Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

27June2019

You are here: Home
5-190520aS

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ วันที่ 20 พ.ค. - 16 มิ.ย. 2562

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 2

รูปนศพ. ปี 5 กลุ่ม 2 (ก) ที่ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่  วันที่ 20 พ.ค. - 16 มิ.ย. 2562 

1. นายเจษฎา ไชยเมือง
2. น.ส.กรองแก้ว สกุลปิยะเทวัญ
3. น.ส.คัทลียา วิเศษสมิต
4. นายเจริญพงษ์ กลิ่นเกลี้ยง
5. น.ส.ชนิสรา ผิวผ่อง
6. นายชยุตพงศ์ คาแสง
7. น.ส.ณิชกานต์ หงษ์สุพรรณ
8. น.ส.ธัญชนก ภู่ทอง

5-190520bS

รูปนศพ. ปี 5 กลุ่ม 2 (ข) ที่ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ วันที่ 20 พ.ค. - 16 มิ.ย. 2562

1. นายนราวิชญ์ วงศ์คามูล
2. นายปรมัตถ์ แถบเงิน
3. น.ส.ภัทรมน สันกว๊าน
4. น.ส.เยาวเรศ ตันติวิท
5. นายรณภัทร ปฐมาวัฒนากาญจน์
6. นายวรัชญ์ บุษยพรรณพงศ์
7. น.ส.ศุภารัฐ ศิริพันธ์
8. น.ส.สรัลชนา ปัตตะพงศ์

  • Written by Administrator
  • Hits: 44
5-190422aS

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ วันที่ 22 เม.ย. - 19 พ.ค. 2562

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 1

รูปนศพ. ปี 5 กลุ่ม 1 (ก) ที่ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่  วันที่ 22 เม.ย. - 19 พ.ค. 2562 

1. นายกฤติธี ทับเที่ยง
2. น.ส.กันติชา จิ๋วเเก้ว
3. น.ส.กิตติภัฎ ตุ้ยเต็มวงค์
4. น.ส.ขวัญมนัส ธาดาดลทิพย์
5. นายจิตตพล จองน่าน
6. น.ส.จุฬารัตน์ สันต์บุรุษ
7. นายชนมภูมิ วรวัฒนานนท์

5-190422bS

รูปนศพ. ปี 5 กลุ่ม 1 (ข) ที่ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ วันที่ 22 เม.ย. - 19 พ.ค. 2562

1. นายณภัทร บุญญากาญจนะรักษ์
2. น.ส.บงกช วิจิตรจรัสแสง
3. นายปฏิภาณ สิทธิประเวศ
4. นายปวริศร์ ปิยะชน
5. น.ส.พิชญาณี ยะวิญชาญ
6. นายวรรณรัชต์ รัตนวรรณพันธ์
7. นายสารัมภ์ ศรีสุวรรณ

  • Written by Administrator
  • Hits: 74
5-181231aS

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม - 27 มกราคม 2562

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 10

รูปนศพ. ปี 5 กลุ่ม 10 (ก) ที่ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่  31 ธันวาคม - 27 มกราคม 2562 

1. นายพีรวิชญ์ ชื่นวจีธรรม
2. น.ส.ชินตะวัน ใฝ่จิต
3. นายณัฐชนน กุลสัมฤทธิ์ผล
4. นายณัฐภัทร ศรีวิชัย
5. น.ส.พัทน์นลิน เพียรการ
6. นายศุภณัฐ โสภณอุดมสิน

5-181231bS

รูปนศพ. ปี 5 กลุ่ม 10 (ข) ที่ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม - 27 มกราคม 2562

1. น.ส.กัญญาสิริ เกาะสุวรรณ์
2. น.ส.โชษิตา นันต๊ะ
3. น.ส.นุชนาฏ กองสังข์
4. น.ส.เพ็ญพิชชา พงศ์ชัยเดชา
5. น.ส.ภัณฑิรา แสงปัน
6. น.ส.อชิรญา เรืองชัยศิวเวท

  • Written by Administrator
  • Hits: 149
5-190128aS

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2562

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 11

รูปนศพ. ปี 5 กลุ่ม 11 (ก) ที่ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่  28 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2562 

1. นายจักรกฤษณ์ ปินตาคำ
2. นายณัฐสิษฐ์ บุญรัตนบัณฑิต
3. นายภานุพงษ์ ใหม่คำ
4. นายวรพล ชัยชมภู
5. นางสาวสิริกร ภาวนะกีรติ
6. นางสาวอรพรรณ เสงี่ยมพร

5-190128bS

รูปนศพ. ปี 5 กลุ่ม 11 (ข) ที่ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2562

1. นายสุภาสกร วงศ์กุณา
2. นายณัฐวัฒน์ คงกรุดี
3. นายแทน ปินทอง
4. นายธีรภัทร ศิริเพ็ญพร
5. นายนราธิป ลิมปิยะศรีสกุล
6. นายพงศกร เชเวดิต

  • Written by Administrator
  • Hits: 117
5-181203aS

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 3 - 30 ธันวาคม 2561

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 9

รูปนศพ. ปี 5 กลุ่ม 9 (ก) ที่ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่  3 - 30 ธันวาคม 2561 

1. น.ส.ชลิตา สามห้วย
2. น.ส.จิรานันท์ ปัญโญใหญ่
3. น.ส.อสมา ธำรงลักษณ์
4. น.ส.รวิปรียา เหล่าศิริรัตน์
5. น.ส.วศินี แก้วบุตร
6. น.ส.อัญมณฑ์ จริงธนสาร

5-181203bS

รูปนศพ. ปี 5 กลุ่ม 9 (ข) ที่ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 3 - 30 ธันวาคม 2561

1. นายคเณศ คำแจ้
2. น.ส.ธัญสุดา โอวภากรณ์
3. นายพงศธร เลขวรรณวิจิตร
4. น.ส.ภาสิริ เกิดสินธ์ชัย
5. น.ส.รวีวรรณ เจียมเกตุ
6. น.ส.ศิรดา ชัยชนะชูเชิด
7. น.ส.พิมพ์เพชร พัวพรพงษ์

 

  • Written by Administrator
  • Hits: 198