Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

26June2019

You are here: Home Contact Us Supporting Staff

Supporting Staff

อีเมล์ของเจ้าหน้าที่ (สาย ข., สาย ค.) ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Filter
Display # 
Name Position Phone
อัจฉราวรรณ แสนสุภา งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
นริสา ศรีบัณฑิตมงคล พยาบาลงานการวิจัย 053-945552, 053-946430
รุ่งอรุณ เศรษฐบุตร พยาบาลงานการวิจัย
รัตนาภรณ์ เศขรฤทธิ์ พยาบาลงานการวิจัย
วราภรณ์ จันทรวงค์ พยาบาลงานการวิจัย
วราภรณ์ ภิรมย์เลิศอมร เทคนิคการแพทย์งานการวิจัย
นุชนาต สุนทรลิ้มศิริ พยาบาลงานวางแผนครอบครัว