependent precocious puberty (GDPP) อลิน เพชโรภาส 8514
ยาต้านอาการอาเจียน (Antiemesis) : NCCN Guideline Antiemesis Version I.2015 จิตรลดา คำจริง 11982
Premature Ovarian Insufficiency สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ 5640
สรีรวิทยาของการตั้งครรรภ์ (Maternal Physiology) ดาราณี มีเงินทอง 11003
Surgical Management ofPost partum hemorrhage ( PPH ) ญาดา ทองอยู่ 8452
Congenital Adrenal Hyperplasia อัญญาวีร์ อภิโชติธิวัฒน์ 8881
Intrauterine devices: ห่วงอนามัย ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ 11852
Asthma in pregnancy มัลลิกา วงศ์ชนะ 9048
Pathohistologic Review of Common Gynecologic Cancer นภวรี จันทวงศ์ 6980
Update in Sexually Transmitted Diseases วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ 12898
หัตถการการเย็บผูกปากมดลูก (Cervical cerclage) วสกร เสือดี 10414
The Premenstrual Syndrome And Premenstrual Dysphoric Disorder (PMS and PMD) ปกรณ์ จักษุวัชร 7589
แผลฉีกขาดบริเวณฝีเย็บที่เกิดจากการคลอด (ObstetricPerineal Laceration) จิตรลดา คำจริง 25532
Intrapartum Analgesia and Anesthesia ชาญฤทธิ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ 9637
ภาวะขาดระดู (Secondary amenorrhea) อรพิน จิตคุณธรรมกุล 17018
วัสดุเย็บแผลและการเย็บปิดหน้าท้อง ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์ 26102
ภาวะเลือดออกหลังวัยหมดระดู (Postmenopausal bleeding) ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์ 16014
Noninvasive Prenatal Testing (NIPT) ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ 11882
Overactive bladder (OAB) ญาดา ทองอยู่ 11859
Asherman syndrome ชาญฤทธิ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ 8287
ภาวะทารกบวมน้ำ (Hydrops fetalis) ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ 14022
หัตถการพื้นฐานทางนรีเวช (Basic Gynecologic Procedures) สุจิณันฐ์ นันทาภิวัธน์ 18575
แนวทางการดูแลสตรีและเด็กหญิงที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรา ดาราณี มิเงินทอง 10673
Basic Genetics : Modes of inheritance ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ 21259
การบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (Pelvic Floor Muscle Training) นภวรี จันทรวงศ์ 12209
Embryogenesis and Fetal Morphological Development ชลรส เจริญรัตน์ 8180
Pelvic anatomy and clinical correlation ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ 8941
Vulvovaginal atrophy ภพรรัต ตันติวุฒิกุล 8521
การผ่าตัดคลอดลูกแบบอิงหลักฐานประจักษ์ทางการแพทย์ อรพิน จิตคุณธรรมกุล 19196
TORCH infection inpregnancy มัลลิกา วงศ์ชนะ 14409
การทำลายเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial ablation) ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์ 9556
Benefit and risk of postmenopausal hormone therapy วสกร เสือดี 10769
ภาวะขนดก (Hirsutism) ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์ 21846
ภาวะทารกโตช้าในครรภ์ ภพรรัต ตันติวุฒิกุล 25899
Ovarian germ cell neoplasms ชลรส เจริญรัตน์ 10926
Targeted therapy in gynecologic malignancy ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ 7177
การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดทางนรีเวช วสกร เสือดี 25471
ภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย 39139
Antiphospholipid syndrome พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง 17649
Topic Review: Cephalopelvic Disproportion: Pelvic assessment ศศิวิมล ศรีสุโข 29352
Do we know about Radical hysterectomy? ศรันยา ชิตตระกูล 10435
Induction of labor : การชักนำการคลอด เจษฎา ใจพรหม 33169
Adolescent endometriosis ชาญฤทธิ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ 12645
Breastfeeding (การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่) ชลรส เจริญรัตน์ 38940
ยาต้านไวรัสที่ใช้ในการรักษาโรคเอดส์สำหรับสตรีตั้งครรภ์ ภักดี แก้วแปงจันทร์ 10058
ทางเลือกในการสงวนภาวะเจริญพันธุ์สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนรีเวช สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร 5658
การคุมกำเนิดในวัยรุ่น ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์ 29687
การเจ็บครรภ์คลอด ณัฐพัชร์ จันทรสกา 22991
Pelvic organ prolapse ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ 15958
ภาวะการมีบุตรยากที่มีสาเหตุจากเพศชาย ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย 29504
การรักษาภาวะปวดประจำเดือน ศิรินาถ ศิริเลิศ 22241
การตั้งครรภ์เกินกำหนด (Postterm pregnancy) อรพิน จิตคุณธรรมกุล 34470
Array comparative genomic hybridization (aCGH) บงกช ชาครบัณฑิต 10343
Overview in Abdominal Hysterectomy ศศิวิมล ศรีสุโข 22201
มะเร็งปากมดลูก (cervical cancer) ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์ 29657
การทดสอบความสมบูรณ์ของปอดของทารกในครรภ์ ภักดี แก้วแปงจันทร์ 34350
แนวทางการดูแลรักษาและติดตามผู้ป่วยเนื้องอกรังไข่ชนิด Low Malignant Potential เจษฎา ใจพรหม 9690
Hereditary gynecologic cancers ภพรรัต ตันติวุฒิกุล 8032
Common Doppler Studies in Obstetrics ศรันยา ชิตะตระกูล 16714
Hyperprolactinemia พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง 23598
Obstetric Outcomes after Conservative Treatment of Intraepithelial and Early Invasive Cervical Lesions ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ 4969
การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ศิรินาถ ศิริเลิศ 35360
Leiomyosarcoma (LMS) สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร 12084
Thyroid disorders in pregnancy เจษฎา ใจพรหม 26094
Laparoscopic Gynecologic Surgery มนฤดี เตชะอินทร์ 18939
Fetal Death ณัฐพัชร์ จันทรสกา 31597
Trauma in Pregnancy วรุณสิริ หงส์ลดารมภ์ 13478
Management of adult sexual assault นพมาศ ถาธัญ 21025
Recurrent Pregnancy Loss สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร 8566
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระหว่างตั้งครรภ์ พนิดา มีลาภกิจ 33700
Combined Estrogen-Progestin contraception บงกช ชาครบัณฑิต 22211
Urinary tract injury in gynecologic surgery เพ็ญพรรณ บุตรชัยงาม 16773
An Approach to Clinical Diagnosis & Management : Common Vulvar Dermatoses ศศิวิมล ศรีสุโข 61699
Appropriate use of tocolytics ศิรินาถ ศิริเลิศ 20058
Quality of Life in Ovarian cancer ศรันยา ชิตตระกูล 8293
ช่องทางการผ่าตัดมดลูก (Route of Hysterectomy) ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย 17807
Nutrition in pregnancy เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร 32058
Ultrasonography in Obstetric Emergencies ภัทรามาส เลิศชีวกานต์ 49247
Primary Peritoneal Carcinoma พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง 15718
Beyond Contraceptive Benefit นพมาศ ถาธัญ 20758
Ovulation Induction Drugs for Anovulatory Patients ปิยธิดา ภุมรา 20573
การป้องกันโรคกระดูกพรุนในหญิงวัยหมดประจำเดือน ภักดี แก้วแปงจันทร์ 17024
Fertility sparing surgery for invasive cervical cancer พนิดา มีลาภกิจ 7171
Primary Ovarian Insufficiency อสมา วาณิชตันติกุล 13432
Preconceptional Evaluation and Counseling วรุณสิริ หงส์ลดารมย์ 8553
Malaria in Pregnancy วิทวัส เชยพันธุ์ 10060
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Adolescent Pregnancy) มนฤดี เตชะอินทร์ 79019
การใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อในระหว่างการคลอด เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร 24727
Polycystic ovary syndrome ภัทรามาศ เลิศชีวกานต์ 40480
Update American Cancer Society Guidelines for Screening Cervical Cancer เพ็ญพรรณ บุตรชัยงาม 7389
Current Management of Gestational Trophoblastic Neoplasia อสมา วาณิชตันติกุล 12789
Cervical Insufficiency ปิยะธิดา ภุมรา 14163
Preterm Premature Rupture of Membranes สุชิน กันทาวงค์ 44307
Amniotic fluid embolism syndrome อภิวัฒน์ เอื้ออังกูร 21111
Stress urinary incontinence in menopause เพ็ญพรรณ บุตรชัยงาม 22608
Preoperative and Postoperative Care อสมา วาณิชตันติกุล 66618
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์ วิทวัส เชยพันธ์ 107764
Update in Management of Abnormal Cervical Cancer Screening Tests มนฤดี เตชะอินทร์ 10221
Pathogenesis and treatment of infertility in woman with endometriosis ปิยธิดา ภุมรา 8108
Fetal Surveillance วรุณศิริ หงส์ลดารมย์ 55971
การติดเชื้อ HIV ในสตรีตั้งครรภ์ ภัทรามาส เลิศชีวกานต์ 48544
Dietary Iodine in Pregnancy and Postpartum จิตรากานต์ เจริญบุญ 9279
Labor Pain Management กมลนัทธ์ ประพันธ์วัฒนะ 25197
Dysfunctional uterine bleeding เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร 57770
Osteonecrosis of the jaw พนิดา มีลาภกิจ 13992
Ovarian tumor in pregnancy จิตรากานต์ เจริญบุญ 14752
Induced Abortion กมลนัทธ์ ประพันธ์วัฒนะ 32672
Gestational carrier pregnancy and Oocyte donation อภิวัฒน์ เอื้ออังกูร 11334
A practical Approach to Ambiguous Genitalia รุสลีนาห์ โตะอาดัม 23237
Pessary Usage in Pelvic Organ Prolapse รวีวรรณ คำโพธิ์ 16111
Medical Ethics in OB-GYN พนารัตน์ สิริคุณาลัย 20859
Neonatal Resuscitation:2010 ขจร อาชวานันทกุล 36964
Update in HT ณัฐนิตา มัทวานนท์ 5065
Cervical cancer in pregnancy สุชิน กันทาวงศ์ 8294
Non-pharmacological management of labor pain จิตรากานต์ เจริญบุญ 15279
Dermatoses of Pregnancy เกื้อหนุน บัวไพจิตร 21654

Login Form