Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

20April2019

You are here: Home
4-181224aS

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2561 – 20 มกราคม 2562

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 

รูปนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 กลุ่ม 9A ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2561 – 20 มกราคม 2562

1. นศพ.วนัษกานต์ ฉิมแย้ม
2. นศพ.วรมนพรรณ เคลือบวัง
3. นศพ.เจษฎากร วัชโรภาส
4. นศพ.ณัฐนนท์ พงษ์ศิริเวทย์ *
5. นศพ.ณัฐพงษ์ สุธัมโมพศุตม์
6. นศพ.นราวิชญ์ สุขะวงศ์นันท์
7. นศพ.เนติ จันทร์แสง

4-181224bS

รูปนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 กลุ่ม 9B ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2561 – 20 มกราคม 2562

1. นศพ.ปัณณวัฒน์ ต่ออภิชาตตระกูล *
2. นศพ.มงคล โชครัศมีหิรัญ
3. นศพ.มาฆะพัฒน์ เหลาหชัยอรุณ
4. นศพ.วัศณัฐ สันติวงศ์
5. นศพ.ศุทธินี พู่ประเสริฐศักดิ์
6. นศพ.ศุภกฤษฏิ์ ท่านมุข
7. นศพ.สิปปภาส วังศรี
8. นศพ.สุกฤษฎิ์ สิทธิรังสรรค์

  • Written by Administrator
  • Hits: 202
4-181126aS

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2561

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 

รูปนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 กลุ่ม 8A ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2561

1. นศพ.กฤติธี ทับเที่ยง
2. นศพ.ไกรวี เจริญกาญจน์
3. นศพ.คัทลียา วิเศษสมิต
4. นศพ.ชยุตพงศ์ คำแสง
5. นศพ.เฌอเอม ตติยการุณวงศ์
6. นศพ.ณัฏฐนันท์ ตั้งศรีรัตน์

4-181126bS

รูปนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 กลุ่ม 8B ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2561

1. นศพ.ณัฐวรรธน์ แจ่มอุดมโชต
2. นศพ.ธัญชนก ภู่ทอง
3. นศพ.ปวริศร์ ปิยะชน
4. นศพ.ปิติพงศ์ ศรีสิทธิพจน์
5. นศพ.ภาคภูมิ รักษ์ชูชีพ
6. นศพ.วชิรพันธ์ ไทยมิตร
7. นศพ.วิธิดา จึงวิโรจน์

  • Written by Administrator
  • Hits: 199
4-181001aS

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 - 28 ตุลาคม 2561

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 

รูปนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 กลุ่ม 6A ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 - 28 ตุลาคม 2561

1. นายเจษฎา ไชยเมือง
2. นายอมรพัฒน์ เดียวกนกรัตน์
3. น.ส.กันติชา จิ๋วเเก้ว
4. น.ส.จุฬารัตน์ สันต์บุรุษ
5. น.ส.ณิชาภัทร กีฬาแปง
6. น.ส.ดารารัตน์ โพธิ์อ่อน
7. นายทีปกร ทองก้อน
8. นายธวัลธรณ์ ชัยมงคล *

4-181001bS

รูปนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 กลุ่ม 6B ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 - 28 ตุลาคม 2561

1. น.ส.ธัญชนก อุจะรัตน
2. นายธีรภัทร นวตระกูลพิสุทธิ์
3. น.ส.เนตรชนก นาคทั่ง
4. น.ส.ปาริฉัตร อารยพิทยา
5. นายพีรเดช บูรณวรฐิติกุล
6. นายศรัณย์ สงวนรังศิริกุล
7. นายสิรภพ ภู่นพมาศ
8. นายสิรภัทร เบญจชย *

  • Written by Administrator
  • Hits: 283
4-181029aS

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2561

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 

รูปนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 กลุ่ม 7A ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2561

1. นศพ.สัจจภัทร ถปะติวงศ์
2. นศพ.จิดาภา จิตชาญวิชัย
3. นศพ.ชนิศวรา เฮงเจริญ
4. นศพ.โชษิตา ศรีหิรัญรัตน์
5. นศพ.ธนพนธ์ มาน้อย
6. นศพ.ธรรศ ศีตมโนชญ์
7. นศพ.ธีรดนย์ พินิชกชกร

4-181029bS

รูปนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 กลุ่ม 7B ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2561

1. นศพ.พิชญาณี ยะวิญชาญ
2. นศพ.วรวิทย์ ตันทโอภาส
3. นศพ.วศิน พิพิธพงศ์สันต์
4. นศพ.ศิวกร ด่านสีทอง
5. นศพ.สรภูม สุนทรพันธ์
6. นศพ.สารัมภ์ ศรีสุวรรณ
7. นศพ.อารีพา สุนทรพันธ์

  • Written by Administrator
  • Hits: 299
4-180903aS

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 3 - 30 กันยายน 2561

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 

รูปนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 กลุ่ม 5A ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 3 - 30 กันยายน 2561

1. นศพ.ชนิสรา ผิวผ่อง
2. นศพ.ชโยภาส ชุมคง
3. นศพ.ณัฐมน อ่อนต้น
4. นศพ.ณัฐวรา ชินโชติลี้สกุล
5. นศพ.ธนากร พัฒนธนาเดชา
6. นศพ.ธัช หลายศิริเรืองไร
7. นศพ.นฤมล นาคขันทอง

4-180903bS

รูปนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 กลุ่ม 5B ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 3 - 30 กันยายน 2561

1. นศพ.นุติ สุริ
2. นศพ.ภูวกร แสงทองอร่าม
3. นศพ.เยาวเรศ ตันติวิท
4. นศพ.ศุภารัฐ ศิริพันธ์
5. นศพ.สรัลชนา ปัตตะพงศ์
6. นศพ.สุณัฐชา โคระทัต
7. นศพ.อรยเมธ พยอมยงค์

  • Written by Administrator
  • Hits: 354