Contact Us

ชื่อภาควิชา : จุลชีววิทยา

ที่ตั้ง : 
สำนักงานภาควิชาจุลชีววิทยา ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา :
ภาควิชาจุลชีววิทยาเดิมเป็นหน่วยจุลชีววิทยา สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา เมื่อเริ่มก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2501 ซึ่งภาควิชาปรีคลินิกมีเพียง 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ภาควิชาสรีรวิทยา และภาควิชาพยาธิวิทยา ต่อมาในปี พ.ศ. 2506 หน่วยจุลชีววิทยาได้แยกมาตั้งเป็นภาควิชา จุลชีววิทยา โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันตามลำดับ ดังนี้

 

1. ศ.นพ. สมาน วรรธนะภูติ ระหว่างวันที่ 18 เม.ย. 2506 - 30 พ.ค. 2508
2. ศ.นพ. กัมพล พนัสอำพล ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. 2508 - 20 ก.พ. 2526
3. ผศ.นพ. วิชาญ วิทยาศัย ระหว่างวันที่ 21 ก.พ. 2526 - 20 ก.พ. 2530
4. รศ.ดร. ปริมณฑ์ กาญจนัษฐิติ ระหว่างวันที่ 21 ก.พ. 2530 - 20 ก.พ. 2538
5. รศ.ดร. นิวัตน์ มณีกาญจน์ ระหว่างวันที่ 21 ก.พ. 2538 - 28 ก.พ. 2546
6. รศ. ประสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล ระหว่างวันที่   1 มี.ค. 2546 -   1 มี.ค. 2550
7. ผศ.นพ.ชุมพล สกลวสันต์ ระหว่างวันที่   2 มี.ค. 2550 -  ปัจจุบัน

สถานภาพปัจจุบัน :

ภาควิชาจุลชีววิทยาได้จัดแบ่งหน่วยงานเป็นการภายในออกเป็น 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน  สาขาวิชาวิทยาไวรัส สาขาวิชาวิทยาแบคทีเรีย และ สาขาวิชาวิทยาเชื้อรา

บุคลากรในภาควิชาฯ ประกอบด้วย ข้าราชการ สาย ก 12 คน พนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานประจำเต็มเวลา)ตำแหน่ง อาจารย์ 10 คน ข้าราชการสาย ข 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร) 1 คน นักวิทยาศาสตร์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 1 คน นักเทคนิคการแพทย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 2 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน และลูกจ้างชั่วคราว 7 คน รวมบุคลากรของภาควิชาฯ ทั้งหมด 37 คน

ภาควิชาจุลชีววิทยามีภาระงานด้านการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยในระดับปริญญาตรีจัดให้มีการสอนกระบวนวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์แก่ นักศึกษาคณะต่างๆ ได้แก่ นักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัช พยาบาล และศึกษาศาสตร์
ส่วนในระดับปริญญาโท ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 โดยในช่วงแรกๆ หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดการเรียนการสอนที่ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล และเมื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิดบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้โอนย้ายเข้าสังกัดในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2521-2522 เป็นต้นมา
ส่วนในระดับปริญญาเอก ภาควิชาได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ขึ้นในปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา ขณะนี้ภาควิชามีนักศึกษาในระดับปริญญาโท 20 คน และระดับปริญญาเอก 8 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว.) 7 คน

ด้านการวิจัย อาจารย์ในภาควิชาฯได้ทำงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ได้มีผลงานพิมพ์ในวารสารภายในประเทศ ประมาณ 182 เรื่อง และวารสารนานาชาติ ประมาณ 235 เรื่อง

ด้านการบริการวิชาการ ภาควิชาฯ ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อต่างๆตรวจพิเศษ โดยเน้นการที่ใช้วิธีการตรวจเฉพาะ ได้แก่ การตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า การตรวจหา Anti-HIV antibody, การตรวจนับ CD4 lymphocytes, การตรวจหา Anti-nuclear factor (ANF) และการตรวจเพื่อพิสูจน์ยืนยันเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราบางชนิด เป็นต้น