บริการหน่วยวิชาระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

โทร. 053-936228
นิตยา เพชรสุข
ตำแหน่ง พยาบาล
 
 
นงลักษณ์ เจษฎาพันธ์
ตำแหน่ง พยาบาล
 
จุฑามาศ อินทร์ชัย
ตำแหน่ง พยาบาล
 
พนิดา ชนะญาติ
ตำแหน่ง พยาบาล
 
บดินทร์  ภูมาศ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล
 
เจริญศรี นาราช
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
 
วรนุช ชูเมือง
ตำแหน่ง พยาบาล
 
วราวุฒิ ไชยวงค์
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
 
ประทาน สุวรรณัง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้