บริการหน่วยวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน

โทร. 053-935478
จุฑารัตน์ ประภารัตนะพันธ์
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 
วิไล โคตรฐิติธรรม
ตำแหน่ง พยาบาล