Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

20April2019

You are here: Home
5-190128aS

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2562

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 11

รูปนศพ. ปี 5 กลุ่ม 11 (ก) ที่ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่  28 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2562 

1. นายจักรกฤษณ์ ปินตาคำ
2. นายณัฐสิษฐ์ บุญรัตนบัณฑิต
3. นายภานุพงษ์ ใหม่คำ
4. นายวรพล ชัยชมภู
5. นางสาวสิริกร ภาวนะกีรติ
6. นางสาวอรพรรณ เสงี่ยมพร

5-190128bS

รูปนศพ. ปี 5 กลุ่ม 11 (ข) ที่ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2562

1. นายสุภาสกร วงศ์กุณา
2. นายณัฐวัฒน์ คงกรุดี
3. นายแทน ปินทอง
4. นายธีรภัทร ศิริเพ็ญพร
5. นายนราธิป ลิมปิยะศรีสกุล
6. นายพงศกร เชเวดิต

  • Written by Administrator
  • Hits: 61
5-181231aS

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม - 27 มกราคม 2562

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 10

รูปนศพ. ปี 5 กลุ่ม 10 (ก) ที่ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่  31 ธันวาคม - 27 มกราคม 2562 

1. นายพีรวิชญ์ ชื่นวจีธรรม
2. น.ส.ชินตะวัน ใฝ่จิต
3. นายณัฐชนน กุลสัมฤทธิ์ผล
4. นายณัฐภัทร ศรีวิชัย
5. น.ส.พัทน์นลิน เพียรการ
6. นายศุภณัฐ โสภณอุดมสิน

5-181231bS

รูปนศพ. ปี 5 กลุ่ม 10 (ข) ที่ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม - 27 มกราคม 2562

1. น.ส.กัญญาสิริ เกาะสุวรรณ์
2. น.ส.โชษิตา นันต๊ะ
3. น.ส.นุชนาฏ กองสังข์
4. น.ส.เพ็ญพิชชา พงศ์ชัยเดชา
5. น.ส.ภัณฑิรา แสงปัน
6. น.ส.อชิรญา เรืองชัยศิวเวท

  • Written by Administrator
  • Hits: 91
5-181105aS

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 8

รูปนศพ. ปี 5 กลุ่ม 8 (ก) ที่ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่  5 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 

1. นายขจรวัฒน์ วัฒนาพร
2. นายธีรวัฒน์ ศรีวะโลสกุล
3. นายพีระ เดชพิทักษ์
4. นายมาวิน นามตะ
5. นายศุภสิทธิ์ สื่อรุ่งเรือง
6. น.ส.สิริภัทร ปัทมภาสสกุล

5-181105bS

รูปนศพ. ปี 5 กลุ่ม 8 (ข) ที่ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561

1. น.ส.กัญญ์วรา ตุลาพันธ์
2. น.ส.ชนาพร รัตนสะอาด
3. น.ส.ทิพานัน พิสิษฐ์กุล
4. นายพสิษฐ์ สิงห์สี
5. น.ส.พัชรี ดำรงโภวรรณ
6. น.ส.พิมพ์พลอย จรดล
7. นายปัณวรรธน์ วิทยวิชาอนันต์

 

  • Written by Administrator
  • Hits: 153
5-181203aS

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 3 - 30 ธันวาคม 2561

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 9

รูปนศพ. ปี 5 กลุ่ม 9 (ก) ที่ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่  3 - 30 ธันวาคม 2561 

1. น.ส.ชลิตา สามห้วย
2. น.ส.จิรานันท์ ปัญโญใหญ่
3. น.ส.อสมา ธำรงลักษณ์
4. น.ส.รวิปรียา เหล่าศิริรัตน์
5. น.ส.วศินี แก้วบุตร
6. น.ส.อัญมณฑ์ จริงธนสาร

5-181203bS

รูปนศพ. ปี 5 กลุ่ม 9 (ข) ที่ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 3 - 30 ธันวาคม 2561

1. นายคเณศ คำแจ้
2. น.ส.ธัญสุดา โอวภากรณ์
3. นายพงศธร เลขวรรณวิจิตร
4. น.ส.ภาสิริ เกิดสินธ์ชัย
5. น.ส.รวีวรรณ เจียมเกตุ
6. น.ส.ศิรดา ชัยชนะชูเชิด
7. น.ส.พิมพ์เพชร พัวพรพงษ์

 

  • Written by Administrator
  • Hits: 135
5-181008aS

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 7

รูปนศพ. ปี 5 กลุ่ม 7 (ก) ที่ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่  8 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561 

1. นางสาวกรกนก ศรีมนัส
2. นางสาวจิรนันท์ สายยืด
3. นางสาวณัฏฐณิชา เริมก่อกุล
4. นายณัฐทร วิจิตรานนท์
5. นายนพณัฐ ลือวิฑูรเวชกิจ
6. นายวณัฐ แม้นธนาวงศ์สิน

5-181008bS

รูปนศพ. ปี 5 กลุ่ม 7 (ข) ที่ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561

1. นายกิตติวัฒน์ สิริโรจนพานิชกุล
2. นายปริญญ์ พงษ์สาระนันทกุล
3. นายภานุพงศ์ เหลืองแดง
4. นางสาวสิดาพร ลุยศิริโรนกุล
5. นายสิรภพ ธีระสุขะกุล
6. นายรัตนพงศ์ พรมอุทัย

  • Written by Administrator
  • Hits: 165