บริการหน่วยวิชาโรคไต

โทร. 053-936452
ชลิดา สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 
พุ่มสุนทร วงศ์สวัสดิ์
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 
ทัศนีย์ เดชวงค์ยา
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
 
 
ถิระนันท์ กิตติวราพล
ตำแหน่ง พยาบาล
 
 
 
 
วิทยา  พุทธิมา
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล