บริการหน่วยวิชาโรคมะเร็ง

โทร. 053-935480
จิรัฐิติกาล สักออน
ตำแหน่ง พยาบาล
 
สิริพงศ์  ทีปะนีธีรากุล
ตำแหน่ง พยาบาล
 
 
กลอยใจ แสนอิน
ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ
(ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์)
 
ณัฎฐนันท์  ว่องสาริกัน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย