บริการหน่วยวิชาโรคผิวหนัง

โทร. 053-936765
พนมศิลป์  หลวงแสน
ตำแหน่ง พยาบาล