แพทย์ประจำบ้าน

  
(พ.ศ. 2504)
 

รศ.พญ.จำนง (ลิลิต) สีตะพันธ์  อาจารย์พิเศษ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นพ.เถลิง พลจันทร์ U.S.A.

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2505)
 
ศ.นพ กำพล กลั่นกลิ่น อาจารย์พิเศษ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พญ.เรวดี (พรหมโมบล) ณ สงขลา  รพ.กรุงเทพคริสเตียน ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2506)
 
นพ.จุล กาญจนเจตนี รพ.พระนครศรีอยุธยา อ. เมือง พระนครศรีอยุธยา 13000
นพ.นรา จันทรสมบูรณ์ 11/12 ซอยกอเตย ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นพ.ประกิจ รอดประเสริฐ สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร.พ. ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2507)
 
พญ.พวงน้อย (แก้วเนตร) ณ สงขลา  
รศ.พญ.บุญสม (เหล่าสืบสกุล) ชัยมงคล อาจารย์พิเศษ หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผศ.นพ.วชิระ โมกมล อาจารย์พิเศษ หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.สุราษฎร์ สินอาษา U.S.A.

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2508)
 

ศ.นพ.จำลอง ดิษยวณิช  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.ดุสิต ชุ่มภิรมย์ รพ.ลานนา อ.เมือง เชียงใหม่ 50000
นพ.วรกิจ อิงคณิสร (ถึงแก่กรรม)
นพ.สุวิทย์ นิตวิวัฒนานนท์ U.S.A.

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2509)
 

พญ.ภัทรา (ทองวรินทร์) คูระทอง ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.วชิระ กรุงเทพฯ 10300
ศ.พญ.กรรณิการ์ (สุขเกษม) พรพัฒน์กุล หน่วยทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2510)
 

ผศ.นพ.กิติ รัตนดิลกพาณิชย์ รพ.เชียงใหม่ราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
นพ.เกียรติศักดิ์ พัฒนดิษฎากูร  
นพ.วินัย รักสกุลไทย U.S.A.
นพ.สนั่น แสงสำราญ U.S.A.

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2511)
 

ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ 10300
นพ.สมชัย ศิริกลกาล รพ.เมโย ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900 
นพ.มานิตย์ แสนมณีชัย 14/1 ถนนพหลโยธิน ซอย 13 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นพ.วีระชัย เหลืองจามีกร  
นพ.อุดม เอื้อจงมณ 2138 ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2512)
 

นพ.พิเชษฐ์ โตวิชยธำรง 849 Alexander Court Peterborough Ontario Canada K9K 7H8
นพ.มาโนช ดวงปาริชาติ U.S.A.
นพ.ธีรวัฒน์ ภัทโรพงศ์  U.S.A.
พญ.ดาลัด (อัครชิโนเรศ) เธียรประสิทธิ์  U.S.A.

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2513) รุ่นแรกที่เริ่มสอบวุฒิบัตร
 

ผศ.นพ.วินัย สุริยานนท์  หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.นพ.จิตร จิรรัตน์สถิต หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.โสภณ กำเนิดศุภผล  U.S.A.
พญ.กรองกาญจน์ (มังคละพฤกษ์) ทัศนาญชลี  กองโรคเรื้อน กระทรวงสาธารณสุข อ. เมือง นนทบุรี 11000
นพ.ชัยรัตน์ เหลืองสุวรรณ  U.S.A.
นพ.กสิน เอกมหาชัย  U.S.A.
ผศ.พญ.ประคอง (พฤกพงษ์) วิทยาศัย  หน่วยโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลับไปที่เมนู


(พ.ศ. 2514)
 

นพ.ส่งคุณ ทองประเสริฐ  รพ.แพร่คริสเตียน อ.เมือง จ.แพร่ 54000
รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ เจียมศรีพงษ์  หน่วยโรคทางเดินหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.สมพงษ์ หวลสุริยา  รพ.แมคคอร์มิค อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
นพ.เทอดเกียรติ สมบุญ U.S.A.
พญ.ยุพิน วานิชย์เจริญ ต่างประเทศ

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2515)
 

รศ.นพ.วิชาญ หล่อวิทยา  หน่วยรังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พญ.ลิยิน (วงษ์มณีพิทักษ์) โสธรวิทย์  รพ.พระนครศรีอยุธยา อ. เมือง พระนครศรีอยุธยา 13000
พญ.ชนาธิป สุนทรส  U.S.A.

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2516)
 

นพ.พินิจ ลิ้มสุคนธ์  รพ.เชียงใหม่ราม 2 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
ผศ.นพ.สมชาย หรรษคุณาชัย  หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.นิรันดร์ อินทจักร U.S.A.
นพ.มันยิดซิงห์ จาวลา  U.S.A.
พญ.กุสุมา (ตัณฑวณิช) เลิศทัศนีย์  รพ.แมคคอร์มิค อ.เมืองจ.เชียงใหม่ 50000

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2517)
 

นพ.สุรินทร์ ชัยอริยะกุล  รพ.แมคคอร์มิค อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
ศ.นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ  ศูนย์ธาลัสซีเมีย ตึกอานันทราช ร.พ. ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
นพ.ชูชัย ลิ้มเล็งเลิศ  รพ.เชียงใหม่ราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2518)
 

ผศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต  หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.ประยุทธ อ่องสกุล  ร.พ.ศ. หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ผศ.พญ.ศิวาพร (สิงหเนตร) จันทร์กระจ่าง  หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2519)
 

นพ.ประสิทธิ์ กีรติกานนท์  ร.พ. พระราม 9 ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ 10110 
พญ.ชุติมา (หาญดำรงศักดิ์) กาญจนวงศ์  ร.พ.ศ. ลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
พญ.สุฎาวัลย์ (อนันตนาคม) โกยศิริพงศ์  สุฎาวัลย์คลินิก 109/2 ถนนภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
ศ.พญ.สุมิตรา ทองประเสริฐ  หน่วยโรคมะเร็ง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พญ.ประภาพร (ลีอังกูรเสถียร) พิมพ์พิไล  
นพ.มานพ ศิริมหาราช  รพ.ประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
พญ.อรพินธ์ บุญญานิตย์  

กลับไปที่เมนู


  (พ.ศ. 2520)
 
ศ.นพ.ดุสิตล้ำเลิศกุล  หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.สมศักดิ์ ฮุนพงษ์สิมานนท์  729/193 ถนนจรัลสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
พญ.สุภาณี (วรวัฒนะกุล) ศุกระฤกษ์  ร.พ. พระราม 9 ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ 10110
ผศ.นพ.องอาจ ไพรสณฑรางกูร  หน่วยทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.นพ.อานนท์ แมนมนตรี  หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.บุญช่วย ตั้งบุญธินา  ร.พ. สวรรค์ประชารักษ์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2521)
 

ผศ.นพ.วีระศักดิ์ นาวารวงศ์  หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.อุทัย เจษฎาพร  รพ.แมคคอร์มิค อ. เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
พญ.สุวรรณา (กาญจนวนิช) ชินรุ่งโรจน์  รพ.มหาราชนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครรราชสีมา 30000
พญ.รัตนา (เรืองวราพิชญ์) แจ้งยอดสุข  รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2522)
 

รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ  หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พญ.ปณิธาน สันติภวังค์  รพ.สวรรค์ประชารักษ์ อ.เมือง จ.นครสววรค์ 60000
นพ.จิระพันธ์ สมทรัพย์  รพ.ร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
นพ.พิชาญ ศรีอรุณ  รพ.พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ผศ.นพ.ชาติชาย กว้างสุขสถิตย์  หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์  หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2523)
 

นพ.สุบิน วงศ์เทพเตียน  รพ.พระมงกุฎเกล้า เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นพ.ชัชวาล ฮั่นตระกูล  รพ.สวรรค์ประชารักษ์ อ.เมือง จ.นครสววรค์ 60000
พญ.ดารา บุรสิกพงศ์  รพ.อาภากร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม  หน่วยภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
นพ.วิทยา พงศ์สุรเชษฐ์  รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ผศ.นพ.หนึ่ง เอกมหาชัย  หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.อัษฎา ตียพันธ์  ร.พ.ศ. ชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบรี 20000

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2524)
 

นพ.กฤชเทพ วรินทร์ปราโมทย์  รพ.ศุภมิตร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
นพ.พิชาติ อุปรานุเคราะห์  ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พญ.พรทิพย์ สงวนมิตร  โรงพยาบาลพะเยา ราม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ผศ.พญ.อัมพิกา มังคละพฤกษ์  หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
นพ.ทวีศักดิ์ อภินันท์สวัสดิ์ 31 ถนนเพชรเจริญ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
นพ.สุรชัย รุ่งธนาภิรมย์  รพ.กรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ 10110
นพ.ชรินทร์ กานตวนิชกูร  รพ.แมคคอร์มิค อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
นพ.สุธี วิภาศรีนิมิตร  ร.พ.ศ. ลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

กลับไปที่เมนู


  (พ.ศ. 2525)
 
พญ.นพมาศ โรจนเสถียร  ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.ประเสริฐ ธนกิจจารุ  รพ.ราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นพ.ประพันธ์ ปลื้มภานุภัทร  3739/29 ซอยตระกูลโต้ว ถนนจันทร์ เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120
รศ.นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู  หน่วยโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.เสรี โอจรัสพร  41/1 ถนนท้ายวัง ตำบลช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
นพ.สุภัทร ภูรยานนทชัย  ร.พ. มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
นพ.ปํญญา หาญพาณิชย์พันธุ์  ร.พ. มหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2526)
 

ผศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์  หน่วยโรคทางเดินหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.ชัยทัต ตียพันธ์  รพ.รามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ผศ.นพ.นพรัตน์ ธนะชัยขันธ์  หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.ศักดิ์ชัย รักษ์ชูชีพ  รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000
นพ.ขันติ สุนทรพฤกษ์  
นพ.วิโรจน์ วีรชัย  
นพ.จุมพล พงษ์ชัยกุล  

กลับไปที่เมนู


  (พ.ศ. 2527)
 
นพ.ชาคริต ตรียะวรางพันธ์  
นพ.ดิเรก บรรณจักร  หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พญ.ประภาภรณ์ ถาวรลัญจ์  รพ.เขลางค์ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
รศ.นพ.สิริ เชี่ยวชาญวิทย์  หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.วิกรม ศรีสุข  ศูนย์โรคหัวใจ ร.พ. กรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ 10110
นพ.วิริยะ เอี๊ยวประเสริฐ  รพ.พิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
นพ.วีระพงศ์ เลาหเพ็ญแสง  รพ.ลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
นพ.ประสิทธิ์ เอี่ยมสุรีย์   

กลับไปที่เมนู


  (พ.ศ. 2528)
 
นพ.วิทยา หลิวเสรี  สนง. ควบคุมโรคติดต่อเขต 10 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
รศ.นพ.ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย  ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พญ.พิทยา (แดงกล้า) แสนไชย  รพ.นครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
พญ.วารุณี ใจประเสริฐ  รพ.แมคคอร์มิค อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2529)

ไม่มี

(พ.ศ. 2530)
 

นพ.วีรชาติ เลิศนิธิกุล  รพ.แมคคอร์มิค อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
นพ.กฤช รอดอารีย์  รพ.ศรีบุรินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
นพ.ศุภชัย สินไตรรัตน์  รพ.ลานนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2531)
 

นพ.ณรงค์ ปรีดาอนันทสุข  รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2532)
 

พญ.ชุติมา สุขสันต์ศิริกุล  รพ.รวมแพทย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
นพ.มณเฑียร เพ็งสมบัติ  รพ.ปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
นพ.วิบูล อุทัยแสงสุข  รพ.พุทธชินราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

กลับไปที่เมนู


  (พ.ศ. 2533)
 
นพ.จีระศักดิ์ อินทะรุกขา รพ.แมคคอร์มิค อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
นพ.วิรัช กลิ่นบัวแย้ม  รพ.สันป่าตอง อ.สันป่าตอง กรุงเทพฯ 50120
นพ.นิวัติ เกตุดาว  ร.พ.ศ. ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2534)
 

นพ.เกียรติชัย เจริญสวรรค์  รพ.พิษณุเวช อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
นพ.วิภาส ศุกรโสจิ  รพ.ไทยนครินทร์ กรุงเทพฯ 
นพ.ราวิน โซนี่  ร.พ.ศ. ลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
นพ.ชัชพงษ์ กุลกฤษฎา  ร.พ.พหลพลพยุหเสนา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2535)
 

นพ.ธนากร มณีเจริญ  รพ.อุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
นพ.อภิสิทธิ์ ฐีตะพงษ์  รพ.พิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
นพ.วิรัช ศิริกุลเสถียร  รพ.พุทธชินราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2536)
 

พญ.สุนิสา ไชยอุปละ  รพ.น่าน อ.เมือง จ.น่าน 55000
พญ.จริยา (นันทกิจจามร) อินต๊ะสืบ  รพ.ลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง 
พญ.ศรัณยา สุคันธไชยวงศ์  รพ. แพร่ อ. เมือง จ.แพร่ 
นพ.ยุทธศักดิ์ โอสถธนากร  รพ.อุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
นพ.นิพนธ์ เฉลิมพันธ์ชัย  ร.พ.ศ. ลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
นพ.วีรยุทธ โฆษิตสกุลชัย  รพ.นครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
นพ.สมยศ กรินทราทันต์  รพ.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
นพ.ณรงค์ เลาหวิรภาพ  รพ.เชียงใหม่ราม 2 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
นพ.สุจิณ สรรพมงคล  โรงพยาบาลพุทธชินราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2537)
 

พญ.อัจฉรา (จันทรานิมิตร) ฟองคำ  โรงพยาบาลลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน
พญ.ศิริสุข (สหจารุพัฒน์) ปันทะรส โรงพยาบาลลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง
นพ.วิโรจน์ ตันติโกสุม  
นพ.พิเชต อักษร  
นพ.ชวลิต วงศ์สุทธิผล โรงพยาบาลราชเวช อ.เมือง จ.เชียงใหม่
นพ.เอกชัย อนันตพรรค โรงพยาบาลแพร่ อ.เมือง จ.แพร่
นพ.เดชสิทธิ์ สุคนธ์พานิช โรงพยาบาลสารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่
นพ.ขจร สุนทราภิวัฒน์ โรงพยาบาลพุทธชินราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก
นพ.ปกรณ์ วิทยประภารัตน์ โรงพยาบาลระยอง อ.เมือง จ.ระยอง

กลับไปที่เมนู

 
  (พ.ศ. 2538)
 
นพ.นพรัตน์ วิบูลสันติ โรงพยาบาลลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน
พญ.สุกัญญา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงราย
พญ.นันทาวดี ล้อประเสริฐกุล  
นพ.ธวัชชัย ปานทอง  

กลับไปที่เมนู
 

(พ.ศ. 2539)
 

นพ.ธีรวัฒน์ รักจิตร โรงพยาบาลพิจิตร
นพ.ธงชัย สุมิตสวรรค์  
พญ.พิมพรรณ (ทรัพย์ขำ) เก่งกาจ โรงพยาบาลค่ายดารารัศมี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
นพ.อัครพงศ์ ศรีภูษณาพรรณ  
นพ.สัจจา คงทวีเลิศ  
นพ.ศิริ โศภิษฐกมล  
นพ.ประวิทย์ โล่ห์ดาบชัย  
นพ.สิทธิพงษ์ วิลาวัณย์วจี  

กลับไปที่เมนู

 

(พ.ศ. 2540)

นพ.เอกรินทร์      เดชาวรานุภาพ  
พญ.นวลอนงค์  วีระยุทธวัฒน์ แผนกอายุรกรรม รพ.ลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน
นพ.สุรศักดิ์    โกมลจันทร์  
นพ.สรณะ    สุทธะพินทุ  
นพ.วินัย        ลุนพรม  

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2541)

นพ.เศรษฐพล       ปัญญาทอง  
นพ.ณัฐวิทย์          คหวัฒน์ธรางกูร  
นพ.มงคล             มะระประเสริฐศักดิ์  
นพ.ผดุงชาติ         สีหมอก  
นพ.ภูมิมาศ          เอื้อสุขพันธ์ปราณี  
พญ.กมลวรรณ    พันธ์ศรี  
พญ.ปิยกานต์      ลิมธัญญกูล  
พญ.สิริกุล         นภาพันธ์  
พญ.ศิริพรรณ     ศรีงาน  
พญ.กุลวรา        ลำจวน  
พญ.โสภิดา        รัตนพฤกษ์  
พญ.พยงค์          แจ่มเพ็ญ  
พญ.ลลิตา           กองสีหา  

(พ.ศ. 2542)

นพ.เกษตร         ฉิมพล หน่วยโรคต่อมไร้ท่อ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
นพ.ทศพล         สินพาณี หน่วยโรคไต รพ.ราชวิถี
นพ.ภราดร         มัณยานนท์ แผนกอายุรกรรม รพ.ลำพูน
นพ.สวัสดิ์          เพ็ชรรัตน์ แผนกอายุรกรรม รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
รตอ.นพ.แสวง  เที่ยงใจ แผนกอายุรกรรม รพ.ค่ายดารารัศมี
นพ.วิชัย         สุทธิวุฒิชัย แผนกอายุรกรรม รพ.รวมแพทย์ เชียงใหม่
พญ.สุนีย์       นรเศรษฐธาดา แผนกอายุรกรรม รพ.สุโขทัย
พญ.จรัสดาว  บุญธิ สถาบันวิจัยสุขภาพ รพ.มหาราชมหาราชนครเชียงใหม่
พญ.สุภาพร    เลิศสว่างวงศ รพ.กรุงเทพพัทยา

(พ.ศ. 2543)

พญ.กัญญา การุณอุทัยศรี  รพ.อุทัยธานี
นพ.กฤชรัตน์ เดชาวรานุภาพ  รพ.ตาก
นพ.กนก พิพัฒน์เวช รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน
นพ.สมหมาย เอี๋ยวประดิษฐ์ รพ.เชียงของ

 

(พ.ศ. 2544)

.พีระวัฒน์      บุณยตีรณะ

รพ.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสรรค์
.สิริรัตนา      สุขหิรัญวัฒน์ รพ.ศรีสังวร จ.สุโขทัย
.ศรัญญา      จันดาศักดิ์ รพ.หนองบัวลำพู อ.เมือง จ.หนองบัวลำพู
.ดุษฎี         วิชญชีวินทร์ รพ.ศรีสังวรณ์ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
.อมรรัตน์    ทังสุภูติ รพ.พะเยา
.รัฐกานต์     ปาระมี รพ.แม่สาย ต.เวียงพวงคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
.ศศิวิมล      ใจเอื้อ รพ..ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน
.สุกัญญา   กราบไกรแก้ว รพ.หนองคาย
.รัฐภูมิ   ชามพูนท หน่วยระบบทางเดินหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.ศุทธินี   ศรีโพธิ์ทอง หน่วยต่อมไร้ท่อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.สุพัฒน์  ปัญญานุกูล รพ.สุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย
.พงศธร     ปฎิเวธวิฑูร
.ภาคภูมิ    พึ่งบุญ

 

(พ.ศ. 2545)

พญ.กรกชกร สุรังคมณีสิน

รพ.กำแพงเพชร
นพ.นภดล พุฒิพิทยาธร รพ.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
พญ.ปรีญาภรณ์ โพธิ์วัง รพ.ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน 58000
พญ.พรรณราย กุลเศรษฐ รพ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
พญ.ภัทราพร วงศ์พุฒิ รพ.เลย ถ.มะลิวรรณ อ.เมือง จ.เลย
นพ.สมบูรณ์ จีนาพงษา รพ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
นพ.สุรัตน์ ตันประเวช หน่วยระบบประสาท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พญ.ทรรศลักษณ์ ทองหงษ์ หน่วนโรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พญ.นำพร เดชายนต์บัญชา รพ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
นพ.เปี่ยมศักดิ์ ประกาศวุฒิสาร หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี
นพ.ไพฑูรย์ ผลอินหอม รพ.ฝาง ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50120
พญ.รุ้งทิวา นาระทะ รพ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
พญ.วิมล จังสมบัติศิริ รพ.สนามชัยเขต ต.คู่ยายหมู่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
พญ.เบญจวรรณ ระลึก
นพ.ธงชัย สวัสดิ์มงคลกุล รพ.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีษะเกษ

 

(พ.ศ. 2546)

นพ.กลกฤตย์ เขียนประสิทธิ์

นพ.ธีวรุตติ์ สุทธนะ รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่
พญ.วันดี ไตรภพสกุล พ.บัวใหม๋ จ.นครราชสีมา
พญ.สุกัญญา ลี้เจริญ รพ.พะเยาราม
พญ.อรพิณ ลายสนิทเสรีกุล ม.บูรพา
พญ.ศิริพร อธิสกุล รพ.กระทุ่มแบน
พญ.นิษฐา ศิริมูล รพ.แม่สะเรียง
นพ.จารุวัตร์ พัวพิบูลย์กิจ
นพ.สุเมธ พงศ์หล่อพิศิษฐ์ หน่วยโรคหัวใจ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
นพ.รุ่งโรจน์ คุณประคัลล์ หน่วยโรคไต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
พญ.นิธิอาภา บำรุงศร รพ.ยันฮี
นพ.พิษณุ บุญประเสริฐ หน่วยโรคหัวใจ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
พญ.ศุภรัตน์ อึ้งประเสริฐ  
นพ.อนุภพ จิตต์เมือง รพ.น่าน
พญ.รมัยมน ตันทอง รพ.นครศรีธรรมราช

(พ.ศ. 2547)

พญ.ไปรพิดา  รามนัฏ

โรงพยาบาลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

นพ.วีระวุฒิ  มิ่งขวัญ

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

นพ.สมชัย  อัศวรัศมี

โรงพยาบาลศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

นพ.มนตรี  นันทพจน์

โรงพยาบาลท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

นพ.ณัฐพล  เลาหเจริญยศ

หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พญ.อุมาฤดี  โต๊ะหมาด

โรงพยาบาลพังงา อ.เมือง จ.พังงา

พญ.จิตรวดี  จิตต์อารีย์

มหาวิทยาลัยบูรพา

พญ.บุญรัตน์  มณี

โรงพยาบาลพิชัย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

พญ.รวยรัตน์  อนุวัตรกานต์

โรงพยาบาลน่าน อ.เมือง จ.น่าน

พญ.ณัฏฐินี  มาถนอม (เทพสุวรรณ)

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

นพ.เอกชัย  คำลือ

โรงพยาบาลร้องกวาง จ.แพร่

พญ.นิภา  สกลไชย

โรงพยาบาลแกลง อ.แกลง จ.ระยอง 22110

นพ.ภาณุวัฒน์  วงษ์กุหลาบ

โรงพยาบาลเทพปัญญา เชียงใหม่

นพ.สันติ  วงศ์ฝั้น

โรงพยาบาลตาก อ.เมือง จ.ตาก

นพ.ณัฐดนัย  เกียรติจิรภัทร

โรงพยาบาลเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย

นพ.ชลิต  อริยปัญญา

โรงพยาบาลสมิตเวช ศรีราชา

 

 

(พ.ศ. 2548)

พญ.ตรีรัตน์ ธเนศสกุลวัฒนา

รพ.ร้องกวาง จ.แพร่
พญ.เพ็ชรงาม เต็งพฤทธิ์ธนากร ม.บูรพา
นพ.พงษ์ศรัณย์ ศรีภิรมย์ รพ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิษถ์
พญ.พิมพ์ฤทัย ธนันชัย รพ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
นพ.สาธิต ปทุมมัง รพ.เถิน จ.ลำปาง
นพ.พลเศรษฐ เกียรติยศนุสรณ์ รพ.เชียงคำ จ.พะเยา
นพ.ชัยยศ เอี่ยมวรนิรันดร รพ.ลี้ จ.ลำพูน
นพ.ไกรรัตน์ คำดี รพ.พะเยา จ.พะเยา
นพ.เริงศักดิ์ สิงห์กาญจนโรจน์ รพ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
พญ.ดวงรัตน์ ตันรัตนานนท์ รพ.สุรินทร์
นพ.สุขชัย เธียรเศวตตระกูล รพ.พาน จ.เขียงราย
นพ.ชญานิน ศรีสุข รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก
นพ.เจษฎา ศรีกุลศศิธร รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
นพ.ศราวุธ นุกูลอุดมพาณิชย์ รพ.แม่สอด จ.ตาก
นพ.พิษณุวัฒน์ เดชนันทรัตน์ รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่
นพ.กลวิชย์ ภาติยะกุล หน่วยโรคไต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

(พ.ศ. 2549)

นพ.จารุวิทย์ ทิพย์มณฑา

รพ.พะเยา จ.พะเยา
นพ.ชนกูร ศรีณรงค์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน จ.ตาก
นพ.รัตนชัย ชาญชัย รพ.น่าน จ.น่าน
นพ.ชัยพร การะเกตุ รพ.เชียงคำ จ.พะเยา
นพ.ชัชวินทร์ ชื่นสมบูรณ์ รพ.หางดง จ.เชียงใหม่
นพ.พนมกร หล้าคำ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย
พญ.ธัญญาลักษณ์ โชตยาภรณ์ รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่
พญ.สุทัศวรรณ หมวกทอง รพ.อุทัยธานี จ.อุทัยธานี
พญ.รัศมีแข จงธรรม์ รพ.เลย จ.เลย
พญ.วิภาวรรณ ฉันทพาณิชย์ รพ.เวียงสา จ.น่าน
พญ.ชัชฎาภรณ์ โตวรกุล รพ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2550)

นพ.สงวนศักดิ์ เสียงเรืองแสง

รพ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
นพ.วีรพรรณ อินต๊ะศรี รพ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
นพ.ทรงอดุลย์ ยอดมาลัย ลำปาง
นพ.มหรรณพ รัตนวรรักษ์ ขอนแก่น
นพ.ภูวพัศ ผดุงวณิชย์กุล มหาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
พญ.พรรณวลัย พิศุทธกุล มหาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
พญ.วารี จุลเกตุ รพ.ศรีสังวร จ.สุโขทัย
พญ.ศรีแพร อุปมัย รพ.สุโขทัย จ.สุโขทัย
พญ.ณัฐกานต์ ชื่นชม รพ.แม่สอด จ.ตาก
พญ.จันทร์จิรา จิตรักนที รพ.ฝาง จ.เชียงใหม่
พญ.ศิดายุ สุริยะ มหาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
นพ.ภูริวัจน์ อุ่นบาง รพ.สะพานหิน จ.พิจิตร
นพ.วิรัตน์ อ่อนสี รพ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
นพ.อดิศักดิ์ กิตติสาเรศ รพ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
พญ.ณัฎฐินี นันทาทอง รพ.แพร่ จ.แพร่

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2551)

นพ.ชนะชัย           จันทรคิด

รพ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
นพ.ชัยชนะ         จันทรคิด รพ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
พญ.นภาวรรณ       ศุกรภาส รพ.นครพิงค์  ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่
พญ.นวลนิตย์        ตันติศิริวิทย์ รพ.น่าน  จ.น่าน
พญ.บุษบา             อุดมพันธ์ รพ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
พญ.ประพิมพร      เกรียงวัฒนพงษ์

รพ.เทิง จ.เชียงราย

พญ.พิมภิมุข          กลั่นเรืองแสง รพ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
นพ.วุฒิกร             ศิริพลับพลา มหาวิทยาลัยนเรศวร  จ.พิษณุโลก
พญ.สุมาวดี           ปฎิเวธวิทูร รพ.กำแพงเพชร ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
พญ.ช่อหทัย          เหล่าคุณากร อ.ร้องกวาง จ.แพร่
พญ.ธัญนุช          สัญชาติ รพ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
พญ.สมควร         เสือกลิ่น รพ.จอมทอง เชียงใหม่
นพ.ปิยเกียรติ      ภิญโญมหากุล รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก
นพ.ธนกรณ์           เดชทวีไพศาล รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ ต.เชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
พญ.อุไรวรรณ     อัศวเลิศศักดิ์ รพ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2552)

พญ.กมลทิพย์         เลิศชัยสถาพร  
นพ.กันตวุฒิ            อรุณรุ่งวิเชียร  
นพ.ธัญ                  จันทรมังกร  
นพ.ธีวินท์               งามศรีขำ รพ.เมืองพัทยา 261/8 หมู่ 10 ซอยบัวขาว ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
พญ.ปนัดดา            กันนิกา รพ.แม่สอด 175/16 ถนนศรีพานิช อ.แม่สอด จ.ตาก 36110
นพ.ปรเมศวร์           สมบัติสุข  
นพ.พลรังศิษย์          กรุดภู่ 50/1 หมู่ 1 ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
พญ.วิชชุตา             แก่งศิริ รพ.ท่าสองยาง 357 หมู่ 1 ประสิทธิ์ศึกษา ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
นพ.วีรพรรณ           ปรางค์เจริญ รพ.ยุพราชนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65000
พญ.สุจารวี             เตชาชาญ กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.นครพิงค์ 159 หมู่ 10 ถนนโชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
พญ.โสมสุรางค์         พั้วช่วย รพ.เพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
นพ.อดิศร                อรัญปาลย์ 1 หมู่ 8 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
นพ.อัคเรศ               วงศ์มณี รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 165 หมู่ 3 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
นพ.อุษณ                นันทิทรรภ รพ.ฝาง 30 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 80110

(พ.ศ. 2553)

พญ.กุลธิดา        เลิศธนาผล

208 ถนนมณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่50200
พญ.ขนิษฐา       พงษ์ศิริ 13 หมู่ 1 ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
นพ.ณัฐพล        วงศ์มณีรุ่ง 160 ถนนอินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
พญ.ตุลาพร       อินทนิเวศน์ 1/1 ซอยเพิ่มพูนทรัพย์ ถนนจามเทวี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
นพ.ปวิน           บัดติยา 95/2 ถนนคชสาร ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
นพ.ผดุงธรรม   เที่ยงบูรณธรรม

12/94 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ซอย4/3 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10120

นพ.พงศธร       พัชระสุภา 133 หมู่ 5 ต.น้ำริม ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000
นพ.พิพัฒน์      คูประเสริฐยิ่ง รพ.มะเร็งลำปาง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
พญ.เพริศเพชร  พัวพรพงษ์ 44/2 ถ.แสงอัสนี อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
นพ.รัฐกานต์     กาวิละ 209/89 หมู่ 4 ถนนวงแหวนรอบกลาง ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
นพ.วีรวัต         อุครานันท์ 25/3  หมู่ 6  ต.สันทรายน้อย  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
พญ.ศิรินันท์      นันทจิต 250/357 ถนนเรียบคลองชลประทาน หมู่บ้าน Home in park ซอย 32 หมู่ 3 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
นพ.สืบสกุล      ต๊ะปัญญา 62/1 ถนนสถลบำรุง หมู่ 11 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
พญ.หทัยทิพย์   ธรรมชัย 154/20 หมู่บ้านแม่ริมกรีนวัลเลย์ หมู่ 7 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
พญ.อัจฉราภรณ์  คงนาค

192/218 หมู่บ้านกุลพันธ์ 6 ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100


 

(พ.ศ. 2554)

พญ.วิรงรอง       ทองต้น

135 หมู่ 10 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
พญ.ตติพร       ทัศนาพิทักษ์ 252 หมู่ 8 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
พญ.นาถฤดี       พรินทรากุล 24 หมู่ 4 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 (รพ.พะเยา)
พญ.นวพร      คำแจ่ม 92/176 หมู่ 5 สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
พญ.ปาริชาติ       สกุลกรกิจ 135 ถนนรอบเวียง ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
นพ.ธราดล    พลูทวี

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

นพ.ภรต       เอี่ยมประไพ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.รัฐศาสตร์   เป็งปู่ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคระบบการหายใจฯ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.สมิทธิ์  เกิดสินธุ์ 175 หมู่ 6 ต.ไม้งาม ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000
นพ.ทินกฤต     วีรประพันธ์ 79 ถนนศรีลานนา ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
นพ.พิสุทธิ์         ชื่นจงกลสกุล 39/386 ม.ปรีชาศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ที่ทำงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
นพ.ชวโรจน์      เกียรติกำพล 24 ถนนเจริญศรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
นพ.วิทย์      เหลืองวัฒนานนท์ 36 หมู่ 7 บ้านหนองอุดม ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
นพ.ชุมอรรจน์   พันธุเณร  

 

(พ.ศ. 2555)

นพ.วสันต์        ธีรจางคพิชัย

รพ.ศรีสังวรสุโขทัย จ.สุโขทัย
นพ.พฤฒิพงศ์      ปวราจารย์ ลาออก
พญ.ศรีสัตยา       พลรัฐ รพ.น่าน จ.น่าน
นพ.ศุภณัฐ       กองเจริญ รพ.ลำปาง จ.ลำปาง
นพ.บุญเลิศ        ดวงนภาสถิต รพ.ศูนย์นครปฐม จ.นครปฐม
พญ.พรกมล   บริพัตรโกศล

รพ.ลำปาง จ.ลำปาง

พญ.กิรณา       งานวงศ์พาณิชย์ รพ.วชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต
พญ.ณัฎฐ์ณิชา      พงศ์บางลี่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย
นพ.ศักดิ์ชัย   โอภาสมานะกิจ อนุสาขาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.วิธวินท์     สว่างเดือน รพ.เกาะคา จ.ลำปาง
นพ.เวช         วิจารณ์ปรีชา รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่
นพ.สัณฑ์      ม่วงน้อยเจริญ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล
พญ.สุจารี      เขมกปสิทธิ์ ลาออก
นพ.พันเลิศ   ตันยากุล แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
พญ.อนันตาพร   ภู่ประเสริฐ รพ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
พญ.จักษณี  วรนุชกุล

 


 

(พ.ศ. 2556)

พญ.ณกมล        ปัญโญเหียง

รพ.แม่สะเรียง 74 ถนนเวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
พญ.อุมาพร      วิราชะ รพ.ศรีสังวาลย์ 101 ถนนสิงหนาทบำรุง ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
นพ.พิเชฐ       พิพัฒน์สมุทร 333/84 หมู่ 6 ถนนวงแหวนรอบนอก ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
นพ.สุจิรักษ์       ศรีบูรพา รพ.กำแพงเพชร 382 ถนนราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
นพ.ทรงสิทธิ์        ธีรชัยสกุล 2380 หมู่ 1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
พญ.สาคร    เสริญไธสง

รพ.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160

พญ.มัลลิกา      บุญยัง ลาออก
พญ.ปัณณพร      ทองสุก รพ.ศรีสังวร สุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
นพ.กิตติชัย   เออ้าย รพ.ศรีสังวาลย์ 101 ซอยสิงหนาทบำรุง ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
นพ.พีรวุฒิ     บุณยะนิวาศ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
พญ.ฟารินดา        หะยียูโซะ รพ.บันนังสตา 302 ถนนสุขยางค์ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
พญ.ชไมพร    กองเกตุใหญ่ รพ.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
พญ.สุธาสินี      ลดาพงษ์พัฒนา 22 หมู่บ้านศุภวรรณ 1 ซอยเพชรเกษม 82 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
นพ.วิชาญ   คำภู่ รพ.พิชัย 138 ถนนพิชัย-บ้านแก่ง ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
นพ.สิริพงษ์   เกียรติพานิชกิจ รพ.ชุมแสง 150 หมู่ 3 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
นพ.ธีรยุทธ      จิตจักร 15 หมู่ 8 ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
นพ.สราวุธ      ครองสัตย์ แพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
พญ.นีลนุช      เจริญชาศรี แพทย์ประจำบ้าน สาขามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.อิศรา      อนงค์จรรยา แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.อัษนัย      กิตติปัญญาวรคุณ 198/2 หมู่ 16 ถนนราชโยธา ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
พญ.ธนะนันท์      ตรงกมลธรรม รพ.บ้านแพ้ว 198 หมู่ 1 ถนนบ้านแพ้ว พระประโทน ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
พญ.รัชตาภรณ์  ทองคำ

รพ.ลำปาง 280 ถนนพหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000


 

(พ.ศ. 2557)

นพ.ชยานนท์        ทรงสมบูรณ์

พญ.บุณยอร        ชาติรังสรรค์ รพ.ลำปาง จ.ลำปาง

พญ.รตา        นุชนารถ

รพ.เกาะคา จ.ลำปาง
พญ.กรรณิการ์       รัตนจีนะ รพ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
พญ.ดาริน        จันทสุวรรณ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก
พญ.สุนารี        จันตา

รพ.พะเยา จ.พะเยา

นพ.ธงชัย       อุดคำ
นพ.ณัฐวุฒิ        อยู่เบิก รพ.สุโขทัย จ.สุโขทัย
นพ.อิสริยพงศ์      โกฏิกุล รพ.ลำพูน จ.ลำพูน
พญ.กิตติยา         ณ น่าน รพ.น่าน จ.น่าน
นพ.นันทวัฒน์      ยาวุฒิ รพ.สันทราย จ.เชียงใหม่
พญ.สุภาวิตา       เลิศธนะโภค รพ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
พญ.อนันญา        เสรีลัดดานนท์ รพ.มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี
นพ.บดินทร์         คำมาเมือง รพ.มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี
พญ.หทัยชนก      อินต๊ะหล้า รพ.หางดง จ.เชียงใหม่
พญ.กนกวรรณ       เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
พญ.ปัทมา        โกมุทบุตร  
นพ.กิตติ         เทียนขาว  
นพ.ชญาศักดิ์        วันทนียวงศ์  
นพ.กิจจาคมม์    ธนาสมบูรณ์สุข แพทย์ประจำบ้าน สาขามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.นวพงษ์       พัฒน์พันธุ์  
นพ.เสถียรวิทย์       เร้าเสถียร กองแพทย์ สสน.นทพ.บก.ทท.
นพ.กฤษฎา       คนธง แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.กวีวรรษ      ฮันตระกูล รพ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
นพ.บงการ       จำนงประสาทพร

รพ.ศูนย์ลำปาง


 

 

 
 

นพ.ภูมินทร์     ผลาชีวะ (พศ.2531) รพ.สวนปรุง อ.เมือง เชียงใหม่ 
นพ.พิเศษ    เมธาภัทร (พ.ศ.2539) รพ.สวนปรุง อ.เมือง เชียงใหม่
นพ.สุรศักดิ์    โกมลจันทร์ หน่วยวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.ณัฐพันธ์    กล้าผจญ รพ.พะเยาราม จ.พะเยา
นพ.สืบสาย    คงแสงดาว รพ.ราชวิถี
พญ.กนกศรี     สมินทรปัญญา รพ.ลำปาง
พญ.รัตนา     จันทร์แจ่ม รพ.ประสาท เชียงใหม่
พญ.ศศิวิมล   โฆษชุณหนันท์ รพ.ประสาท เชียงใหม่
พญ.เฮเลน    ลิงค์ ต่างประเทศ
นพ.สุรัตน์    ตันประเวช ศูนย์สุขภาพพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พญ.ผกามาศ     พสกภักดี ศูนย์สุขภาพพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พญ.อังคณา        นัดสาสาร ศูนย์สมอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พญ.พจนา          เชาว์ปัญญานนท์ รพ.เชียงใหม่รามและลานนา จ.เชียงใหม่
นพ.สหวรรธน์         ตันติกิตติชัยกุล  
พญ.นิติภรณ์        สิงห์คำ  
พญ.พิมพ์ฤทัย         ประดิษฐ์ทองงาม  
พญ.ดลพร            เจริญพิริยะกิจ
พญ.พรรณวลัย       ผดุงวณิชย์กุล  
พญ.จักษณี       วรนุชกุล  
นพ.อธิวัฒน์       สุนทรพันธ์ หน่วยวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.อดิศักดิ์       กิตติสาเรศ รพ.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
นพ.สราวุธ      ครองสัตย์  
นพ.ผดุงธรรม      เที่ยงบูรณธรรม 12/94 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ซ.4/3 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10120

กลับไปที่เมนู


 

นพ.ธีรยุทธ        หยกอุบล (พ.ศ.2535) รพ.ลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง 
นพ.วีรชาติ       เลิศนิธิกุล (พ.ศ.2536) รพ.แมคคอร์มิค อ.เมือง จ.เชียงใหม่
นพ.วุฒิเดช      โอภาศเจริญสุข (พ.ศ.2537) หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.สุจิณ        สรรพมงคล (พ.ศ.2539) รพ.พุทธชินราช อ.เมืองอ จ.พิษณุโลก
นพ.วิศิษฎ์      ทองบุญเกิด หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.ศุภฤกษ์        จิตติกานนท์ หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.ขจรศักดิ์       นพคุณ หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.ไพบูลย์        อรุณมานะกุล รพ.สันป่าตอง
นพ.ยุติธรรม       สุตีคา หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.ปัญจพล      กอบพึ่งตน หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.ณัฐพล           เลาหเจริญยศ ศูนย์สุขภาพพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.ธีรยุทธ        เจียมจริยาภรณ์ สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ กทม.
นพ.กลวิชย์              ภาติยะกุล สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ กทม.
พญ.นันทวรรณ       ธินรุ่งโรจน์  
นพ.ชัยสีห์               อาศนะเสน  
นพ.ธนิษฐ์              เกษมเศรษฐ  
นพ.วีรพรรณ           อินต๊ะศรี 234/101 หมู่บ้านล้านนาซิตี้ ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
พญ.จันทร์จิรา         จิตรักนที 55/1 ถ.บำรุงราษฎร์ ซ.4 ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
นพ.สุรเชษฐ์           วงษ์นิ่ม หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.ธัญ          จันทรมังกร  
นพ.วุฒิกร          ศิริพลับพลา  
พญ.พรสวรรค์          เข็มเงิน  
พญ.ทิชานันท์          ณรงค์ชัย 110/19 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
นพ.ธนาภัทร          กิตติปัญญาวรคุณ 198/2 หมู่ 16 ถ.ราชโยธา ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
นพ.ฐิติพงศ์         ภู่ประเสริฐ  
พญ.วารี         จุลเกตุ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
นพ.ศักดิ์ชัย        โอภาสมานะกิจ

กลับไปที่เมนู
 


 

นพ.ณัฐพงศ์    โฆษชุณหนันท์ (พ.ศ.2538) หน่วยระบบต่อมไร้ท่อและเมตะโบลิซม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.ศักดิ์ชัย    จันทรอมรกุล (พ.ศ.2539) รพ.ศรีบุรินทร์ จ.เชียงราย
พญ.ศุภวรรณ       เลิศโภคานนท์ หน่วยระบบต่อมไร้ท่อและเมตะโบลิซม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
พญ.เมตตาภรณ์       พิมพ์พิไล หน่วยระบบต่อมไร้ท่อและเมตะโบลิซม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.เกษตร       ฉิมพลี ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
พญ.ศุทธินี       ศรีโพธิ์ทอง  
นพ.ธงชัย          สวัสดิ์มงคลกุล รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
พญ.กิเริ่น               โซนี่
นพ.ชลิต                 อริยปัญญา  
นพ.จารุวัตร์       พัววิบูลย์กิจ กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ลำปาง 280 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
พญ.นิพาวรรณ       ไวศยะนันท์ หน่วยระบบต่อมไร้ท่อและเมตะโบลิซม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
พญ.ไปรพิดา          รามนัฎ  
พญ.วิภาวรรณ           ฉันทพาณิชย์ รพ.เวียงสา จ.น่าน
นพ.สงวนศักดิ์          เสียงเรืองแสง 66/99 ซ.ธรรมเกษตร 4 ถ.ดาวดึงส์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
นพ.ชนะชัย           จันทรคิด 352 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
พญ.วรผกา          มโนสร้อย 112 หมู่ 7 ช่างทอง ซ.1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
พญ.อุษณีย์          ดำรงพิพัฒน์กุล 20 ซ.9 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
นพ.ณัทวุฒิ         เฮงจีระจรัส 345 ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
นพ.ธรรมนูญ       กีรติคุณากร 127 ถ.วิจิตร 2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
พญ.พิธพร          วัฒนาวิทวัส 135/14 หมู่บ้านในฝัน 1 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

กลับไปที่เมนู


 

พญ.อังคณา นรเศรษฐธาดา (พ.ศ. 2538) โรงพยาบาลพุทธชินราช อ.เมือง พิษณุโลก

พญ.นันทนา         กสิตานนท์

หน่วยโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พญ.ศุภราภรณ์    วังแก้ว หน่วยโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.สิทธิ์               หงษ์ทรงเกียรติ์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.พนมกร          หล้าคำ  
นพ.กานน            จตุวรพฤกษ์ 2/11 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

กลับไปที่เมนู

 


 

นพ.ธเนศ ชิตาพนารักษ์ (พ.ศ. 2539) หน่วยระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.สุมิตร   ฐิติภูรี Australia
นพ.พิเศษ   พิเศษพงษา หน่วยระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.จีระศักดิ์  อินทรุกขา รพ.แมคคอร์มิค
นพ.ศิริ   โศภิษฐ์กมล รพ.เทศบาลนครเชียงใหม่
พญ.อภิญญา   โตสิตารัตน์ หน่วยระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.จารุวัตร   ยศสมบัติ รพ.นครพิงค์
นพ.ยศพร   โสภณธนะสิริ รพ.เชียงใหม่ราม 1
นพ.ชัยวัฒน์   ประดิษฐ์ทองงาม ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.บุญฤทธิ์   วิทยสินธนา  
พญ.พรรณราย   กุลเศรษฐ  
พญ.สิริรัตนา     สุขหิรัญวัฒน์  
นพ.ภูริพงศ์    กิจดำรงธรรม หน่วยระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.พงษ์ศรัณย์    ศรีภิรมย์
พญ.อาภา    พึ่งรัศมี 
พญ.รุ้งทิวา    พุฒิพิทยาธร
นพ.นิธิ           ธินรุ่งโรจน์ หน่วยระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.กัณวีร์      เทศเกตุ  
นพ.นิพพิชฌน์      พรหมมี
นพ.ภูวพัศ        ผดุงวณิชย์กุล รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
นพ.ปรเมศวร์        สมบัติสุข  
นพ.ชัยยศ         เอี่ยมวรนิรันดร์  
นพ.วิจักษณ์      กาญจนอุทัย  
พญ.อัจฉราภรณ์     คงนาค 192/218 หมู่บ้านกุลพันธ์ 6 ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
นพ.ปิยเกียรติ      ภิญโญมหากุล 11/28 ถ.ศรีเทพ ต.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
พญ.กนกวรรณ     ภิญโญพรพาณิชย์ หน่วยระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลับไปที่เมนู


 
 
นพ.ภาณุเมศ    ศรีสว่าง ศูนย์สุขภาพพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล หน่วยระบบระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พญ.วิมาลา วิวัฒน์มงคล รพ.เชียงใหม่ราม1
นพ.ไพศาล นาคปฐมกุล
พญ.วรรณวรางค์   วงศ์เจริญ หน่วยระบบระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.นราวุฒิ ประเสริฐวิทยากิจ หน่วยระบบระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.วัฒนา วงศ์เทพเตียน รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
พญ.วรรณกร ภัทรจารี รพ.เชียงใหม่ราม1
นพ.ศุภเดช สุจริตรักษ์
พญ.ทรรศลักษณ์ ทองหงษ์ ศูนยโรคหัวใจภาคเหนือ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.พิษณุ บุญประเสริฐ  

นพ.สุเมธ พงศ์หล่อพิศิษฎ์

 
นพ.วิชัย    เส้นทอง
นพ.ขรรค์ชัย   ศิริวัฒนา
นพ.กลกฤตย์    เขียนประสิทธิ์  
พญ.ศศิวิมล      ใจเอื้อ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย
นพ.ณัฐดนัย         เกียรติจิรภัทร
นพ.ยศวีร์             โชติช่วง
นพ.ธีรศักดิ์           นิติวัฒนพงษ์
พญ.พรรณนิภา       สุวรรณสม หน่วยระบบระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.กฤษณ์             ลีมะสวัสดิ์ ศูนยโรคหัวใจภาคเหนือ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.อัษฎายุธ          พูลพิทยาธร  
นพ.ธีวรุตติ์             สุทธนะ  
นพ.กวินท์         ชุติคงเฉลิมโรจน์
นพ.ขจรศักดิ์      เทพเสน  
พญ.สุจิณา      หทัยธรรม  
นพ.จักรวาล      ฮั่นตระกูล  
นพ.พิษณุวัฒน์      เดชนันทรัตน์  
นพ.รัตนชัย      ชาญชัย  
นพ.ชัยพร      การะเกตุ  
นพ.กิตติพงษ์      ภิญโญสโมสร  
นพ.สัจธรรม     สุทธิวุฒิชัย  
พญ.สิริลักษณ์       ยิ้่มเจริญ  
   
   
นพ.ชัยพร      การะเกตุ

กลับไปที่เมนู


 

พญ.รัตติยา    ไทยประเสริฐ  หน่วยโรคมะเร็ง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ญ.สิริกุล นภาพันธุ์ ศูนย์มะเร็ง จังหวัดลำปาง
นพ.วิทวัส   อริยวุฒยากร ศูนย์สุขภาพพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.มาโนชญ์  บูรณโชคไพศาล  
พญ.นิลุบล           เรือนโรจน์รุ่ง  
พญ. วรพร            สินสุวรรณ  

พญ.ปิยะนุช จิตต์เที่ยง

 


   

น.พ.ธีรกร ธีรกิตติกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
น.พ.ณัฐพล โฆษชุณหนันท์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
น.พ.สมภพ มหัทธนพรรค รพ.ศรีสังวาลย์
น.พ.รัฐภูมิ ชามพูนท หน่วยระบบทางเดินหายใจ รพ.ศิริราช
พญ.ศิริพร           สาทพันธ์  
นพ.นิพนธ์           จิริยะสิน  
น.พ.อภิวัฒน์ โตสุโขวงศ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
นพ.กาจบัณฑิต       สุรสิทธิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.วิทยา                เบญจธรรมานนท์


   

พ.ญ.รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์ หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พญ.ปาริชาติ พิมสาร หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.นนทกานต์     นันทจิต หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พญ.นิษฐา         เขียนประสิทธิ์  
พญ.อภิญญา          ฟักทองอยู่  
พญ.กนกพร          ไชยกลาง  
นพ.ภาณุวัฒน์       วงษ์กุหลาบ  

 


   

นพ.เอกรัฐ    รัฐฤทธิ์ธำรง หน่วยโรคโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.ชาตรี     ชัยอดิศักดิ์โสภา หน่วยโรคโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พญ.ศศินี อันตระกูล

 

กลับไปที่เมนู