บริการหน่วยวิชาโรคมะเร็ง

โทร. 053-935480
จิรัฐิติกาล สักออน
ตำแหน่ง พยาบาล
 
สิริพงศ์  ทีปะนีธีรากุล
ตำแหน่ง พยาบาล
 
 
 
 
 
นิตยา  วงศ์วีระพันธุ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย
 
 
เกตุกนก  แก้วจริง
ตำแหน่ง พยาบาล
 
 
สุชาภัสร์  แสนอิน
ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ
(ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์)