Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

20April2019

You are here: Home
6-190304aS

ปฏิบัติงานระหว่าง 4 มีนาคม – 31 มีนาคม 2562

นักศึกษาแพทย์ปีที่ 6 กลุ่ม 12

รายชื่อนักศึกษาแพทย์ปีที่ 6  กลุ่ม 12 (A) ปฏิบัติงานระหว่าง 4 มีนาคม – 31 มีนาคม 2562

1. นายกัญจน์ หวังพิริยะพาณิช
2. น.ส.ณิชมน โชคธนะศิริ
3. นายต่อพงศ์ สุวรรณมณี
4. น.ส.ธมนวรรณ มณฑีรรัตน์
5. นายนพบดี อินทรปัญญา
6. นายบรรณสรณ์ ฤกษ์สง่า
7. น.ส.รักษ์พร ตั้งฑีฆะรักษ์

6-190304bS

รายชื่อนักศึกษาแพทย์ปีที่ 6  กลุ่ม 12 (B) ปฏิบัติงานระหว่าง 4 มีนาคม – 31 มีนาคม 2562

1. น.ส.มาชิดา ศักดาศรี
2. น.ส.อภิชญา ผลบุญ
3. น.ส.รัตนาภรณ์ ตายา
4. น.ส.ศรัณย์พร เจริญสวัสดิ์
5. นายเกียรติศักดิ์ จิโน
6. น.ส.ธันยพร คงศรีศักดิ์
7. น.ส.รจนา ดวงใจ

6-190304cS

ายชื่อนักศึกษาแพทย์ปีที่ 6  กลุ่ม 12 (C) ปฏิบัติงานระหว่าง 4 มีนาคม – 31 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลฝาง

1. น.ส.บวรลักษณ์ รักษาดี (ฝ)
2. น.ส.กุลพรรณ ประภัสระกูล (ฝ)
3. น.ส.กานต์ชนก คำศรี (ฝ)

6-190304dS 

รายชื่อนักศึกษาแพทย์ปีที่ 6  กลุ่ม 12 (D) ปฏิบัติงานระหว่าง 4 มีนาคม – 31 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลจอมทอง

1. นายธนสรรค์ จำปา (จ)
2. นายสมิทธ์ ศรีพรหมมาศ (จ)
3. นายชลธี บุญแทน (จ)

  • Written by Administrator
  • Hits: 40
6-190204aS

ปฏิบัติงานระหว่าง 4 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562

นักศึกษาแพทย์ปีที่ 6 กลุ่ม 11

รายชื่อนักศึกษาแพทย์ปีที่ 6  กลุ่ม 11 (A) ปฏิบัติงานระหว่าง 4 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562

1. น.ส.กวินรัฏฏ์ ศรีสุธีนนท์
2. นายฐิติกร เจียงประดิษฐ์
3. น.ส.ณัฐชยาญ์ คุณานิจถาวร
4. นายดนัยณัฏฐ์ นราธรศิรกุล
5. น.ส.ธิดารัตน์ โบว์วงศ์ประเสริฐ
6. น.ส.นัทธมน สวนศิลป์พงศ์
7. นายพฤกษ์ วงศ์มณีโรจน์
8. น.ส.วรัญญา อ่อนตา

6-190204bS

รายชื่อนักศึกษาแพทย์ปีที่ 6  กลุ่ม 11 (B) ปฏิบัติงานระหว่าง 4 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562

1. นายวีรภัทร ฟูอานันท์
2. น.ส.จรรยารักษ์ กาวิละ
3. น.ส.ชนัญชิดา เหลื่อมมงคล
4. นายณัฐณรงค์ เจริญสุขศิริกุล
5. น.ส.พรภิมล ไชยมาลา
6. น.ส.วารุณี ฟูใจ

6-190204cS

ายชื่อนักศึกษาแพทย์ปีที่ 6  กลุ่ม 11 (C) ปฏิบัติงานระหว่าง 4 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลฝาง

1. นายพงศ์พิชญ์ พงศานนท์ (ฝ)
2. นายทศพล โสภณ (ฝ)
3. นายณพัส ปุญญพัฒน์วรโชติ (ฝ)

6-190204dS 

รายชื่อนักศึกษาแพทย์ปีที่ 6  กลุ่ม 11 (D) ปฏิบัติงานระหว่าง 4 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลจอมทอง

1. น.ส.เกวลิน วรรธนัจฉริยา (จ)
2. น.ส.ภวิกา ศรีนวล (จ)
3. น.ส.มนรดา อมรทิพย์สกุล (จ)

  • Written by Administrator
  • Hits: 100
6-181210aS

ปฏิบัติงานระหว่าง 10 ธันวาคม 2561 – 6 มกราคม 2562

นักศึกษาแพทย์ปีที่ 6 กลุ่ม 9

รายชื่อนักศึกษาแพทย์ปีที่ 6  กลุ่ม 9 (A) ปฏิบัติงานระหว่าง 10 ธันวาคม 2561 – 6 มกราคม 2562

1. น.ส.ณัฐปัณชญา แก้วพรม
2. น.ส.ทักษพร จันทร์ดี
3. นายนัทธพงศ์ วิญญูหัตถกิจ
4. นายพาสุข สิทธิโลก
5. นายวรัญสรณ์ กรินทราทันต์
6. นายศิริชัย ศรีชัยรัตนกูล
7. นายสิรวิชญ์ ไตรศิวะกุล

6-181210bS

รายชื่อนักศึกษาแพทย์ปีที่ 6  กลุ่ม 9 (B) ปฏิบัติงานระหว่าง 10 ธันวาคม 2561 – 6 มกราคม 2562

1. นายสุภาพ แสงอลังการ
2. น.ส.กัลยรัตน์ ขัติยะ
3. น.ส.ธิดารัตน์ จินาเดช
4. น.ส.วรัชยา ชฎาธาร
5. น.ส.บุษบา เครือประเสริฐ
6. น.ส.พิมพ์ชนก คำเพชร
7. น.ส.รัตติยา โปทา

6-181210cS

ายชื่อนักศึกษาแพทย์ปีที่ 6  กลุ่ม 9 (C) ปฏิบัติงานระหว่าง 10 ธันวาคม 2561 – 6 มกราคม 2562 ณ โรงพยาบาลฝาง

1. น.ส.ชนิตา ชัยชาญ (ฝ)
2. น.ส.ธีรนันท์ จันทิมา (ฝ)
3. น.ส.พรรณรัตน์ บุษยพรรณพงศ์ (ฝ)

6-181210dS 

รายชื่อนักศึกษาแพทย์ปีที่ 6  กลุ่ม 9 (D) ปฏิบัติงานระหว่าง 10 ธันวาคม 2561 – 6 มกราคม 2562 ณ โรงพยาบาลจอมทอง

1. น.ส.กฤตยาณี อิทธิเดชารณ (จ)
2. น.ส.ฐิติมา อุ้มชู (จ)
3. น.ส.นาภิชา สุไพที (จ)

  • Written by Administrator
  • Hits: 168
6-190107aS

ปฏิบัติงานระหว่าง 7 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562

นักศึกษาแพทย์ปีที่ 6 กลุ่ม 10

รายชื่อนักศึกษาแพทย์ปีที่ 6  กลุ่ม 10 (A) ปฏิบัติงานระหว่าง 7 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562

1. น.ส.บัณพร กิตติรัตนวศิน
2. น.ส.ฝ้ายคำ ศรีทิภัณฑ์
3. น.ส.พัทธ์ธีรา ศรีศุจิกุล
4. น.ส.แพรวพรรณ ณ เชียงใหม่
5. นายภานุพงศ์ จันพึก
6. นายวรโชติ โชติชานนท์
7. นายศิวัช เนียมจั่น

6-190107bS

รายชื่อนักศึกษาแพทย์ปีที่ 6  กลุ่ม 10 (B) ปฏิบัติงานระหว่าง 7 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562

1. น.ส.ชัญญา อุ่นปัญโญ
2. น.ส.ธัญลักษณ์ เกียรติวัฒนเจริญ
3. นายปิยพัทธ์ คล้ายสุบรรณ
4. นายธนัญชัย ศรีชัยยันต์
5. นายธีรภัทร์ มหิทธาฟองกุล
6. นายปพน พันธุ์จินดา
7. นายพิสิษฐ์ ชื่นสายชล

6-190107cS

ายชื่อนักศึกษาแพทย์ปีที่ 6  กลุ่ม 10 (C) ปฏิบัติงานระหว่าง 7 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลฝาง

1. นายคีตา ลอมศรี (ฝ)
2. นายพุฒินาท วนรัตน์วิจิตร (ฝ)
3. นายเศรษฐพงศ์ พิทักษ์กิจรณกร (ฝ)

6-190107dS 

รายชื่อนักศึกษาแพทย์ปีที่ 6  กลุ่ม 10 (D) ปฏิบัติงานระหว่าง 7 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลจอมทอง

1. น.ส.กมลรัตน์ มณฑาทิพย์ (จ)
2. น.ส.จิราพัชร เทพพรมวงศ์ (จ)
3. น.ส.ศิรดา ปวีณเกียรติคุณ (จ)

  • Written by Administrator
  • Hits: 177
6-181112aS

ปฏิบัติงานระหว่าง 12 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2561

นักศึกษาแพทย์ปีที่ 6 กลุ่ม 8

รายชื่อนักศึกษาแพทย์ปีที่ 6  กลุ่ม 8 (A) ปฏิบัติงานระหว่าง 12 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2561

1. น.ส.ฆัญกา ฉั่วตระกูล
2. นายกนกชัย ศุภศฤงคาร
3. นายณัฐดนัย เถื่อนวรรณา
4. นายนภดล ยลสิริธัม
5. นายปรัชญา ศรีสุวรรณ์
6. น.ส.ปัณฑารีย์ คมขำ
7. น.ส.เปมิกา พนธารา

6-181112bS

รายชื่อนักศึกษาแพทย์ปีที่ 6  กลุ่ม 8 (B) ปฏิบัติงานระหว่าง 12 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2561

1. นายวราวิทย์ ธรรมะ
2. น.ส.จิราภา พู่เจริญ
3. น.ส.ธวัลรัตน์ อุ่นจิตติ
4. นายพงษ์อนันต์ ตันตินราวัฒน์
5. นายพณัฐ เตอะอ้าย
6. น.ส.ธมลวรรณ ฉัตรเงิน
7. น.ส.ชนากานต์ กางกริช

6-181112cS

ายชื่อนักศึกษาแพทย์ปีที่ 6  กลุ่ม 8 (C) ปฏิบัติงานระหว่าง 12 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2561 ณ โรงพยาบาลฝาง

1. น.ส.ศสินี ตรีวัฒนาวงศ์ (ฝ)
2. น.ส.ปรีชญา ฟองเมฆ (ฝ)

6-181112dS 

รายชื่อนักศึกษาแพทย์ปีที่ 6  กลุ่ม 8 (D) ปฏิบัติงานระหว่าง 12 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2561 ณ โรงพยาบาลจอมทอง

1. นายณัฐวัฒน์ ต๊ะวิไชย (จ)
2. นายณรงค์กร ฟูมะเฟือง (จ)
3. นายภัทรชนน กองทอง (จ)

  • Written by Administrator
  • Hits: 247